Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 21.01.2020 ημέρα Tρίτη ώρα 16.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

Κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης, αποζημίωση εργαζομένων.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφησε ο κ. Ν.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.

 1. Tην κίνηση της διαδικασίας λύσης της σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο:

Ι.             θεμελιώνει, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Επιχείρηση στοιχεία, δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και επιπλέον, συμπληρώνει τα ακόλουθα όρια ηλικίας:

α)           το 60ο έτος ηλικίας, οι απασχολούμενοι σε καθήκοντα με ασφάλιση ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ των Κατηγοριών υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

β)           το 62ο έτος ηλικίας, το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών Στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων και των Ειδικών Στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων ή βαθμίδων, καθώς και των Ειδικών Συμβούλων Διοίκησης της παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας.

ΙΙ.            συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του και τουλάχιστον 15 έτη υπηρεσίας στην Εταιρεία.

 1. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, λύονται είτε δια της υποβολής παραιτήσεως εκ μέρους του εργαζόμενου, είτε δια καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας.

Η καταγγελία της σύμβασης εργαζομένου εκ μέρους της Εταιρείας, σε περίπτωση μη οικειοθελούς αποχώρησης αυτού, θα γίνεται από τα μεσάνυκτα της τελευταίας ημέρας του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατ΄ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους, δύνανται να αποχωρήσουν οικειοθελώς μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, άλλως η σύμβασή τους θα καταγγελθεί από τα μεσάνυκτα της τελευταίας ημέρας του μήνα αυτού.

Στους εργαζόμενους που κατά τα ανωτέρω, είτε αποχωρούν οικειοθελώς, είτε καταγγέλλεται η σύμβασή τους, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2 του Α.Ν. 173/1967, όπως ισχύει.

 1. Τον καθορισμό, κατ’ έτος, με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, του αριθμού ή του ποσοστού των εργαζομένων που θα εξαιρούνται από την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας και θα παραμένουν στην Εταιρεία για ένα (1) έτος, υπολογιζομένου από τον επόμενο μήνα συμπλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 της παρούσας, καθώς και, για όλως ειδικές περιπτώσεις, για ένα (1) επιπλέον έτος, πέραν του πρώτου έτους εξαίρεσης. Η ως άνω εξαίρεση θα γίνεται μόνο για την κάλυψη ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών ή/και εφόσον οι παραμένοντες ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δε δύνανται να αντικατασταθούν άμεσα. Οι ως άνω εξαιρούμενοι εργαζόμενοι κατά την αποχώρησή τους θα λαμβάνουν το τυχόν οριζόμενο σε Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ποσό κινήτρου αποχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην Εταιρεία ένα ή δύο πλήρη έτη, κατά τα ως άνω.

Οι εξαιρούμενοι με τις Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, θα λάβουν το προβλεπόμενο στην με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ποσό κινήτρου αποχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην Εταιρεία μέχρι τις 31.12.2020.

 1. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως, κατά την κρίση του, αποφασίζει, κατ΄έτος, την καταβολή ποσού ως κινήτρου αποχώρησης, το οποίο θα χορηγείται στους εργαζόμενους που, εντός του έτους αυτού, έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 της παρούσας όρια ηλικίας και αποχωρούν οικειοθελώς από την Εταιρεία, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
 2. Την καταβολή του ποσού του κινήτρου αποχώρησης των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ, χωρίς τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, στους εργαζόμενους που αποχώρησαν οικειοθελώς από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία ισχύος της Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου, σε εφαρμογή των οριζομένων στις Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Τη συγκατάθεση της Εταιρείας στην οικειοθελή αποχώρηση των εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη συνεχούς υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε., ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και την καταβολή σε αυτούς αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8, εδάφ. α΄, του ν. 3198/1955, όπως ισχύει, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 2, παρ. 2 του Α.Ν. 173/1967, όπως ισχύει.
 4. Οποιεσδήποτε οφειλές των εργαζομένων προς την Εταιρεία συμψηφίζονται με το ποσό της εκάστοτε τυχόν οφειλόμενης αποζημίωσης ένεκα λύσης της σύμβασης εργασίας και του τυχόν χορηγούμενου κινήτρου αποχώρησης.
 5. Τα ως άνω θα ισχύουν στο διατιθέμενο και στο αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. σε διάφορους Φορείς εκτός αυτής, ενώ δεν καταλαμβάνουν τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή δικηγόρους, για τους οποίους εφόσον αποχωρούν οικειοθελώς από την Εταιρεία, πριν τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 6 και 7 της παρούσας.
 6. Με την έκδοση της παρούσας, την κατάργηση των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ειδικό Τιμολόγιο Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Tην από 1.1.2020 εφαρμογή ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προσωπικού και συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. (τιμολόγιο ΓΠ) για την τιμολόγηση αποκλειστικά της κατανάλωσης όπου εφαρμόζονται χρεώσεις προμήθειας, με έκπτωση στη χρέωση αυτής σε ποσοστό 30%. Η εν λόγω έκπτωση δεν καταλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
 2. Την εφαρμογή στους δικαιούχους του τιμολογίου ΓΠ της εμπορικής και τιμολογιακής

πολιτικής που εκάστοτε ισχύει για τους οικιακούς πελάτες, όπως ορίζεται από τις ρυθμίσεις της Επιχείρησης και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως εκδώσει τις σχετικές οδηγίες για τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής του εν λόγω τιμολογίου.
 2. Το ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προσωπικού και συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. (τιμολόγιο ΓΠ) χορηγείται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία δύναται να το ανακαλέσει οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

 

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια 4.500.000 MWhth Φυσικού Αερίου για κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης, έτους 2020, μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της προμήθειας 2.500.000 MWhth Φυσικού Αερίου από την εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών έτους 2020 της Επιχείρησης.
 2. Την έγκριση της προμήθειας 2.000.000 MWhth Φυσικού Αερίου από την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών έτους 2020 της Επιχείρησης.
 3. Την έγκριση της αποδοχής της εκχώρησης στη ΔΕΗ Α.Ε. από την εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., ημερήσιας δυναμικότητας 8.539 MWhth, σε ετήσια βάση (για το έτος 2020).
 4. Την έγκριση της αποδοχής της εκχώρησης στη ΔΕΗ Α.Ε. από την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε., ημερήσιας δυναμικότητας 6.831 MWhth, σε ετήσια βάση (για το έτος 2020).
 5. Την έγκριση της σύναψης Αίτησης Μεταφοράς με τον ΔΕΣΦΑ ημερήσιας δυναμικότητας ίσης με 12.295 MWhth, σε ετήσια βάση,  για τα σημεία εξόδου των ΑΗΣ, Αλιβερίου και Λαυρίου .

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύναψη συμφωνίας Master Sale Agreement (MSA) για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με την παραγωγό εταιρεία φυσικού αερίου ROSNEFT TRADING S.A..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αποδοχής της πρότασης του Οίκου ROSNEFT TRADING S.A. για υπογραφή Master Sale Agreement (MSA) σύμφωνα με το σχέδιο που έχει υποβληθεί από τον προαναφερθέντα Οίκο, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από  τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτού και της ΔΕΗ Α.Ε..

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση, για την εκτέλεση του Έργου :

«ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V, μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, στο πλαίσιο της σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V, μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», η οποία θα εξετάσει τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας επί της διαφωνίας που ανέκυψε μεταξύ της  ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και υλοποίησης των συμβατικών προβλέψεων περί εξοφλήσεως τιμολογίων.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 447.864,33 τ.μ. στην κτηματική περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων, Προαστείου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ορυχείου Μαυροπηγής (ΟΔΠ5).

Ανάκληση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την   ανάκληση     της      Απόφασης         Διοικητικού     Συμβουλίου   , με την οποία γνωμοδότησε όπως απαλλοτριωθεί αναγκαστικά και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. έκταση 447.864,33 τ.μ. για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Ορυχείου Μαυροπηγής.

Τα αγροτεμάχια της υπό απαλλοτρίωσης περιοχής ανήκουν στις κτηματικές περιοχές των επιμέρους Δημοτικών Διαμερισμάτων, Προαστείου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το συνημμένο, στην εισήγηση, κτηματολογικό διάγραμμα Ανάκλησης Απαλλοτρίωσης ΟΔΠ5/23.12.2019.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο