Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 04.06.2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βασικές Αρχές Τιμολογιακής και Εμπορικής Πολιτικής στην αγορά Φυσικού Αερίου για την περίοδο 2019 – 2020.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των Βασικών Αρχών της Τιμολογιακής και Εμπορικής Πολιτικής στη λιανική αγορά Φυσικού Αερίου για την περίοδο 2019 – 2020.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εμπορική διείσδυση της ΔΕΗ Α.Ε. στις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης οχημάτων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιχειρηματική δραστηριοποίηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτροκίνηση οχημάτων.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αύξηση χρονικού ορίου της εκτός έδρας απασχόλησης προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας του νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατ’ εξαίρεση αύξηση του χρονικού ορίου των υπηρεσιακών μετακινήσεων πέραν των 160 ημερών, για πλήθος δεκαπέντε (15) Μηχανοτεχνιτών (Τ3/Η ή Τ4/Ε, ή Τ4/Δ) και πέντε (5) Ηλεκτροτεχνιτών (Τ4/Β ή Τ4/Γ) της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, που θα καλύψουν για το τρέχον έτος άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για τη λειτουργία του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), μη δυνάμενες να καλυφθούν με άλλον τρόπο.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση, για την εκτέλεση του Έργου :

«ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V. – Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V, μικτής ισχύος 660 MWel με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».

Ανάθεση προσωρινής σύνδεσης της Γραμμής Μεταφοράς 150 kV με τη Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» για τις ανάγκες δοκιμών (commissioning) του εξοπλισμού του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης, στον Ανάδοχο του Έργου κατασκευής της Μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», των εργασιών προσωρινής σύνδεσης της Γραμμής Μεταφοράς 150 kV με τη Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» για τις ανάγκες ελέγχου και δοκιμών (commissioning) του εξοπλισμού του Έργου, έναντι οικονομικού τιμήματος 922.200 Ευρώ, σταθερού και μη αναθεωρούμενου, πλέον ΦΠΑ, και χρόνο υλοποίησης μέχρι τις 30.11.2019.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μετακίνηση  προσωπικού  από  τη  θυγατρική  εταιρεία    ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη ΔΕΗ Α.Ε..

To Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Ψήφισα ΛΕΥΚΟ.

Εξέφρασα την διαφωνία μου για τον χρόνο στον οποίο υλοποιείται η μετακίνηση αυτή μετά την ουσιαστική προκήρυξη των εθνικών εκλογών.

  1. Την έγκριση της μετακίνησης στη ΔΕΗ Α.Ε., βάσει των οριζομένων στην παράγρ. 4, του άρθρου 4, του Ν. 4533/2018, για λόγους κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών, των εξής μισθωτών της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:
    • ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΥ Κων/νου Κατηγ./Ειδ. Τ1/Α και, συγκεκριμένα, στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, μετά τη λήξη της απόσπασής του, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συντελείται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.
    • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαρίνας Κατηγ./Ειδ. ΔΟ2/Α και, συγκεκριμένα, στη Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (ΔΕΣΕ).

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μετακίνηση προσωπικού από τη θυγατρική εταιρεία «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» στη ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μετακίνησης στη ΔΕΗ Α.Ε., βάσει των οριζομένων στο άρθρο 35 του Ν. 4585/2018, για λόγους κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών, του μισθωτού της θυγατρικής εταιρείας «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.», ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννη του Γεωργίου Κατ./Ειδ. Τ1/Α και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εταιρικών Πελατών (ΔΕΠ) Νομού Λάρισας.

 

ΘΕΜΑ 7

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύγκληση της 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 17η Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευσή της,  στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Hilton Αθηνών» (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας – 46 -, Τ.Κ. 11528), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων.

 

                                                                                                                            Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο