Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 01.03.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση της ημερομηνίας λήξης της Α΄Σειράς Ομολογιακής Έκδοσης Ανακυκλούμενης    Πίστωσης    (Revolving   Credit  Facility – RCF),   του Ν. 3156/2003, ύψους 50 εκατ. Ευρώ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της ημερομηνίας λήξης της Α΄Σειράς του Δανείου, με τη μορφή Κοινής Ομολογιακής Έκδοσης Ανακυκλούμενης Πίστωσης (Revolving Credit Facility-RCF), ποσού 50 εκατ. Ευρώ και Ομολογιούχους την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (με ποσοστό 95%) και την NBG BANK MALTA LTD (με ποσοστό 5%), κατά ένα χρόνο.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση του Προϋπολογισμού της Μητρικής Εταιρείας, του έτους 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, του Προϋπολογισμού της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2018.

Η έγκριση λαμβάνει υπόψη ότι τα αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, από μεταβολές του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου, της εξέλιξης των επισφαλειών και του κόστους χρήματος.

  1. Αντίτυπο του πιο πάνω Προϋπολογισμού της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2018, κατατίθεται στο φάκελο της παρούσας Απόφασης.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αναθεωρημένος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε..

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

 

  1. Την έγκριση της αναδιατύπωσης της περίπτωσης vii της παραγράφου 2 «Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου», του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

 

« vii. Η ΕΕ υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμματεία της ΕΕ, με την απαιτούμενη ανθρώπινη και υλικοτεχνική υποδομή, ενώ ορίζεται Γραμματέας της ΕΕ, μισθωτός προερχόμενος από το τακτικό προσωπικό της Εταιρίας.».

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο