Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 29.03.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών  Καταστάσεων  της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:

1.1.         Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2.         Τη δήλωση Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3.         Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2015 –31.12.2015, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

–              Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

–              Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

–              Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

–              Κατάσταση Ταμειακών Ροών

–              Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

–              Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

1.4.         Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται διακριτά και οι δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου.

 

Ειδικότερα :

 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.
 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας  Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
 • Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.
 1. Την έγκριση, του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας έτους 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο  3 του Άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και  Επενδύσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2016.

Η έγκριση λαμβάνει υπόψη ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, από μεταβολές του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου, της εξέλιξης των επισφαλειών και του κόστους χρήματος.

 

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Κατάργηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εποπτείας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση της παραγράφου 3 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 38/23.2.2009, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 97/14.4.2010 και την κατάργηση της συσταθείσας και συγκροτηθείσας με τις εν λόγω Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης  και Εποπτείας.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των εξής :

 

1.1.         Από 1.4.2016 μέχρι και 31.7.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν  τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα.

Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

1.2.         Από 1.8.2016 και εξής θα ισχύουν για όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς –   πλην των εποχικών και αγροτών – πελάτες τα εξής:

 

1.2.1.     Μηνιαίες Δόσεις:            Ύψος  ίσο  κατ’ αρχάς  με το 30% του μέσου,

σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού αλλά με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.

 

1.2.2.     Προκαταβολές :

(α)          Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: 5%

(β)          Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά: 15%

 

1.3.         Για τους επαγγελματικούς πελάτες με εποχική δραστηριότητα από 1.8.2016 θα ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις.

 

1.4.         Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω αδυναμίας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων –πλην μίας- των οφειλομένων δόσεων.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.

 

1.5.         Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις.

 1. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 5η έκδοση, με έναρξη εφαρμογής από 1.4.2016.
 2. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 5η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, από τα υπερκείμενα εγκριτικά όργανα κατά περίπτωση.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

-Αιτήματα Αναδόχων συμβάσεων χωματουργικών έργων για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών με φιλικές διαπραγματεύσεις.

-Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αποδοχής των αιτημάτων των Αναδόχων «ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε., «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.», «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.» και «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ» για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών με φιλικές διαπραγματεύσεις, για το χρονικό διάστημα από το Δ’ τρίμηνο του έτους 2012.

ΘΕΜΑ 6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα :  «Έγκριση της από 10/12/2015 σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φωτίου Βρότση και της από 29/12/2015 σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και της Εντεταλμένης Συμβούλου κας Στέλλας Κοβλακά».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση του  Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ανδριώτη να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και να ψηφίσει για το παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση της από 10/12/2015 σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φωτίου Βρότση και της από 29/12/2015 σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και της Εντεταλμένης Συμβούλου κας Στέλλας Κοβλακά.».

 

ΘΕΜΑ 7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Έγκριση  διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΥΗΣ) ΛΟΥΡΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8,84 MW, ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ  Δ. ΖΗΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ  Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ανδριώτη να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και να ψηφίσει για το παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση  διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΥΗΣ) ΛΟΥΡΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8,84 MW, ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ  Δ. ΖΗΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ  Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ.».

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αναθεώρηση της διαδικασίας βράβευσης των παιδιών των εργαζομένων της Επιχείρησης που διακρίνονται στις σπουδές τους.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την ανάκληση των Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 24/12.1.1978, 217/1.7.1980 και 57/14.2.1984.
 2. Την έγκριση, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας προς το Ανθρώπινο Δυναμικό της, της κατ’ έτος βράβευσης των παιδιών των εργαζομένων και συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίνονται κατά το προηγούμενο σχολικό – ακαδημαϊκό έτος στις σπουδές τους.

Η κατά τα ανωτέρω βράβευση συνίσταται τόσο στην απονομή ηθικού επαίνου, όσο  και στην επίδοση αναμνηστικού δώρου, αντίστοιχου με την καταβληθείσα προσπάθεια των διακριθέντων παιδιών.

 1. Την έγκριση της εφαρμογής της παρούσας Απόφασης από το σχολικό – ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου να καθορίσει τη σχετική διαδικασία, τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις βράβευσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας Απόφασης.

 

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Επικύρωση έγκρισης διαδικασιών και αρμοδιοτήτων για τη συμμετοχή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση της έγκρισης διαδικασιών και αρμοδιοτήτων για τη συμμετοχή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως αυτές καθορίστηκαν στη συνημμένη, στην εισήγηση ΔΜΕΥ και ΔΚΥΟΡ.

 

                                                                                                                                                           Σας ευχαριστω,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο