Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 21.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Προσαρμογές στο θεσμό των Ειδικών Στελεχών

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση τροποποιημένου άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

 

                 Πατήστε εδώ για να δείτε το άρθρο 18            

 

 

 

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Την έγκριση διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών για τις ανάγκες του έτους 2018 μόνο για λόγους συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μετακύλισης θέσεων – roll over) και όχι για εμπορικούς λόγους επίτευξης κέρδους λόγω μεταβολών των τιμών αγοράς και πώλησης.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας, ως εκπροσώπου της Επιχείρησης, να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες, στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών:

 

2.1.            Την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στα χρηματιστήρια EEX και ICE.

2.2.            Την υπογραφή συμβάσεων και κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτείται (παραρτήματα κ.λ.π.) για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης από τράπεζες ή άλλους φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών.

2.3.            Την υπογραφή διμερών συμφωνιών άμεσης ή μελλοντικής εκπλήρωσης και κάθε σχετικού εγγράφου για συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών, καθόσον αφορά συμφωνίες μεμονωμένων συναλλαγών (Single Trade Agreements), καθώς και την υπογραφή επιβεβαιώσεων συναλλαγών και κάθε σχετικού εγγράφου για τη διενέργεια συναλλαγών κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών-πλαίσιο που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης.

 1. Τη συνέχιση της ανάθεσης στην Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από τους κ.κ., Γεώργιο Ανδριώτη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Παντελή Καραλευθέρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστο Παπαγεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίστηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου:

 

3.1.  Της εποπτείας της εφαρμογής των αποφάσεών του καθόσον αφορά:

3.1.1.                 τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

3.1.2. την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών.

3.2.  Της λειτουργικής πολιτικής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και της ενημέρωσής του κάθε τρίμηνο, και πιο συχνά αν απαιτείται, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαγωνισμός για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση     των     αποτελεσμάτων     του     Διαγωνισμού    και την ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της, με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, στην εταιρεία QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, έναντι ανωτάτου συνολικού τιμήματος 12.000.000 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης των συμπληρωμάτων αυτής και της προσφοράς της πιο πάνω εταιρείας.
 2. Τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Επιχείρησης, τη σύμβαση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της, με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με την πιο πάνω εταιρεία.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια επιπρόσθετων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της προμήθειας επιπρόσθετης ποσότητας φυσικού αερίου 515.787,198 MWhth, (ήτοι 46,2 εκατ. Nm3 σε ΑΘΔ 9.600 Kcal/Nm3) για το μήνα Αύγουστο 2017 μέσω της από 29.10.2012 σύμβασης ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε., συνολικού κόστους 12,9 εκατ. Ευρώ.
 2. Την έγκριση της προμήθειας επιπρόσθετης ποσότητας φυσικού αερίου 4.072.022 MWhth, (ήτοι 365 εκατ. Nm3 σε ΑΘΔ 9.600 Kcal/Nm3) για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017, μέσω νέας βραχυχρόνιας τετραμηνιαίας σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα από 14.9.2017 και 19.10.2017 ηλεκτρονικά μηνύματα της ΔΕΠΑ Α.Ε., ενδεικτικού συνολικού κόστους 93 εκατ. Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές νομοτεχνικές βελτιώσεις στον εταιρικό Κανονισμό Λειτουργίας.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των συνημμένων στην παρούσα Απόφαση τροποποιημένων άρθρων 20 και 23 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
 2. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Την έγκριση των συνημμένων στην παρούσα Απόφαση τροποποιημένων σελίδων 2, 3, 4, 6 και 8 του Παραρτήματος Β του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας (Καταστατικό ΔΕΕ), με τη διαγραφή, επί της σελίδας 8 και επί του εξής εδαφίου:

«Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής θέσης ή μη ύπαρξης κενής θέσης που να αντιστοιχεί στα προσόντα του, εντάσσεται με Απόφαση του ΔΝΣ, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, στην κατηγορία των Ειδικών Στελεχών και κατ’ ελάχιστον στην 3η βαθμίδα αυτής, υπαγόμενος σε Γενικό Διευθυντή, σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναλαμβάνοντας ειδικά καθήκοντα αντίστοιχα με τα προσόντα του.»,

της φράσης «μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου».

 1. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον καθορισμό του αναγκαίου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου υποστήριξης της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τα Μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

 

 

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο