Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 24.09.2019 ημέρα Τρίτη ώρα 15.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ακύρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της 100% θυγατρικής  της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συγχώνευση με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της 100% θυγατρικής  της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 6.090 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Tην επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την  ανάθεση της προμήθειας στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες ανάθεσης, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 11.585.900 Ευρώ, ως εξής :

1.1. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. για τα είδη:

 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 30, είδος με α/α 1, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό AEGEAN ALFAMAR 430 και τιμές 1,96 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα και 2,11 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 6.965.500 Ευρώ.
 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 40, είδος με α/α 2, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό AEGEAN ALFAMAR 440 και τιμές 1,97 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα και 2,12 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 2.512.400 Ευρώ.

Συνολική ενδεικτική αξία 9.477.900 Ευρώ.

1.2.  ELVIGRO A.B.E.E. για το είδος :

ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 30, TBN 5-9, είδος με α/α 3, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό  NAVIGO 6CO και τιμή 1,70 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα έναντι ενδεικτικής αξίας 2.108.000 Ευρώ.

Συνολική ενδεικτική αξία 2.108.000 Ευρώ.

Τη ματαίωση της προμήθειας των ειδών με α/α 4 και 5 του εν λόγω Διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλλαγή μελών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 • Τη μερική τροποποίηση   της     Απόφασης    Διοικητικού    Συμβουλίου   και συγκεκριμένα της παραγρ. 5 αυτής, ως εξής:

«5.                Την έγκριση των εξής:

5.1.      Τον ορισμό επιτροπής για την παραλαβή και αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια των φορτίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) που θα παραληφθούν στο υπόλοιπο του έτους 2019 και το έτος 2020 αποτελούμενης από τους κ.κ.:

 • Φώτιο Καραγιάννη, Διευθυντή ΔΑΠ-ΝΠΥ,

με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Μαυροειδή, Διευθυντή Κλάδου ΔΑΠ-ΝΠΥ.

 • Γεώργιο Σημαντηράκη, Διευθυντή ΔΕΘ,

με αναπληρωματικό μέλος τον Αλέξιο Σωτηρόπουλο, Βοηθό Διευθυντή ΔΕΘ.

 • Παναγιώτη Τσανούλα, Διευθυντή ΔΔΕ,

με αναπληρωματικό μέλος τον Κωνσταντίνο Νάζο,  Διευθυντή Κλάδου ΔΔΕ.

5.2.      Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ορίζει στο εξής τα μέλη της επιτροπής για την παραλαβή και αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια των φορτίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).».

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οργανωτικές μεταβολές στην Εταιρεία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τον ανακαθορισμό του αριθμού και των αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας.
 2. Τη σύσταση νέας επιτελικής Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΓΔ/ΝΥΕΔ), απευθείας υπαγόμενης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 3. Την τροποποίηση του πεδίου ευθύνης των Γενικών Διευθύνσεων Υποστηρικτικών Λειτουργιών και Στρατηγικής και Μετασχηματισμού.
 4. Την έγκριση των συνημμένων στην παρούσα Απόφαση αναθεωρημένων άρθρων 10 και 13 του Κανονισμού Λειτουργίας, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα παραπάνω.
 5. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση αναθεωρημένου άρθρου 9 (Εκτελεστική Επιτροπή) του Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και την έγκριση αντικατάστασης στα κάθε είδους εταιρικά κείμενα του όρου «Συμβούλιο Διεύθυνσης» από τον όρο «Εκτελεστική Επιτροπή».

ΘΕΜΑ 5

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ορισμός Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Ανάπτυξης, χωρίς δημόσια προκήρυξη.
 2. Τον ορισμό, με τριετή θητεία, του κου Ιωάννη Κοπανάκη ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Ανάπτυξης.

 

ΘΕΜΑ 6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ορισμός Γενικού Διευθυντή.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την πλήρωση της θέσης του επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, χωρίς δημόσια προκήρυξη.

 

 1. Τον ορισμό, με πενταετή θητεία, του Νομικού Συμβούλου κου Ανάργυρου Οικονόμου, ως επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

ΘΕΜΑ 7

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρακολούθηση   θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Τον ορισμό, εκ των Μελών του, των κ.κ., Δέσποινας Δοξάκη και Παντελή Καραλευθέρη, όπως εποπτεύουν από κοινού τη λειτουργία του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλλουν ετήσια έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο