Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 05.02.2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υλοποίηση πρόσθετων μέτρων για την προώθηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της υλοποίησης, άμεσα, των παρακάτω ρυθμίσεων για όσους επιλέξουν τη λήψη μόνο ηλεκτρονικού λογαριασμού εντός του τρέχοντος έτους:
  • Την παροχή έκπτωσης για κάθε ηλεκτρονικό λογαριασμό που θα εκδοθεί στο έτος 2019, ίση με 1 Ευρώ για τους διμηνιαίους πελάτες και 0,5 Ευρώ για τους μηνιαίους πελάτες.

Η εν λόγω έκπτωση θα ισχύει και για όσους ήδη λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογαριασμό.

  • Στην περίπτωση που κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων τους απαιτηθεί η σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας και κατ’ επέκταση η προσκόμιση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., λόγω λήξης της προηγούμενης, η ΔΕΗ Α.Ε. αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος της έκδοσης μέχρι του ποσού των 25 Ευρώ. Το ποσό θα επιστρέφεται μέσω του λογαριασμού, μετά την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ Α.Ε., μέχρι τις 31.1.2020.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προμήθεια 2.000.000 MWhth Φυσικού Αερίου για κάλυψη αναγκών έτους 2019, μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της προμήθειας 2.000.000 MWhth φυσικού αερίου, για την κάλυψη αναγκών έτους 2019 της Επιχείρησης για το χρονικό διάστημα 11.2.2019-31.12.2019, συνολικού ενδεικτικού κόστους 51,4 εκατ. Ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της ευελιξίας στην παραλαβή των ποσοτήτων σε ημερήσια βάση),  σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης, στην εισήγηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της βέλτιστης και τελικής (best & final) οικονομικής προσφοράς της ΔΕΠΑ Α.Ε..
  2. Την έγκριση της εκχώρησης δυναμικότητας, από τη ΔΕΠΑ Α.Ε., 3.473 MWhth, η οποία έχει δεσμευθεί σε ετήσια βάση για τα σημεία εξόδου των ΑΗΣ Αλιβερίου, Λαυρίου και Μεγαλόπολης, στην από 29.10.2012 μακροχρόνια σύμβαση μεταξύ της  ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ Α.Ε.  και της σύναψης  νέας Αίτησης Μεταφοράς ημερήσιας δυναμικότητας για τα ίδια σημεία εξόδου ίσης με 2.700 MWhth στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας «Πρότυπης Σύμβασης – Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου», εκτιμώμενου συνολικού κόστους 2,5 εκατ. Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προμήθεια επιπρόσθετων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για το έτος 2018, μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της προμήθειας 1.686.962,418 MWhth φυσικού αερίου για την κάλυψη των επιπρόσθετων αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης για το χρονικό διάστημα 24.11.2018 – 31.12.2018,  μέγιστου  ενδεικτικού  κόστους $ 55.028.714 (ενδεικτικό τίμημα σε Ευρώ 48.270.802).

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο