Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 19.11.2019 ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οργανωτικές μεταβολές στην Εταιρεία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύσταση θέσης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος θα εποπτεύει τις κάθε είδους εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας, θα έχει την ευθύνη για το Marketing Plan και την τιμολογιακή πολιτική συνολικά για τον Όμιλο, και στον οποίο θα υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας, επίσης.

 

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ορισμός Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος θα εποπτεύει τις κάθε είδους εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας, θα έχει την ευθύνη για το Marketing Plan και την τιμολογιακή πολιτική συνολικά για τον Όμιλο, και στον οποίο υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας, επίσης, χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Τον ορισμό, με τριετή θητεία, του κου Γεωργίου Καρακούση, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οργανωτικές μεταβολές στην Εταιρεία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την κατάργηση των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Ανάπτυξης, και τη σύσταση, σε αντικατάσταση αυτών, των εξής δύο νέων Γενικών Διευθύνσεων
  • Λιγνιτικής Παραγωγής, και
  • Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής,

υπαγόμενες στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που εποπτεύει τις τεχνικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας φυσικού αερίου για το έτος 2020.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς του φυσικού αερίου που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2020, όπως αυτή αποτυπώνεται στο κεφάλαιο Δ της εισήγησης.

 

Την παροχή των παρακάτω εξουσιοδοτήσεων και για το 2020, κατ’ αντιστοιχία με εκείνες του 2019 (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) και κατ’ αναλογία με εκείνες που εφαρμόζονται για τις αγοραπωλησίες Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ).

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύναψη συμφωνιών Master Sale Agreement (MSAs) για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αποδοχής των προτάσεων των Οίκων, TOTAL GAS POWER & LIMITED, FREEPOINT COMMODITIES EUROPE LLP & EQUINOR ASA για υπογραφή Master Sale Agreement (MSAs), σύμφωνα με τα σχέδια MSAs που έχουν υποβληθεί από τους προαναφερθέντες Οίκους, όπως διαμορφώθηκαν ύστερα από τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2020.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2020, όπως αυτή αποτυπώνεται στο κεφάλαιο Ε της εισήγησης.
 2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως υπογράψει, για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., τη χρονική επέκταση των συμβάσεων μαζούτ.
 3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει τα τεύχη των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων (μαζούτ και ντίζελ), είτε αυτοί αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις είτε την προμήθεια έκτακτων φορτίων.
 4. Όπως τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.

Στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ντίζελ πριν την 31η Δεκεμβρίου 2019, να αποσταλεί έγγραφη πρόθεση ανάθεσης στον μειοδότη στην οποία θα ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης παραδόσεων η 1η Ιανουαρίου 2020.

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πρόσληψη στη ΔΕΗ Α.Ε. συγγενών εργαζομένων της Επιχείρησης, θανόντων    σε    εργατικό    ατύχημα,   μετά  την   έκδοση   του   Ν. 4488/2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος πρόσληψης συγγενών, θανόντων πρώην μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε., συνεπεία εργατικού ατυχήματος, καθορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής απόφασης, από το κατά νόμον αρμόδιο Όργανο του ΕΦΚΑ, περί χαρακτηρισμού του ατυχήματος ως εργατικού, στις περιπτώσεις που το ατύχημα δεν είχε χαρακτηρισθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4488/2017 (13.9.2017) και έχει παρέλθει η προβλεπόμενη στην Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου πενταετής προθεσμία άσκησης του δικαιώματος πρόσληψης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω διοικητικής απόφασης.

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την τροποποίηση-συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

 

 • Για το τρέχον έτος, εξαιρούνται από την εφαρμογή της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και θα παραμείνουν στην Εταιρεία μέχρι 31.12.2020 οι εργαζόμενοι των Τοπικών Σταθμών Παραγωγής (ΤΣΠ) της ΔΠΑΝ, της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (2 άτομα που απασχολούνται στους ΤΣΠ Αγαθονησίου και Αμοργού), δεδομένου ότι κρίνονται άκρως απαραίτητοι για την παραγωγή ενέργειας και τον ασφαλή εφοδιασμό των εν λόγω νησιών, χωρίς τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής τους.

Οι ως άνω εξαιρούμενοι εργαζόμενοι κατά την αποχώρησή τους θα λάβουν το προβλεπόμενο Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ποσό κινήτρου αποχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην Εταιρεία μέχρι και την 31.12.2020.

 • Από το 2020 και εφεξής, καθορίζεται με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, κατ’ έτος, ο αριθμός ή το ποσοστό των εργαζομένων που θα εξαιρούνται από την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και θα παραμένουν στην Εταιρεία για ένα (1) έτος, καθώς και η παραμονή τους σε αυτήν, για όλως ειδικές περιπτώσεις, για ένα (1) επιπλέον έτος, πέραν του πρώτου έτους εξαίρεσης. Η ως άνω εξαίρεση θα γίνεται μόνο για την κάλυψη ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών ή/και εφόσον οι παραμένοντες ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δε δύνανται να αντικατασταθούν άμεσα.

 

1.3.         Την κίνηση της διαδικασίας λύσης της σύμβασης εργασίας των απασχολουμένων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και τουλάχιστον 15 έτη υπηρεσίας στην Εταιρεία.

 

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο