Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 07.05.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στον λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. MΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι των εργαζομένων. ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ. Βατάλης.

  1. Τον ορισμό της 31.3.2018, ως ημερομηνίας σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων για την απόσχιση από τη ΔΕΗ Α.Ε. των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης και την εισφορά τους στις νέες εταιρείες που   θα  ιδρυθούν  σε  εφαρμογή   του   Νόμου   4533/2018  (ΦΕΚ Α’ 75/27.4.2018).
  2. Την επικύρωση της επιλογής της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών, ως τον ορκωτό ελεγκτή που θα συντάξει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που θα εισφερθούν στις νέες εταιρείες, και την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΛΥ) κ. Ευθ. Κουτρουλή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
  3. Την έγκριση της ανάθεσης του έργου του συμβούλου, που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ Α.Ε. για την απόσχιση των Επιχειρησιακών Κλάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης, στην εταιρεία Pricewaterhouse Business Solutions, και την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως συμφωνήσει και υπογράψει εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. τη σχετική σύμβαση (Engagement Letter).
  4. Την έγκριση της πρόσληψης της εταιρείας HSBC Bank, ως χρηματοοικονομικού συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., για τη διάθεση, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ενδιαφερόμενο(ους) επενδυτή(ές) των νέων εταιρειών που θα σχηματιστούν και θα εκμεταλλεύονται τους κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης, και την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως συμφωνήσει και υπογράψει εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. την τελική σύμβαση (Engagement Letter).
  5. Την έγκριση της πρόσληψης της δικηγορικής εταιρείας DLA PIPER UK LLP, ως του νομικού συμβούλου που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια της αποεπένδυσης λιγνιτικής παραγωγής, και την εξουσιοδότηση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) κας Λιάνας Μουμουτζή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
  6. Τη εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ορίσει εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. όποιον εκ των υποψηφίων του αναφερόμενου, στην παράγρ. ΣΤ’ της εισήγησης, πίνακα μειοδοτών, τύχει της απαιτούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως Εντολοδόχο Παρακολούθησης (Monitoring Trustee), και υπογράψει εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. τη σύμβαση που θα συμφωνηθεί.

 

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο