Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 16.01.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Θερμικής Ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και : α) Δήμου Αμυνταίου/Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) και

β) Δήμου Μεγαλόπολης/Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΤΜΑΕΟΤΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Παροχής Θερμικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) / Δήμου Αμυνταίου.
 2. Την έγκριση καταβολής της εναπομένουσας οφειλής της ΔΕΤΕΠΑ προς τη ΔΕΗ Α.Ε., για τη μετασκευή των Μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου ύψους 816.368,58 Ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων υπερημερίας, σε τέσσερις ετήσιες δόσεις των 204.092,15 Ευρώ εκάστη,  η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός του τρίτου τριμήνου του έτους 2018.
 3. Την έγκριση όπως χορηγηθεί στη ΔΕΤΕΠΑ, άπαξ, έκπτωση ύψους 215.772 Ευρώ, για οφειλή της ύψους 223.992 Ευρώ, η οποία προέκυψε κατά το χρονικό διάστημα 2005-2012 (με συνέπεια να παραμένει οφειλή, της ΔΕΤΕΠΑ προς τη ΔΕΗ Α.Ε., ύψους 8.220 Ευρώ).
 4. Την έγκριση του συμψηφισμού οφειλής της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΔΕΤΕΠΑ ύψους 8.220 Ευρώ, η οποία προέκυψε κατά το χρονικό διάστημα 2013-2015, με την ισόποση οφειλή της ΔΕΤΕΠΑ προς τη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
 5. Την έγκριση του συμψηφισμού οφειλής της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΔΕΤΕΠΑ ύψους 4.631 Ευρώ, η οποία προέκυψε κατά το έτος 2016, με υπάρχουσα οφειλή της ΔΕΤΕΠΑ, ή εάν δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση, με μέρος του τιμήματος της παρεχόμενης από τη ΔΕΗ Α.Ε. υπηρεσίας τηλεθέρμανσης στη ΔΕΤΕΠΑ.
 6. Την έγκριση της οικονομικής τακτοποίησης των μέχρι τώρα εκδοθέντων και μη εξοφληθέντων, μερικώς ή ολικώς, τιμολογίων για την τηλεθέρμανση του Αμυνταίου.
 7. Την έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Παροχής Θερμικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΤΜΑΕΟΤΑ) / Δήμου Μεγαλόπολης.
 8. Την έγκριση του συμψηφισμού οφειλόμενου ποσού ύψους 94.137 Ευρώ από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην ΤΜΑΕΟΤΑ είτε επί τρεχουσών οφειλών της ΤΜΑΕΟΤΑ ή / και επί μέρους του τιμήματος της παρεχόμενης από τη ΔΕΗ Α.Ε. υπηρεσίας τηλεθέρμανσης, σε τέσσερις, κατά μέγιστο, ετήσιες ισόποσες δόσεις έως του εν λόγω ποσού.
 9. Την έγκριση της οικονομικής τακτοποίησης των μέχρι τώρα εκδοθέντων και μη εξοφληθέντων, μερικώς ή ολικώς, τιμολογίων για την τηλεθέρμανση της Μεγαλόπολης.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου :  «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Έγκριση συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2018 και 2019.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου   Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2018 – 2019 και για όσο περαιτέρω χρονικό διάστημα διαρκεί η παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας : «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – διάστρωση 0,77 x 106 τον. λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 1,0 x 106 τον. λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς».

Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος της πιο πάνω σύμβασης με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επαύξησης του συμβατικού τιμήματος κατά ποσοστό έως 50% ή ποσού έως 2.412.760 Ευρώ, της σύμβασης αριθ. 2016.005/ΛΚΔΜ, με ανάδοχο την εταιρεία «ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», για την παροχή υπηρεσίας «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – διάστρωση 0,77 x 106 τον. λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 1,0 x 106 τον. λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς», με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Με την επαύξηση, το τίμημα της παροχής υπηρεσίας θα διαμορφωθεί σε 7.238.280 Ευρώ.

 1. Όπως, σε περίπτωση έγκρισης ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας της διάδοχης διακήρυξης, κατά τον χρόνο εκτέλεσης της επαύξησης της σύμβασης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας επαύξησης.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αποδοχές έκτακτου Προσωπικού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, για το έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι οχτώ μήνες και αμείβεται με μηνιαίο μισθό (όλοι πλην εργατών, καθαριστριών και βοηθών τεχνιτών), της προσαύξησης του νομοθετικά καθορισθέντος κατώτατου μισθού σε ποσά κλιμακούμενα ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και το αντικείμενο απασχόλησής του, ως ακολούθως :

Oι ως άνω εργαζόμενοι προσλαμβανόμενοι με τα αιτούμενα στην εκάστοτε προκήρυξη προσόντα, σε θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό 700 Ευρώ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός τεχνιτών) 750 Ευρώ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τεχνιτών) 800 Ευρώ, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 850 Ευρώ, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 900 Ευρώ και Διπλωματούχων Μηχανικών 1.050 Ευρώ. Στην εν λόγω προσαύξηση συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή αμοιβή εν γένει ή επίδομα γάμου και τέκνων ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν προβλέπεται ή ήθελε προβλεφθεί από οποιαδήποτε νόμιμη ρύθμιση, τακτική ή έκτακτη, σε χρήμα ή σε είδος ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

 

 1. Την έγκριση όπως, οι ως άνω μηνιαίες αποδοχές αναπροσαρμόζονται με την προσμέτρηση τυχόν προϋπηρεσίας του εργαζόμενου μέχρι και τις 14.2.2012 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Την έγκριση όπως, οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν ως επιδόματα εορτών και αδείας τα εκάστοτε νομοθετικώς προβλεπόμενα για όλο το προσωπικό που απασχολείται στη ΔΕΗ Α.Ε. με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 3. Όπως η παρούσα θα ισχύει από 1.1.2018, καταργώντας την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Την έγκριση όπως, το έκτακτο προσωπικό που προσλήφθηκε από 1.5.2017, λάβει αναδρομικά για έκαστο των μηνών απασχόλησής του, έως 31.12.2017, αύξηση  τριάντα (30)  Ευρώ μεικτά.
 5. Όπως, η ρύθμιση αυτή γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.
 6. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης όπως επιλύσει με Απόφασή του κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.

Σας ευχαριστώ,

                                                                                                                                                                              Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο