Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 07.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Κάλυψη  δαπανών  λειτουργίας   Βρεφονηπιακών – Παιδικών  Σταθμών ΔΕΗ Α.Ε..

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της κάλυψης του κόστους φιλοξενίας παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου σε ποσό ύψους 361,09 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της (31.7.2018).
 2. Την έγκριση της κάλυψης του κόστους φιλοξενίας παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας σε ποσό ύψους 169.800,09 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της (31.7.2018).
 3. Την έγκριση της συνέχισης της φιλοξενίας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου έως 15 βρεφών-νηπίων του Δήμου Αμαρουσίου, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Επέκταση χορήγησης των Ειδικών Επιδομάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στο προσωπικό του Τομέα Επικοινωνίας Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΔΜ) της ΔΕΣΕ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επέκτασης της χορήγησης των Ειδικών Επιδομάτων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούνται στο προσωπικό του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και στο προσωπικό των αντίστοιχων Κατηγοριών του Τομέα Επικοινωνίας Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (ΔΕΣΕ).
 2. Η πιο πάνω ρύθμιση γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει, μερικά ή ολικά κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θα θεωρούσε τούτο σκόπιμο.
 3. Την έγκριση όπως, η χορήγηση των προαναφερόμενων ειδικών επιδομάτων, ισχύσει από την τοποθέτηση των εργαζομένων στον εν λόγω Τομέα.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Επέκταση χορήγησης των Ειδικών Επιδομάτων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου στο προσωπικό του ΑΗΣ Κατταβιάς.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επέκτασης στο προσωπικό του ΑΗΣ Κατταβιάς (ΘΗΣ Νότιας Ρόδου) της χορήγησης των καταβαλλόμενων Ειδικών Επιδομάτων στο ύψος και ποσοστό που αυτά χορηγούνται στο προσωπικό του ΑΗΣ Αθερινόλακκου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Την έγκριση της χορήγησης στο παραπάνω προσωπικό και του Ειδικού Επιδόματος που χορηγείται στο προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσιακό Κλιμάκιο που εδρεύει στο Νομό Δωδεκανήσου (παρ. Α.5 της από 20.9.1985 ΕΣΣΕ).

 1. Την έγκριση της χορήγησης στο προσωπικό του ΚΜΕΕΕ Ρόδου που υπάγεται οργανωτικά στο ΚΜΕΕΕ Χανίων-Λινοπεραμάτων-Ρόδου της ΔΜΚΘ και το οποίο μετεγκαταστάθηκε και απασχολείται στον ΑΗΣ Κατταβιάς, των Ειδικών Επιδομάτων στο ύψος και ποσοστό που αυτά χορηγούνται στο προσωπικό του ΑΗΣ Αθερινόλακκου και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Την έγκριση της συνέχισης της χορήγησης στο παραπάνω προσωπικό, πλέον των ανωτέρω, του Ειδικού Επιδόματος που χορηγείται στο προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσιακό Κλιμάκιο που εδρεύει στο Ν. Δωδεκανήσου (ΕΣΣΕ 1985, παρ. Α.5), καθώς και του επιδόματος  που χορηγείται στο προσωπικό των ΚΜΕΕΕ- ΚΕΨΕ και Εργοταξίων (6% επί της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας εσωτερικού), με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

 1. Την ένταξη των δύο ως άνω Υπηρεσιακών Κλιμακίων στις χαρακτηριζόμενες ως προβληματικές περιοχές και την υπαγωγή τους στα κίνητρα που προσδιορίζονται αντίστοιχα για τις περιοχές αυτές.
 2. Την έγκριση όπως, η χορήγηση των προαναφερόμενων ειδικών επιδομάτων, ισχύει από την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
 3. Η πιο πάνω ρύθμιση γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει, μερικά ή ολικά κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θεωρήσει τούτο σκόπιμο.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πολιτική μετακίνησης Στελεχών σε άλλες θέσεις της αυτής ή ανώτερης θέσης της διοικητικής ιεραρχίας.

–  Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 120/26.11.2015 και συγκεκριμένα της παραγράφου 1.3. αυτής, ως εξής:

 

«1.3.      Την καταβολή εξόδων μετακίνησης, όπως αυτά προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις της εταιρείας για τις εκτός έδρας μετακινήσεις  και τη χορήγηση άδειας μιας (1) ημέρας με αποδοχές το μήνα για τη μετακίνηση του στελέχους στην πόλη της προέλευσής του, εφόσον δεν έχει μετεγκατασταθεί η οικογένεια του Στελέχους. Σε περίπτωση που στο μετακινούμενο Στέλεχος δεν καλύπτονται από την Εταιρεία α) οι δαπάνες για χρήση κατοικίας ή διαμονής σε ξενοδοχείο και β) οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής, το εν λόγω στέλεχος θα δικαιούται την καταβολή εξόδων μετακίνησης προς και από την πόλη προέλευσής του, επιπλέον των προαναφερομένων έως και τριών (3) μετακινήσεων το μήνα χωρίς τη χορήγηση ημερών αδείας, πέραν της παραπάνω μίας (1) ημέρας.

Σε περίπτωση χρήσης αεροπορικού μέσου η έκδοση των εισιτηρίων θα γίνεται μόνο από τη Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας.»

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο