Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 14.05.2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) για την τριετία 2019 – 2021.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αποδοχής των προτάσεων των Οίκων, CENTRICA LNG COMPANY LIMITED, ENI TRADING & SHIPPING SPA,  DEPA S.A., GUNVOR INTERNATIONAL B.V., Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & TRAFIGURA PTE LTD CONSORTIUM, VITOL S.A., TRAFIGURA,  SHELL INTERNATIONAL TRADING MIDDLE EAST LTD (SITME), TELLURIAN TRADING UK LTD, CHENIERE MARKETING INTERNATIONAL LLP, UNIPER, POWERGLOBE (LLC) QATAR, MET INTERNATIONAL AG & AEGEAN NET FUELS LTD FZE CONSORTIUM και SOCARTRADING S.A., για υπογραφή Master Sale & Purchase Agreements (MSAs), σύμφωνα με τα σχέδια MSAs που έχουν υποβληθεί από τους προαναφερθέντες Οίκους.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, σε έναν οικονομικό φορέα, της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΨΗΦΙΣΕ ΛΕΥΚΟ.

Την έγκριση της ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σε έναν οικονομικό φορέα, της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με ληξιπρόθεσμες οφειλές, στην εταιρεία Qualco Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής μέχρι του ποσού των 5,5 εκατ. Ευρώ που εκτιμάται ότι θα καλύψει χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους της σύμβασης, του συμπληρώματος Νο 1 αυτής σχετικές επιστολές της εταιρείας, με δικαίωμα προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε., μετά από έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου τουλάχιστον ένα μήνα πριν, να λύσει τη σχετική σύμβαση αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται για το λόγο αυτό της διακοπής οποιαδήποτε αποζημίωση, σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου και ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησής της.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Κατάργηση της Σχολής Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) Μεγαλόπολης.

Διάθεση εγκατεστημένου εξοπλισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  (ΕΑΠ).

Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ΔΕΗ Α.Ε. – ΕΑΠ.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την κατάργηση της Σχολής Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) Μεγαλόπολης.
  2. Την έγκριση της απόδοσης του κτηρίου της πιο πάνω Σχολής, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αριθ. ΦΕΚ 1339/18.4.2019 – Τεύχος Δεύτερο).
  3. Την έγκριση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του Φορολογικού Υποκαταστήματος (ΣΤΕ Μεγαλόπολης).
  4. Την έγκριση της διάθεσης του εξοπλισμού, όπως εμφαίνεται στους συνημμένους πίνακες, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς στις υπόψη εγκαταστάσεις, με γνώμονα την απόδοση προστιθέμενης αξίας στην περιοχή.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Χορήγηση έντοκου δανείου από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τη θυγατρική εταιρεία   «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

  1. Την έγκριση παροχής έντοκου δανείου από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τη θυγατρική εταιρεία «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» με τους κάτωθι βασικούς όρους:

Όριο Πίστωσης:                                Έως του ποσού των 5,5 εκατ. Ευρώ, και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ύψους της τιμής που θα καθορισθεί από το αρμόδιο Εφετείο για την απαλλοτρίωση του οικισμού Γιουρούκι.

Σκοπός:                                                                Χορήγηση έντοκης προκαταβολής από τη θυγατρική εταιρεία «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» προς την εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.», για την πραγματοποίηση απαλλοτριώσεων στον οικισμό Γιουρούκι.

Εκταμιεύσεις:                                    Τμηματικές καταβολές, που θα πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Οφειλέτη προς τη Δανείστρια.

Χρήση Ορίου- Διάρκεια:              Έως 31.12.2024.

Έξοδα – Επιβαρύνσεις:                 Η θυγατρική εταιρεία «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» επιβαρύνεται κατά 50% με τις εκάστοτε ισχύουσες εισφορές και επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, με τη ΔΕΗ να επιβαρύνεται το άλλο 50%.

Λοιποί Όροι:                                      Αυτοί που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο μερών.

Το επιτόκιο θα καθοριστεί σύμφωνα με το αποτέλεσμα σχετικής μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές των ίσων αποστάσεων και η ΔΕΗ Α.Ε. θα λάβει τις δέουσες εξασφαλίσεις που θα συμφωνηθούν.

 

 Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο