Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 15.10.2019 ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών – μεταφορικών ιμάντων ταινιοδρόμων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) για την κάλυψη των αναγκών τους.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού,που έγινε με βάση την Αίτηση Αγοράς, για την προμήθεια ελαστικών – μεταφορικών ιμάντων ταινιοδρόμων των Ορυχείων  του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ).

Τη ματαίωση μέρους των ποσοτήτων των ειδών της Διακήρυξης, συνολικού ποσού μείωσης 2.593.444,95 Ευρώ, ήτοι ποσοστό μείωσης 11,37%, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 (ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ κατά  +50%, -30%) του τεύχους των Ειδικών Όρων της Σύμβασης, λόγω ύπαρξης ικανού αποθέματος.

Την ανάθεση της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών του Διαγωνισμού,  στους μειοδότες Οίκους ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε. και SEMPERTRANS BELCHATOW SPOLKA Z.O.O.

Η μείωση των αρχικών ποσοτήτων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 149.600 Ευρώ, ήτοι, ποσοστό μείωσης 1,31%, για τον ανάδοχο Οίκο ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε..

Η μείωση των αρχικών ποσοτήτων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.443.844,95 Ευρώ, ήτοι, ποσοστό μείωσης 21,39%, για τον ανάδοχο Οίκο SEMPERTRANS BELCHATOW SPOLKA Z.O.O..

Η συνολική αξία της πιο πάνω ανάθεσης ανέρχεται σε 20.210.104,65 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Συμμετοχή στον Διαγωνισμό «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση υποβολής από τη ΔΕΗ Α.Ε. Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» [«ο Διαγωνισμός»] που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τους όρους της από 20.5.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  2. Δηλώνει, ότι:

–     Η ΔΕΗ Α.Ε. αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό.

–  Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της από 20.5.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

– Η ΔΕΗ Α.Ε. δικαιούται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που κωλύουν την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

–    Η ΔΕΗ Α.Ε. δεσμεύεται για τη σύσταση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος, της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.)

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε.   για το έτος 2019.

Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανάκληση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Ανακαλεί την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και την παράγραφο 9 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργ. Στάσση, όπως ορίσει με απόφασή του τα Μέλη της Επιτροπής με έργο :

2.1.         Την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεών του καθόσον αφορά:

2.1.1.     Τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

2.1.2.     Την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών

2.2.         Τη λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

2.3.         Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου ανά εξάμηνο ή και συχνότερα αν απαιτείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης όπως επιλύει με αποφάσεις του θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ομαδικού Προγράμματος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε..

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο