Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 29.03.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για τη μακροχρόνια συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

–        Χρονική παράταση της πιο πάνω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

               

Την έγκριση της χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης, για τη μακροχρόνια συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι, μέχρι τις 30.6.2018, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση μεταξύ εκπροσώπων της Επιχείρησης και του Αναδόχου για διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που έχουν προκύψει κατά την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» στον ΑΣΠ Λέσβου δύο (2) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 10 έως 12 MW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ 2χρονους ή 4χρόνους, διπλού καυσίμου (Dual – Fuel/Diesel and Gas).

–        Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση του Διαγωνισμού για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» στον ΑΣΠ Λέσβου δύο (2) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 10 έως 12 MW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ 2χρονους ή 4χρονους, διπλού καυσίμου (Dual – Fuel/Diesel and Gas), λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος για την Επιχείρηση.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου για μεταφορά μαζούτ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της χρονοναύλωσης του πλοίου «ICE HAWK» για χρονικό διάστημα δύο ετών,  έναντι συνολικού τιμήματος 6.712.715 δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στο ημερήσιο hire 9.195,5 $ για χρονικό διάστημα 2 ετών.  Η σύμβαση χρονοναύλωσης θα υπογραφεί με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, η οποία θα πληροί το σύνολο των νόμιμων προς τούτο προϋποθέσεων.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αναμόρφωση του σχεδιασμού περιβαλλοντικής προσαρμογής των Μονάδων Ι – ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την ανάκληση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Την έγκριση, με μέριμνα της Διεύθυνσης Μελετών – Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων, διενέργειας Διαγωνισμού, με «Ανοικτή Διαδικασία», με αντικείμενο το Έργο της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος υγρής αποθείωσης καυσαερίων στις Μονάδες ΙII και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, συνολικού προϋπολογισμού 97.000.000 Ευρώ.
  3. Την έγκριση, με μέριμνα των αρμοδίων Υπηρεσιών, άμεσης διερεύνησης για τον τρόπο εφαρμογής (τεχνικά, οικονομικά και διαδικαστικά) της ξηρής αποθείωσης με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των τροποποιημένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών των Μονάδων Ι – IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (στη μεταβατική περίοδο για τις Μονάδες I – IV και οριστικά στις Μονάδες I και II). Η εν λόγω διερεύνηση θα περιλαμβάνει και τον ενδεχόμενο προγραμματισμό, το συντομότερο δυνατόν, δοκιμαστικής εφαρμογής στις νέες συνθήκες  λειτουργίας της Μονάδας IV, μετά τις επεμβάσεις στο έργο μείωσης των NOx.

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο