Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 07.12.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε οικογένειες θανόντων μισθωτών της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση όπως για κάθε οικογένεια μισθωτού, ο οποίος απασχολείται στην Επιχείρηση με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής και καταλήγει εν ενεργεία, χορηγείται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ για τον/την σύζυγο και είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ για κάθε τέκνο μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμο και δεν εργάζεται ή σπουδάζει ή έχει στρατευθεί ή είναι ανίκανο προς εργασία.
 2. Την έγκριση όπως τα ανωτέρω ποσά χορηγούνται εφόσον: α) το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (αφαιρουμένου του εισοδήματος από την εργασία στη ΔΕΗ Α.Ε. του θανόντος, συμπεριλαμβανομένης ωστόσο της συντάξεως χηρείας) για οικογένεια χωρίς τέκνα ανέρχεται σε ποσό έως 15.000 Ευρώ, για οικογένεια με ένα παιδί ανέρχεται σε ποσό έως 20.000 Ευρώ, το οποίο αυξάνεται σε 25.000 Ευρώ για δύο παιδιά και σε 30.000 Ευρώ για τρία παιδιά και άνω και β) η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος αυτού από τον σύζυγο ή τα τέκνα ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από τον θάνατο του μισθωτού.
 3. Την εξουσιοδότηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ όπως ρυθμίσει με Αποφάσεις του κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.
 4. H παρούσα ρύθμιση, η οποία δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις θανόντων μισθωτών ένεκα εργατικού ατυχήματος, γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει κατά την κρίση της οποτεδήποτε θα έκρινε τούτο σκόπιμο.
 5. Την έγκριση όπως η ισχύς της παρούσας ρύθμισης άρχεται από 1.1.2017.

 

 ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Προσλήψεις συγγενών εργαζομένων, σε εργολάβους της ΔΕΗ Α.Ε., θανόντων σε εργατικό ατύχημα.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της υποβολής, στο αρμόδιο Υπουργείο, σχεδίου Τροπολογίας Νόμου με την οποία να παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης στη ΔΕΗ Α.Ε. ενός μέλους της οικογένειας θανόντος, συνεπεία εργατικού ατυχήματος, αμιγώς «κατά την εκτέλεση της εργασίας του και με αφορμή αυτή», εργαζομένου σε Εργολάβο στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.

Οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και προϋποθέσεις που αφορούν στην πρόσληψη θα καθορίζονται με Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης υποδομών στη Νήσο Θήρα, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.ΛΕΥΚΗ ψήφισε ο Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ.

 1. Την έγκριση της εκταμίευσης, για τα έτη 2017 και 2018, ποσού 1.037.724,14 Ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγρ. 1, του  άρθρου 1, του συνημμένου στην εισήγηση, Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ως εξής :

 

 • για το έτος  2017 ποσού έως 500.000 Ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και

 

 • για το έτος  2018 του υπόλοιπου ποσού,  έως της συμπληρώσεως   του ποσού του 1.037.724,14 Ευρώ,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ,

 

υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε εκταμίευση της ΔΕΗ Α.Ε προς τον ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ απαιτείται  προηγουμένως  η  εξόφληση των οφειλών του Δήμου και των Δημοτικών του Επιχειρήσεων  προς τη ΔΕΗ Α.Ε..

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα φιλικών διαπραγματεύσεων της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού με αναδόχους συμβάσεων χωματουργικών έργων για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών από το Δ’ 3μηνο 2012 και εντεύθεν.

–                          Τροποποίηση όρων συμβάσεων, αναδόχων χωματουργικών έργων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση του αποτελέσματος των φιλικών διαπραγματεύσεων της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού με τους αναδόχους των συμβάσεων χωματουργικών έργων, «ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε.», «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.», «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.» και «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ», για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών, από το Δ’ 3-μηνο 2012 και εντεύθεν.
 2. Την έγκριση της τροποποίησης του Άρθρου 8 των Συμφωνητικών των παρακάτω συμβάσεων με τους αναδόχους, «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.», ως εξής:

 

 • «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»:
 • «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.»: για τις εργασίες που εκτέλεσε μέχρι την υποκατάστασή της με το Συμπλήρωμα Νο1 της σύμβασης από την εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

 

και την ανάλογη προσαρμογή του για τον υπολογισμό της αναθεώρησης των συμβατικών τιμών μονάδος από το Δ’ 3-μηνο 2012 και εντεύθεν, σύμφωνα με το νέο τύπο αναθεώρησης τιμών που προτάθηκε από την Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και αποτυπώνεται στον συνημμένο Πίνακα 3.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 x 106 FM3 υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού».

Απομείωση των συμβατικών ρυθμών και χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ (έκδοση 3), α/α 34 και 35.2 και τον ΚΕΠΥ άρθρο 11.4.2, το άρθρο 1 παρ. 4 του Συμπληρώματος Νο2 της σύμβασης, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 x 106 FM3 υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού» της απομείωσης των συμβατικών ρυθμών σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα και της χρονικής παράτασης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης, κατά 139 ημέρες χωρίς καμία άλλη τυχόν επιβάρυνση, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. Νέα ημερομηνία πέρατος είναι η 5.4.2018.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο