Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 27.04.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης (1.1.2017 – 31.12.2017) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:
  • Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.
  • Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2017, καθώς και τις αναδιατυπωμένες συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

 

 • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 • Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

 

1.4.         Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις (ως προσάρτημα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2017 (με αναδιατυπωμένες τις συγκριτικές Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016), στις οποίες περιλαμβάνονται Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται διακριτά  οι δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου.

Ειδικότερα:

 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.
 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας  Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
 • Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

 

 1. Την έγκριση του συνημμένου, στην παρούσα Απόφαση, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΔΕΗ Α.Ε. έτους 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράμματος για το έτος 2018 με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές, με αντικείμενο τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό, ως εξής:

α)     Των παιδιών τυπικής ανάπτυξης των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε., ηλικίας 6 έως 16 ετών, με ανώτατο όριο φιλοξενίας τις είκοσι δύο (22) ημέρες για κάθε κατασκηνωτική περίοδο (Α’, Β’ και Γ΄ κατασκηνωτικές περίοδοι), καθώς και

β)     Των παιδιών  με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6 έως 16 ετών,  σε κατασκηνώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και για διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών  για την κατασκηνωτική περίοδο Δ’.

 1. Την έγκριση όπως, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα παιδιά του αποσπασμένου προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. εκτός της Επιχείρησης, εφόσον η εργασιακή του σχέση διέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ, καθώς και τα παιδιά των εργαζόμενων στη νέα θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., εταιρεία εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, EDS, που εδρεύει στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετά του αναγκαίου συνοδευτικού προσωπικού.

 

 1. Την έγκριση της κάλυψης για το έτος 2018 του κόστους του ημερήσιου τροφείου, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί για το τρέχον έτος από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τις ημέρες που αντιστοιχούν σε μια (1) κατασκηνωτική  περίοδο, για κάθε παιδί εργαζομένου, με την προσκόμιση σχετικού παραστατικού και βεβαίωση από την κατασκήνωση,  του αριθμού των ημερών φιλοξενίας του παιδιού.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 13η έκδοση, σε δύο πίνακες, ως εξής :

Πίνακας Ι :          Για τα ΒΟΚ Λιανικών Πωλήσεων και τον Τομέα Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης (ΤΤΗΕ).

Πίνακας ΙΙ:          Για τη Διεύθυνση Εταιρικών Πελατών,

όπως αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα Απόφαση, με έναρξη εφαρμογής από 01.05.2018.

 

 1. Την έγκριση της δυνατότητας ένταξης στον νέο Κανονισμό Διακανονισμών που αφορά στα ΒΟΚ Λιανικών Πωλήσεων και τον ΤΤΗΕ των πελατών, των συγκεκριμένων κατηγοριών, που είχαν ενταχθεί σε παλαιότερα Προγράμματα Διακανονισμών.

 

 1. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον υπόψη Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 13η έκδοση, να εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

 1. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ρυθμίζει κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, καθώς και να εγκρίνει μικρής κλίμακας αλλαγές που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του υπόψη Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 13η έκδοση, με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου :  «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».

Παράταση διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., για την εκτέλεση του Έργου : «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου», κατά τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του εξής :

1.1.         Της επιπλέον παράτασης μέχρι 31.5.2018 του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού θα υποβάλει το σχετικό Πρακτικό με τις προτάσεις της.

 

 

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο