Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 08.06.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

– Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

– Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εκλογή ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη (Εκτελεστικό Μέλος) και τη συγκρότησή του σε Σώμα.
 2. Την εκλογή του κ. Γεωργίου Ανδριώτη (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.
 3. Όπως, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:

3.1.         Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος. Θητεία του έως και τις 6.6.2021.

3.2.         Ανδριώτης  Γεώργιος  του  Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό  Μέλος,  Πολιτικός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.3.         Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.4.         Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

 

3.5.         Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Τεχνικός. Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.6.         Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία του έως τις 5.6.2019.

3.7.         Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.8.         Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Χημικός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.9.         Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος/Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.10.      Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός/Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία της έως τις 10.7.2019.

3.11.      Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία του έως τις 5.6.2019.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. για τους πελάτες Υψηλής Τάσης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΉΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων.

 1. Την έγκριση της παράτασης ισχύος των εγκεκριμένων Τιμοκαταλόγων για πελάτες Υψηλής Τάσης διετίας 2016 – 2017, έως και τις 28.2.2019.
 2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την επίλυση τυχόν θεμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.

 

 1. Να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 26ης Ιουνίου τα εξής :

 

3.1.         Την έγκριση παράτασης ισχύος της από 7.12.2015 Απόφασής  της, για τη χορήγηση σε πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο της Υψηλής Τάσης εκπτώσεων όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων ισχύος και ενέργειας με βάση τη συνολική ετήσια κατανάλωση της παροχής ή των παροχών στην Υψηλή Τάση κάθε εταιρείας ή ομίλου εταιρειών, έως και τις 28.2.2019, με τελευταία κατηγορία συνολικής ετήσιας κατανάλωσης την κατηγορία άνω των 700 έως και 1000 GWh.

 

3.2.         Για πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο της Υψηλής Τάσης με συνολική ετήσια κατανάλωση άνω των 1000 GWh της παροχής ή των παροχών κάθε εταιρείας ή ομίλου εταιρειών, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. για λήψη σχετικής απόφασης.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση σύναψης Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για την υλοποίηση του Προγράμματος με θέμα “Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και της «ΔΕΗ Α.Ε.»”.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για ορισμό νομίμων εκπροσώπων υπό ίδρυση εταιρειών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΉΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων.

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου  για τον ορισμό των νομίμων εκπροσώπων, που θα ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 7δ του Κ.Ν. 2190/1920 και κατά το προϊδρυτικό στάδιο, για λογαριασμό του ιδρυτή ΔΕΗ Α.Ε., στο όνομα των συσταθησομένων θυγατρικών εταιρειών με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις οποίες, σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018, θα εισφερθούν οι δύο (2) Κλάδοι λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε..

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαδικασία μετάθεσης προσωπικού από τους υπό απόσχιση κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης.

–              Ρύθμιση θεμάτων απασχολούμενου προσωπικού της ΔΥΑΕ και της ΔΕΚΠ, στο ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΉΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων.

 1. Την έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετάθεση εργαζομένων (κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεώς τους), απευθυνόμενη προς:

α)             Το προσωπικό των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ1 (Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί ΠΕ), ΔΟ3 (Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί ΤΕ), ΔΟ2/Α (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί ΔΕ) και Τ4/Κ (Τεχνικοί Επιμελητές ΔΕ) του κλάδου λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης (στον οποίο εισφέρεται η Μονάδα 3 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, η Μονάδα 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ και η ΔΛΚΜ), για κάλυψη μέχρι είκοσι (20) θέσεων εργασίας σε Καταστήματα της Πελοποννήσου και του Νομού Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας.

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας θα καθορίσει τα συγκεκριμένα Καταστήματα της Πελοποννήσου και του Νομού Αττικής, τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης σε έκαστο εξ αυτών, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά ή/και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.

β)               Το προσωπικό των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ3/Η (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Σταθμών Παραγωγής Σχολών Εμπορικού Ναυτικού) ή/και Τ4/Δ (Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων), Τ4/ΣΤ (Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού), καθώς και Τ4/Ω (Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων), των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης (στον οποίο εισφέρεται η Μονάδα 3 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, η Μονάδα 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’  και η ΔΛΚΜ) και ΑΗΣ Μελίτης, για κάλυψη μέχρι πέντε (5) θέσεων εργασίας του Τομέα Κεντρικής Συντήρησης ΘΗΣ Νότιας Ελλάδας της ΔΕΘ, της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, και

γ)               Το προσωπικό των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ3/Η (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Σταθμών Παραγωγής Σχολών Εμπορικού Ναυτικού) ή/και Τ4/Δ (Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων), καθώς και Τ4/ΣΤ (Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού) των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης (στον οποίο εισφέρεται η Μονάδα 3 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και η Μονάδα 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, καθώς  και η ΔΛΚΜ) και ΑΗΣ Μελίτης, για κάλυψη μέχρι πέντε (5) θέσεων εργασίας του Τομέα Κεντρικής Συντήρησης ΘΗΣ Βόρειας Ελλάδας της ΔΕΘ, της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής.

 

Η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής θα καθορίσει για τις ως άνω περιπτώσεις β) και γ) τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης σε έκαστο των Τομέων Συντήρησης, τις τυχόν απαιτούμενες απασχολήσεις ανά κατηγορία/ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά ή/και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.

Στην ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι μισθωτοί στον νεοσυσταθέντα, με την υπ’ αριθ. Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης υπ’ αριθ. 5, όπως καθορίζονται με κοινή απόφαση των Γενικών Διευθυντών Παραγωγής και Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης.

 1. Την έγκριση όπως, σε περίπτωση που για την κάλυψη μίας (1) θέσης, υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις εργαζομένων που διαθέτουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, όπως αυτά θα προσδιοριστούν στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα εφαρμοστούν τα κριτήρια που ορίζονται στην υπ’ αριθ. Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου και συγκεκριμένα:

 

 • Προτάσσεται το προσωπικό που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το έτος 2027 και μετέπειτα, με προτεραιότητα των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. πιο πρόσφατα.

 

 • Ακολουθεί το προσωπικό που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά σειρά το 2026, 2025, 2024 κ.ο.κ. τηρουμένης κατ’ έτος της σειράς προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία πρόσληψης (προηγούνται οι προσληφθέντες πιο πρόσφατα στη ΔΕΗ Α.Ε.).

 

 1. Την έγκριση όπως, στους υπό μετάθεση εργαζόμενους εφαρμοστούν τα οριζόμενα στις παραγράφους Γ.5 και Γ.6 του Κανονισμού Μεταθετότητας, όπως ισχύει.

 

 1. Την έγκριση όπως, πέραν των αιτημάτων μετάθεσης που θα υποβληθούν σε εφαρμογή της διαδικασίας που ορίζεται στις ως άνω παραγράφους 1 και 2 της παρούσας, ουδέν άλλο αίτημα μετάθεσης ικανοποιείται που έχει υποβληθεί ή θα υποβληθεί από εργαζόμενους που υπηρετούν στους κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης.

 

 1. Την έγκριση των εξής:

5.1.      Την ένταξη στον υπό απόσχιση κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης του νοσηλευτικού προσωπικού (έξι εργαζόμενοι) της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) που ήδη απασχολείται στο ιατρείο της ΔΛΚΜ, δεδομένου ότι, βάσει των οριζομένων στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ, ΥΑ 2223.14.06.11, άρθρο 9), το εν λόγω προσωπικό είναι αναγκαίο για τη σύννομη λειτουργία του ορυχείου.

5.2.                      Τη μετακίνηση των δύο (2) νοσηλευτών της ΔΥΑΕ που απασχολούνται στα ιατρεία Α΄ Βοηθειών των Κλάδων ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄και Β΄, στον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5.

5.3.      Τη δυνατότητα, στους δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς και της Διοικητικοοικονομικής Υπαλλήλου της ΔΥΑΕ που απασχολούνται στο ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης, με υποβολή σχετικής αίτησής τους, είτε να ενταχθούν στον υπό απόσχιση κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης, είτε να μετατεθούν στα κεντρικά γραφεία της ΔΥΑΕ στην Αθήνα, είτε να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας άλλων κατηγοριών/ειδικοτήτων (εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα) σε διάφορες υπηρεσιακές Μονάδες της Επιχείρησης.

 1. Την αναστολή λειτουργίας της ΣΤΕ Μεγαλόπολης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΔΕΚΠ) και τη δυνατότητα στους τέσσερις (4) εργαζόμενους που υπηρετούν σε αυτήν, με υποβολή σχετικής αίτησής τους, είτε να ενταχθούν στον υπό απόσχιση κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης, είτε να μετατεθούν σε άλλες υπηρεσίες της ΔΕΚΠ, είτε να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας σε διάφορες υπηρεσιακές Μονάδες της Επιχείρησης, όπου υφίστανται ανάγκες.

 

 1. Την εξουσιοδότηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ όπως υλοποιήσει τη διαδικασία μεταθέσεων που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας Απόφασης.

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς την EDS Doo, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς του ομίλου της EDS Doo από τη ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα της παραγράφου 6 αυτής, με την αναδιατύπωσή της, ως εξής :

Την έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. στις συνεργαζόμενες τράπεζες της EDS στη FYROM για διατήρηση των υφιστάμενων ορίων χρηματοδότησης, συνολικού ύψους είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) Ευρώ, την έγκριση παροχής τραπεζικών εγγυητικών επιστολών από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας της EDS, ύψους έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ, καθώς και την παροχή από τη ΔΕΗ Α.Ε. τραπεζικών εγγυητικών επιστολών στους πωλητές αθροιστικού ύψους έως τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.350.000) Ευρώ, που αντιστοιχούν στο ισόποσο τμήμα του τιμήματος, που θα καταβληθεί υπό προϋποθέσεις.».

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/150 kV, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V.».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΉΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων.

 1. Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/150 kV, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ  ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V» και της ανάθεσης του υπόψη Έργου στη Σύμπραξη Εταιρειών με την επωνυμία   CONSORTIUM “AKTOR S.A. – HYOSUNG CORPORATION”, ως τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια του Διαγωνισμού, έναντι του Συμβατικού  Τιμήματος Κτήσης του Έργου 10.867.045 Ευρώ, και έναντι Τιμήματος Σύμβασης 10ετούς Συντήρησης του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου (ΨΣΕ) 238.000 Ευρώ, ήτοι, έναντι ετησίου Συμβατικού Τιμήματος  της Σύμβασης Συντήρησης (ΨΣΕ) 23.800 Ευρώ.

Το ως άνω Συμβατικό Τίμημα Κτήσης του Έργου είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

Το ως άνω Ετήσιο Συμβατικό Τίμημα της Σύμβασης 10ετούς Συντήρησης του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου (ΨΣΕ) θα είναι σταθερό το πρώτο έτος διάρκειας ισχύος της υπόψη Σύμβασης και θα αναπροσαρμόζεται τα επόμενα έτη με EURIBOR 6 μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υπογραφής της ετήσιας ανανέωσής  της.

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο