Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 05.06.2018 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση του πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη 16η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 7ης Ιουνίου 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του συνημμένου, στην εισήγηση, πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., της 7ης Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης που περιήλθαν μέχρι τις 4.6.2018 στην αρμόδια Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ 2χρονους ή 4χρονους.Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση του Διαγωνισμού για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ 2χρονους ή 4χρονους, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ανανέωση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης (Λειτουργίας και Συντήρησης) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση αναφορικά με τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης (Λειτουργίας και Συντήρησης) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., των εξής:

Την έγκριση της αποδοχής και καταβολής της αμοιβής για τις σιωπηρώς παραταθείσες συμβάσεις  λειτουργίας και  συντήρησης των  Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ), Αγ. Βαρβάρα, Αλμυρός, Γκιώνα, Μακροχώρι, Στράτος ΙΙ, Ιλαρίωνας, Βέρμιο, Παπαδιά, Σμόκοβο, Γλαύκος.

 

ΘΕΜΑ 4

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. Παντελής ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων, με την προϋπόθεση της συννενοήσης και απόδοσης της τοπικής αυτοδιοίκησης της Δυτ. Μακεδονίας και του Δήμου Εορδαίας για τα έργα της παραγρ. γ’ και δ’.

  1. Την επί της αρχής έγκριση συμμετοχής της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και των θυγατρικών της: ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ, ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ και SOLARLAB, στις αντίστοιχες ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ υποβολής προσφορών για την ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης των παρακάτω Έργων τους:

 

α)           ενός Α/Π, ισχύος 11,5 MW, της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στη θέση Μακροτάνταλος,

β)            ενός Φ/Β ισχύος 200 MW της κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., στη θέση ΛΚΔΜ,

γ)            ενός Φ/Β ισχύος 14,99 MW, της θυγατρικής κατά 100% της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε., στη θέση ΛΚΔΜ,

δ)            ενός Φ/Β ισχύος 14,99 MW, της θυγατρικής κατά 100% της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε., στη θέση ΛΚΔΜ,

ε)            ενός Φ/Β ισχύος 5,50 MW της θυγατρικής κατά 100% της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., SOLARLAB A.E., στη θέση ΣΤΡΑΤΟΣ.

 

  1. Την έγκριση επένδυσης κατασκευής, εφόσον τα παραπάνω έργα είναι στον πίνακα επιτυχόντων των αντίστοιχων ανταγωνιστικών διαδικασιών της ΡΑΕ:

 

α)            ενός Α/Π, ισχύος 11,5 MW, της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στη θέση Μακροτάνταλος ενδεικτικού ύψους επένδυσης 16.259.000 Ευρώ,

β)            ενός Φ/Β ισχύος 200 MW της κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., στη θέση ΛΚΔΜ, ενδεικτικού ύψους επένδυσης 146.500.000 Ευρώ,

γ)            ενός Φ/Β ισχύος 14,99 MW, της θυγατρικής κατά 100% της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε., στη θέση ΛΚΔΜ, ενδεικτικού ύψους επένδυσης 13.967.950 Ευρώ,

δ)            ενός Φ/Β ισχύος 14,99 MW, της θυγατρικής κατά 100% της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε., στη θέση ΛΚΔΜ, ενδεικτικού ύψους επένδυσης 13.967.950 Ευρώ,

ε)            ενός Φ/Β ισχύος 5,50 MW της θυγατρικής κατά 100% της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., SOLARLAB A.E., στη θέση ΣΤΡΑΤΟΣ, ενδεικτικού ύψους επένδυσης 5.042.500 Ευρώ.

  1. Την έγκριση παροχής από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών της, των απαιτουμένων εγγυήσεων συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ για τα ως άνω έργα α) έως ε), συνολικού ύψους 2.498.500 Ευρώ, των απαιτούμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης στις διαγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ για τα ως άνω έργα α) έως ε), επιπλέον αυτών της συμμετοχής, συνολικού ύψους 7.495.650 Ευρώ και διατήρησης όρων σύνδεσης για τα έργα α) και ε), συνολικού ύψους 388.500 Ευρώ.
  2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κ. Ηλία Μοναχολιά για τη διενέργεια των απαιτουμένων διαδικασιών.
  3. Την εξουσιοδότηση   του   Αντιπροέδρου   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   κ. Γεωργίου Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ψηφίσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 5

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αύξηση του αριθμού των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου. – Εκλογή νέου Μέλους της.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., στις 7 Ιουνίου 2018, την αύξηση του αριθμού των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου από τρία σε τέσσερα και την εκλογή ως νέου Μέλους της, του κου Νικολάου Φράγκου του Ευστρατίου, καθηγητή Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

                                                                                                                            Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο