Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 18.07.2019 ημέρα Πέμπτη ώρα 14.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

αφ’ ης στιγμής έληξε η θητεία πέντε Μελών του, ήτοι, των κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη, Χρήστου Παπαγεωργίου, Λάζαρου Σταθάκη, Φραγκίσκου Τοπαλή και Μαρίας Φούντη, στις 10 Ιουλίου 2019 και δεν εξελέγησαν νέα Μέλη, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου α’,  της παραγράφου 1,  του άρθρου 9, του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας και κατά συνέπεια η θητεία των πιο πάνω Μελών παρατείνεται  αυτοδίκαια μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας του έτους 2020.

Επομένως νομίμως συνέρχεται και συνεδριάζει  με την εξής σύνθεση και με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως:

–              Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος.

Θητεία του έως και τις 6.6.2021.

–              Ανδριώτης  Γεώργιος  του  Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,  Πολιτικός Μηχανικός.

Θητεία του έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020.

–              Βενιέρης Γεώργιος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Συνταξιούχος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θητεία του έως  και τις 16.12.2021.

–              Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δικηγόρος.

Θητεία της έως και τις 26.6.2022.

–              Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

–              Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός.

Θητεία του έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020.

–              Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χημικός Μηχανικός.

Θητεία του έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020.

–              Τζαννίνης Δημήτριος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος.

Θητεία του έως και τις 16.12.2021.

–              Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος/Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Θητεία του έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020.

–              Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός/Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Θητεία της έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020.

–              Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Επαναληπτική,  προκηρυχθείσα από 8.3.2019, διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε. «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

–              Την κήρυξη άγονης της από 8.3.2019 επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών εταιρειών, «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.», που προκηρύχθηκε σε εφαρμογή  του  άρθρου  3Α  του  Ν. 4533/2018, ως ισχύει, καθότι δεν υποβλήθηκε  δεσμευτική προσφορά από κανέναν Επιλέξιμο Συμμετέχοντα.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός, για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10,0 x 106 M3 στ. υπερκειμένων από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10,0 × 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ»

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαγωνισμός για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου με ληξιπρόθεσμες οφειλές, στην εταιρεία QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος, 15.000.000 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».Ανάθεση πρόσθετων εργασιών για την επείγουσα κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Νήσου Ρόδου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της ανάθεσης, στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., των πρόσθετων εργασιών λειτουργίας του ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ) από 1.8.2018 έως 14.10.2018 έναντι συνολικού τιμήματος 2.254.130,9 Ευρώ, σταθερού και μη αναθεωρούμενου, πλέον Φ.Π.Α..

 

 

 Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο