Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 17.01.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Καθορισμός  ύψους  ημερήσιου τροφείου κατά τα οριζόμενα στην παράγρ. 2 του Κεφαλαίου Γ’ της από 30.5.2018 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τον καθορισμό του ποσού του ημερήσιου τροφείου ανά μισθωτό από 1.1.2019 και μέχρι τη λήξη του Ομαδικού Προγράμματος Ασφάλισης Υγείας του Προσωπικού, σε ποσό ύψους τεσσάρων (4) Ευρώ.
 2. Την έγκριση χορήγησης της εν λόγω παροχής, κατά τα λοιπά, με τους ισχύοντες μέχρι την έκδοση της παρούσας Απόφασης, όρους και προϋποθέσεις.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αναμόρφωση και ανακαθορισμός πεδίου ευθύνης Γενικών Διευθύνσεων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.
 2. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση αναθεωρημένου άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
 3. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση αναθεωρημένου άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας, με το οποίο ανακαθορίζονται τα πεδία ευθύνης και οι αποστολές των Γενικών Διευθύνσεων της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αποζημίωση των εργαζομένων που αποχωρούν οικειοθελώς από την Επιχείρηση.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μη συγκατάθεση της ΔΕΗ Α.Ε. που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 8, εδάφ. α΄ του Ν. 3198/1955, κατά την αποχώρηση των παραιτουμένων από την Εταιρεία εργαζομένων της που έχουν συμπληρώσει λιγότερο από 25 έτη συνεχούς υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε..

 

 1. Την έγκριση χορήγησης, ως οικειοθελούς παροχής, αποζημίωσης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ, στους εργαζόμενους που παραιτούνται μετά από 25ετή τουλάχιστον συνεχή υπηρεσία στη ΔΕΗ Α.Ε., ανεξαρτήτως της συγκατάθεσης της Εταιρείας για την αποχώρησή τους, καθώς και της θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 

H εν λόγω παροχή δίδεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει, μερικά ή ολικά κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θεωρήσει τούτο σκόπιμο.

 

 1. Την έγκριση όπως τα ανωτέρω ισχύουν και στο αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. σε διάφορους Φορείς εκτός αυτής, καθώς και στους απασχολούμενους στην Εταιρεία με σύμβαση έμμισθης εντολής Δικηγόρους.

 

 1. Όπως, η ισχύς της παρούσας Απόφασης, άρχεται από τις 27.4.2018, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4533/2018 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/27.4.2018), το δε ποσό των 15.000 Ευρώ θα καταβληθεί και στους εργαζόμενους που αποχώρησαν από την ως άνω ημερομηνία και μέχρι εκδόσεως της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν τους έχει καταβληθεί ή δεν το δικαιούνταν λόγω μη θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 100% θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε. με την επωνυμία «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.».Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών εταιρειών «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

 

 1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε., με την επωνυμία «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (7.300.000) Ευρώ, δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων (1.825.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης τέσσερα (4) Ευρώ ανά μετοχή. Το σύνολο του ως άνω ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί πλήρως από τον μοναδικό Μέτοχο, ο οποίος θα αναλάβει το σύνολο του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων (1.825.000) νέων μετοχών και ο οποίος αποφασίζει και ασκεί σήμερα το δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των μετοχών που κατέχει και το οποίο ποσό αποφασίζεται να καταβληθεί τοις μετρητοίς από αυτόν στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την καταχώριση της παρούσας Απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
 2. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε., με την επωνυμία «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (11.600.000) Ευρώ, δια της εκδόσεως δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης τέσσερα (4) Ευρώ ανά μετοχή. Το σύνολο του ως άνω ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί πλήρως από τον μοναδικό Μέτοχο, ο οποίος θα αναλάβει το σύνολο των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) νέων μετοχών και ο οποίος αποφασίζει και ασκεί σήμερα το δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των μετοχών που κατέχει και το οποίο ποσό αποφασίζεται να καταβληθεί τοις μετρητοίς από αυτόν στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την καταχώριση της παρούσας Απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

 

ΘΕΜΑ 5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ).

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, από εκδόσεως της παρούσας Απόφασης, στον κ. Ελευθέριο Εξακουστίδη.

ΘΕΜΑ 6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συναλλαγές για εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για το έτος 2019.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις εταιρείες ALPIQ, CEZ, EFT, ELPETRA, ENMAR, FREEPOINT,  GRAND ENERGY, HSE, GREΕΝ, LET και TERNA ENERGY TRADING στα σύνορα Βουλγαρίας-Ελλάδας, πΓΔΜ-Ελλάδας και Αλβανίας-Ελλάδας, κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προμήθεια 1.595.145 MWhth φυσικού αερίου μέσω της 5ης ετήσιας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ Α.Ε., για το έτος 2019.

Κατακύρωση της πιο πάνω προμήθειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της προμήθειας 1.595.145 MWhth φυσικού αερίου μέσω της 5ης ετήσιας δημοπρασίας της ΔΕΠΑ Α.Ε. για το έτος 2019, συνολικού ενδεικτικού κόστους $ 43.722.924 (ενδεικτικό τίμημα σε Ευρώ 37.727.953) Διακήρυξης της Ετήσιας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ Νο 005 και της σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ Α.Ε..
 2. Την έγκριση της δέσμευσης δυναμικότητας σε ετήσια βάση μέσω της ήδη υπάρχουσας «Πρότυπης Σύμβασης – Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου» για τους ΑΗΣ Αλιβερίου και ΑΗΣ Λαυρίου, στους οποίους θα κατανεμηθεί η ποσότητα φυσικού αερίου που προμηθεύτηκε η Επιχείρηση μέσω της 5ης ετήσιας δημοπρασίας της ΔΕΠΑ Α.Ε., συνολικού εκτιμώμενου κόστους 3.059.010 Ευρώ.

 

                                                                                                                    Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο