Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 11.02.2020 ημέρα Tρίτη ώρα 16.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προγραμματισμός του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2020.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου των Επιχειρησιακών Διαδικασιών του έτους 2020 της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ).

του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2020 για τον έλεγχο της ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το χρονικό διάστημα 16.2.2020 έως 15.2.2021.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%) για το χρονικό διάστημα 16.2.2020 – 15.2.2021, ως εξής :

 

  • Σημείο παράδοσης ΑΗΣ Αθερινόλακκου 260.000 ± 20% ΜΤ στην εταιρεία «PETROINEOS TRADING LIMITED»
  • Σημείο παράδοσης ΑΗΣ Λαυρίου 650.000 ± 20% ΜΤ στην εταιρεία VITOL S.A.

Εκτιμώμενη συνολική αξία ανάθεσης : 390 εκατ. Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οργανωτικός μετασχηματισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων και λοιπές προσαρμογές στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Τον μετασχηματισμό και μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας (ΓΔ/Ε) σε Γενική Διεύθυνση (ΒΕΜ) Πωλήσεων (ΓΔ/Π).
  2. Τη σύσταση νέας Γενικής Διεύθυνσης (ΒΕΜ) Διαχείρισης Πελατών (ΓΔ/ΔΠ), υπαγόμενης στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που εποπτεύει τις εμπορικές δραστηριότητες.
  3. Την έγκριση των συνημμένων στην παρούσα Απόφαση αναθεωρημένων άρθρων 10, 11, 12, 13, 19 και 20 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα παραπάνω και γίνονται ειδικότερες νομοτεχνικές    βελτιώσεις,  καθώς  και  προσαρμογές στον ν. 4643/2019 και στο Καταστατικό.
  4. Την έγκριση, όπως η ΓΔ/Π συνεχίσει μεταβατικά να ασκεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του πεδίου ευθύνης της πρώην ΓΔ/Ε, τα δε αντικείμενα που ανήκουν πλέον στο πεδίο ευθύνης της ΓΔ/ΔΠ, θα αναλαμβάνονται από αυτήν σταδιακά, σε συνάρτηση με την οργάνωση και στελέχωσή της, με Αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

                                                                                                                 Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο