Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 15.05.2018 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθετότητας Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ. MΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι των εργαζομένων.

–              Την τροποποίηση της παρ. Β.3.6. του Κεφαλαίου Β «ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ» του Κανονισμού Μεταθετότητας, όπως αυτός κυρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

 

«Β.6.      Δεν θεωρούνται μεταθέσεις και δεν θα διέπονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, οι μετακινήσεις εργαζομένων με πρωτοβουλία της Εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται:

α)     εντός του ίδιου ΒΟΚ/Κλάδου/Τομέα ή

β)     από Τομέα στον εποπτεύοντα Κλάδο/ΒΟΚ της ίδιας ΒΕΜ/ΕΓΔ και το αντίστροφο, με την προϋπόθεση ότι η μετακίνηση γίνεται σε υπηρεσία που βρίσκεται εντός του ιδίου Νομού που υπηρετεί ο εργαζόμενος ή εντός όμορου Νομού με αυτόν που υπηρετεί ο εργαζόμενος και σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων ή

γ)      εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (προκειμένου για τις ΒΕΜ Ορυχείων και Παραγωγής) ή

δ)     εντός της Περιφέρειας Αττικής από οποιαδήποτε υπηρεσιακή Μονάδα σε άλλη εντός της ιδίας ή διαφορετικής ΒΕΜ ή ΕΓΔ ή Ανεξάρτητου ΒΟΚ.

Στις περιπτώσεις που από τις εν λόγω μετακινήσεις προκύπτει βλαπτική μισθολογική μεταβολή στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων που πρόκειται να μετακινηθούν, θα εφαρμόζονται τα κριτήρια του ΚΕΦ. Ε’ και τα οριζόμενα στην παρ. Γ.5 του Κανονισμού Μεταθετότητας.»

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υγείας.

Συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την, σε συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση της λειτουργίας του «Διεθνούς Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υγείας (ΔΙΕΠΥ)» με έδρα τη Δυτική Μακεδονία με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.
  2. Την έγκριση της συνεργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη σύσταση της εν λόγω Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. κατά 80% και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά 20%.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 5.560.000 κιλών κυλινδρελαίου αργόστροφων θαλασσίων μηχανών μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1% SAE 50, TBN 40  και 860.000 κιλών  ελαιολιπαντικού  μεσόστροφων  θαλασσίων  μηχανών  SAE 40, TBN 30.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ. Λευκό ο κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ εκπρόσωπος των εργαζομένων.

  1. Tην επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους συνημμένους Πίνακες Ανάθεσης, στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 12.370.956 Ευρώ, ως εξής :
    • ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. για το είδος με α/α 1 :

 

ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1% SAE 50, TBN 40,  με το προσφερόμενο  ελαιολιπαντικό  SK  SUPERMAR  CYL  40  και  τιμή  1,93 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα, έναντι ενδεικτικής αξίας  10.730.800 Ευρώ.

1.2.         ELVIGRO A.B.E.E. για το είδος με α/α 2 :

ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 30, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό NAVIGO TPEO 30/40  και  τιμές  1,90 Ευρώ/κιλό  για παράδοση χύμα και 2,08 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας  1.640.156 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση, για την προμήθεια λιγνίτη του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης, από το Ορυχείο Αχλάδας, από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.»

Πρόταση του πιο πάνω προμηθευτή για φιλική επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών της σύμβασης προμήθειας λιγνίτη και συγκρότηση επιτροπής φιλικών διαπραγματεύσεων.

Μερική αποδοχή των προτάσεων του πιο πάνω προμηθευτή για την οριστική αναθεώρηση τιμών της σύμβασης προμήθειας λιγνίτη και τροποποίησης όρων αυτής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ. Λευκό οι κ.κ.  Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν.ΦΩΤΌΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Την έγκριση της αποδοχής της πρότασης του προμηθευτή, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για φιλική επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης τιμών από το Δ’ 3-μηνο 2012 και εντεύθεν, της σύμβασης.

 

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ.

  1. Τη σύγκληση της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 16η   Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευσή της,  στις 7 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 11745), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης (1.1.2017 έως 31.12.2017) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοίνωση της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου -Επιβεβαίωση και εφεξής ορισμός της Ιδιότητάς τους ως Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Εκλογή νέου Μέλους ή Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Έγκριση της παράτασης ισχύος έως και τις 28.2.2018, της από 7.12.2015 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά στην έγκριση εκπτώσεων όγκου περιόδου 2016-2017 επί των εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων πελατών Υψηλής Τάσης.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ :  Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο