Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 12.03.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. για τους πελάτες Υψηλής Τάσης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. MΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΥΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι των εργαζομένων.

  1. Την έγκριση της παράτασης ισχύος των εγκεκριμένων Τιμοκαταλόγων για πελάτες Υψηλής Τάσης διετίας 2016 – 2017 έως και την 31.12.2018.
  2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την επίλυση τυχόν θεμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, ως προς τα ανωτέρω.
  3. Να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. την έγκριση παράτασης ισχύος της από 7.12.2015 Απόφασής της, για τη χορήγηση σε πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο της Υψηλής Τάσης εκπτώσεων όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων ισχύος και ενέργειας με βάση τη συνολική ετήσια κατανάλωση της παροχής ή των παροχών στην Υψηλή Τάση κάθε εταιρείας ή ομίλου εταιρειών, έως και την 28.2.2018.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για τη μακροχρόνια συντήρηση του Αεριοστροβίλου τύπου  ALSTOM/ANSALDO GT26 της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο 5 / 427 MW του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Παράταση της ισχύος της πιο πάνω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Σε εφαρμογή της ενάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης την παράταση της ισχύος της σύμβασης για έξι (6) επιπλέον έτη ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού τιμήματός  της με τον Οίκο ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ   ΜΟΝΑΔΩΝ  ΑΛΙΒΕΡΙ, έναντι συμβατικού τιμήματος είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (29.218.580) Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναδρομική αύξηση του περιθωρίου κέρδους της θυγατρικής εταιρείας PPC Bulgaria AD (PPC BG), για το έτος 2017.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της αύξησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους της θυγατρικής εταιρείας PPC Bulgaria AD (PPC BG), από 0,15 Ευρώ/MWh σε 0,39 Ευρώ/MWh για όλη την ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας που διακινήθηκε με προφίλ 24ώρου, από τη θυγατρική εταιρεία PPC Bulgaria AD (PPC BG) προς τη ΔΕΗ Α.Ε. ή επαναπροωθήθηκε σε άλλες Αγορές κατ’ εντολή της ΔΕΗ Α.Ε., κατά το έτος 2017.
  2. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας, όπως διαμορφώσει, διαπραγματευτεί και υπογράψει τους υπόλοιπους επιμέρους όρους των τροποποιήσεων των σχετικών συμβάσεων έτους 2017 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρείας PPC Bulgaria AD (PPC BG), καθώς και κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση, την τροποποίηση ή τον τερματισμό αυτών.

 

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κύρωση μηνιαίων Πρωτοκόλλων για συμπληρωματικές εισαγωγές και εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο 1.2.2017 – 31.12.2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Βόρειες Διασυνδέσεις κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, και της πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας προς την Αλβανία, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο