Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 28.06.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επανακαθορισμός των προβληματικών περιοχών και επέκταση του κινήτρου της παραχώρησης κατοικίας από την Εταιρεία σε εργαζόμενους.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Tην τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. Γ.3. του Κανονισμού Μεταθετότητας Προσωπικού και τον επανακαθορισμό των προβληματικών περιοχών, ως ακολούθως:

« Ως προβληματικές περιοχές, λόγω ιδιαιτεροτήτων από άποψη ιδίως συνθηκών διαβίωσης, επικοινωνίας ή στέγασης για την εφαρμογή της παρούσας, είναι τα νησιά στα οποία είναι εγκατεστημένοι ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΠΑΝ της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων (ήτοι βάσει της τελευταίας απογραφής τα νησιά Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αμοργός, Ανάφη, Αντικύθηρα, Αρκοί, Αστυπάλαια, Γαύδος, Δονούσα, Ερεικούσσα, Κύθνος, Μεγίστη, Οθωνοί, Σέριφος) και η  Θήρα, καθώς και οι τόποι που εδρεύουν οι Σταθμοί ΑΗΣ Αθερινόλακκου και ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) της ΔΕΘ, το ΚΜΕΕ Ρόδου της ΔΜΚΘ και το Συγκρότημα Νέστου (ΥΗΣ Θησαυρού και ΥΗΣ Πλατανόβρυσης) της ΔΥΗΠ».

  1. Την επέκταση του κινήτρου της παραχώρησης κατοικίας που προβλέπεται στην Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και στους προσληφθέντες Τεχνικού Κλάδου σε Σταθμούς Παραγωγής όλων των ως άνω προβληματικών περιοχών, από το έτος 2014 και εφεξής, κατόπιν συμμετοχής τους σε Προκήρυξη της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον είναι:

2.1.         Για τους προσληφθέντες στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και στο Συγκρότημα Νέστου, μόνιμοι κάτοικοι λοιπής χώρας, ήτοι μόνιμοι κάτοικοι άλλων Νομών πλην του Νομού Λασιθίου για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και του Νομού Δράμας για το Συγκρότημα Νέστου.

2.2.         Για τους προσληφθέντες στους Σταθμούς Παραγωγής των υπόλοιπων προβληματικών περιοχών – νησιών, μόνιμοι κάτοικοι άλλου νησιού από το νησί που εδρεύει ο Σταθμός Παραγωγής ή μόνιμοι κάτοικοι λοιπής χώρας.

2.3.         Για τους προσληφθέντες στο ΚΜΕΕ Ρόδου, μόνιμοι κάτοικοι άλλου νησιού, πλην της Ρόδου ή μόνιμοι κάτοικοι λοιπής χώρας.

  1. Την εξακολούθηση παραχώρησης κατοικίας στους εργαζόμενους στον ΑΣΠ Μυκόνου που τους έχει δοθεί σύμφωνα με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για όσο χρονικό διάστημα οι υπόψη εργαζόμενοι υπηρετούν στον εν λόγω Σταθμό.
  2. Όπως η ως άνω παραχώρηση κατοικίας στους εργαζόμενους (τακτικό προσωπικό και προσωπικό με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου)  είναι παροχή σε είδος, μη διδόμενη ως αντάλλαγμα της εργασίας, αλλά χορηγούμενη από ελευθεριότητα της εταιρείας με σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών συγκεκριμένων υπηρεσιακών Μονάδων της, που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αύξηση της παραγωγικότητας αυτών.
  3. Την έγκριση της διατήρησης του δικαιώματος της εταιρείας να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την παρούσα Απόφαση όσον αφορά στην παραχώρηση κατοικίας στους εργαζόμενους, κατά την κρίση της, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2019 – 31.3.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των προς δημοσίευση Βασικών Οικονομικών και Λειτουργικών μεγεθών Α’ Τριμήνου 2019.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση των συνημμένων στην εισήγηση Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2019 – 31.3.2019, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

  • Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.

1.2.               Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

1.3.               Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

1.4.               Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.

1.5.               Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

1.6.               Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

  1. Την έγκριση των συνημμένων στην παρούσα Απόφαση βασικών λειτουργικών και οικονομικών μεγεθών του Α’ Τριμήνου του έτους 2019.

 

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο