Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 14.06.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συμβάσεις  για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Η/Ζ x 5.880 kW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου».

Πρακτικό Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού σχετικά με τις πιο πάνω συμβάσεις.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση, αναφορικά με τις συμβάσεις με τον Οίκο SUNLIGHT ABEE, για την προμήθεια τριών (3) Η/Ζ για τον ΑΣΠ Μυκόνου, ισχύος 5.880 kW έκαστο, του αποτελέσματος του  συνημμένου στην εισήγηση Πρακτικού της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
  2. Την έγκριση όπως, στο πλαίσιο του ανωτέρω Φιλικού Διακανονισμού, αμφότερα τα συμβληθέντα στις παραπάνω συμβάσεις μέρη (Ανάδοχος εταιρεία SUNLIGHT ABEE αφενός και ΔΕΗ Α.Ε. αφετέρου), παραιτηθούν εγγράφως από κάθε απαίτηση που σχετίζεται με τα θέματα του παρόντος Φιλικού Διακανονισμού και των υπόψη συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τροποποίηση συμβάσεων με την εταιρεία «ALSTOM POWER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και υποκατάστασή της από τις εταιρείες «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙ» και «GE POWER SERVICES ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της υποκατάστασης της εταιρείας «ALSTOM POWER ΕΛΛΑΣ A.E.» για τη μακροχρόνια συντήρηση Αεριοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου, από την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙ».
  2. Την έγκριση όπως, ως προς τις υπηρεσίες που αφορούν την υποστήριξη του Αεριοστροβίλου ή/και εργασίες  της συντήρησης του Αεριοστροβίλου  και  οι οποίες θα ανατεθούν  στο πλαίσιο των διαδικασιών της ΔΕΗ Α.Ε.,  οι αντίστοιχες συμβάσεις υπογραφούν με την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙ», στην οποία θα γίνει και η εξόφληση των τιμολογίων.
  3. Την έγκριση της υποκατάστασης της εταιρείας «ALSTOM POWER ΕΛΛΑΣ A.E.» στις υπόλοιπες συμβάσεις εκτός από τη σύμβαση για τη μακροχρόνια συντήρηση Αεριοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου, από την εταιρεία «GE POWER SERVICES ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  4. Την έγκριση όπως, ως προς τις υπηρεσίες που δεν αφορούν την υποστήριξη του Αεριοστροβίλου  ή/και εργασίες  της συντήρησης του Αεριοστροβίλου και  οι οποίες θα ανατεθούν  στο πλαίσιο των διαδικασιών της ΔΕΗ Α.Ε.,  οι αντίστοιχες συμβάσεις θα  υπογραφούν με την εταιρεία «GE POWER SERVICES ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία θα γίνει και η εξόφληση των τιμολογίων.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τιμολογιακή πολιτική.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την τροποποίηση της παραγράφου 1 της Απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου και την αναδιατύπωσή της ως εξής :

«1.          Την παροχή έκπτωσης ύψους 15% στη χρέωση προμήθειας των οικιακών και επαγγελματικών τιμολογίων στη Χαμηλή και Μέση Τάση για λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας έκδοσης από 1ης Ιούλιου 2016 και εφεξής. Ειδικότερα για τα επαγγελματικά τιμολόγια τύπου ΒΜ και το Εταιρικό τιμολόγιο παρέχεται έκπτωση έως 15%, εξουσιοδοτείται δε, ο Διευθύνων Σύμβουλος για την ανά περίπτωση εφαρμογή και υλοποίηση της εν λόγω Απόφασης.

Η έκπτωση αφορά στους πελάτες, οι οποίοι εξοφλούν εμπρόθεσμα τους τρέχοντες λογαριασμούς και τις δόσεις από τυχόν διακανονισμούς».

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2015 και 2016.

Διατήρηση της ανασυγκροτηθείσας, με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την, κατόπιν της επανεκλογής, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 17 και 18 Μαΐου 2016 των κ.κ. Παντ. Καραλευθέρη και Νικ. Φωτόπουλου, ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Εκπροσώπων των Εργαζομένων, διατήρηση της ανασυγκροτηθείσας με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής, αποτελούμενης από τους κ.κ.:

1.1.         Ανδριώτη Γεώργιο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

1.2.         Καραλευθέρη Παντελή του Κυριάκου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  και

1.3.         Παπαγεωργίου Χρήστο του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 11,5 x 106 m3  στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Παράταση της πιο πάνω σύμβασης λόγω ημερών ασυνήθους κακοκαιρίας και αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτέλεσής της

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση, των εξής :

1.1.         Της παράτασης, λόγω ημερών ασυνήθους κακοκαιρίας και  αναπροσαρμογής του προγράμματος εκτέλεσης, της σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 11,5 x 106 m3  στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», κατά 179 ημέρες, με νέα ημερομηνία πέρατος εργασιών την 7.8.2016.

1.2.         Tης μείωσης των συμβατικών ρυθμών, που αντιστοιχεί σε μηνιαία απορρόφηση κονδυλίων 400.000 Ευρώ, από 1.1.2016 έως τη λήξη του Έργου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την Επιχείρηση.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,7 x 106 M3 αποθέσεων για τη διαμόρφωση των τελικών δαπέδων της παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής και της αντικατάστασης τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή των εσωτερικών αποθέσεων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Χρονική παράταση εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, της χρονικής παράτασης του Έργου : «Διακίνηση 5,7 x 106 M3 αποθέσεων για τη διαμόρφωση των τελικών δαπέδων της παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής και της αντικατάστασης τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή των εσωτερικών αποθέσεων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», κατά εβδομήντα επτά (77) ημέρες, με νέα ημερομηνία πέρατος την 18.6.2016, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο