Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 12.05.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, διακίνηση 0,65 x 106 Μ3 στ. αμμοχαλίκων για υποδομές – υποστήριξη και διακίνηση 0,13 x 106 Μ3  λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Μείωση ρυθμών και χρονική παράταση της πιο πάνω σύμβασης για την εκτέλεση του εν λόγω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση, των εξής :

1.1.         Της παράτασης της σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, διακίνηση 0,65 x 106 Μ3 στ. αμμοχαλίκων για υποδομές – υποστήριξη και διακίνηση 0,13 x 106 Μ3  λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», κατά 67 ημέρες λόγω Ημερών Ασυνήθους Κακοκαιρίας (ΗΑΚ), χωρίς ουδεμία οικονομική επιβάρυνση για τη ΔΕΗ Α.Ε..

1.2.         Της μείωσης ρυθμών κατά 40% από 1.7.2015 μέχρι τη λήξη του Έργου (νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος η 20.3.2016), χωρίς αλλαγή της συνολικής συμβατικής ποσότητας.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίου «KARPATHOS» για μεταφορά μαζούτ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την έγκριση της χρονοναύλωσης του πλοίου «KARPATHOS» για χρονικό διάστημα δύο ετών, έναντι συνολικού τιμήματος 6.205.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Η σύμβαση χρονοναύλωσης θα υπογραφεί με την πλοιοκτήτρια εταιρεία AEGEAN VIII, η οποία πληροί το σύνολο των νόμιμων προς τούτο προϋποθέσεων.

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., με θέματα Ημερήσιας Διάταξης : α) Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και β) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργ. Ανδριώτη, να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και να ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

«1.          Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας: Άρθρο 5, παρ. 2 περί ποσοστού του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, Άρθρο 8, παρ. 2, εδ. δ’ περί ποσοστού του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή εγκρίσεως εκποίησης ή επιβάρυνσης μετοχών,  Άρθρο 9, παρ. 1 περί του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Άρθρο 10, παρ.1, εδ. β’ περί εντεταλμένων συμβούλων, Άρθρο 11, παρ. 1, εδ. α’ περί του τόπου συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Άρθρο 11, παρ. 5, στοιχ. Ι) περί ποσοστού του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης του άρθρου 5, παρ. 2 του Καταστατικού, Άρθρο 11, παρ. 5, στοιχ. ΙΙ) περί ποσοστού του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, Άρθρο 11, παρ. 5, στοιχ. ΙΙ) κατάργηση των περ. β, ε και ζ,  Άρθρο 12, παρ. 2 περί παροχής δυνατότητας ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου, Άρθρο 14, παρ. 2 περί εξαιρετικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, κατάργηση εδ. α’ περίπτωσης θ, τροποποίηση περίπτωσης θ και συμπλήρωση περίπτωσης ια.

  1. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.».

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο