Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 17.10.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διακήρυξη Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού με «Ανοικτή Διαδικασία» και των βασικών όρων για την κατάρτιση της υπόψη διακήρυξης, με αντικείμενο: «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

 1. ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (FGD PLANT) ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΨΗΦΙΣΑΝ λευκή ψήφο οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ διότι δεν κρίθηκαν αρκετές οι προϋποθέσεις για την διενέργεια διαγωνισμού με πολλές συμμετοχές ενδιαφερομένων.

 

 1. Την έγκριση της διενέργειας Διαγωνισμού με «Ανοικτή Διαδικασία» με αντικείμενο:

«ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

 1. ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (FGD PLANT) ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,

συνολικού προϋπολογισμού 145.000.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης) που δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς, ο οποίος αναλύεται ως εξής:

α)            Σε 25.000.000 Ευρώ για το αντικείμενο του Μέρους 1 της Σύμβασης για το ως άνω Έργο 1. που αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς και

β)            σε 120.000.000 Ευρώ για το ως άνω αντικείμενο Προμήθειας 2. ροφητικών υλικών, διάρκειας 11 ετών (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης της Επιχείρησης να παρατείνει την αρχική περίοδο 5,5 ετών για άλλα επιπλέον 5,5 έτη) που δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια επιπλέον ποσότητας ντίζελ έτους 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της προμήθειας 40.000 ± 20% χλτ ντίζελ της κατηγορίας ULSD 10 ppm, για το χρονικό διάστημα 1.11.2017 – 31.12.2017 και την ανάθεση αυτής στην εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ με τους όρους της σύμβασης.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Επιβολή τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημοσίων Αρχών και επαναπροσδιορισμός των τόκων υπερημερίας που εφαρμόζει η ΔΕΗ Α.Ε. στις συναλλαγές με τους πελάτες της.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση χρέωσης τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των πελατών της Επιχείρησης ανεξαρτήτως τιμολογίου με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.
 2. Την έγκριση χρέωσης τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημοσίων Αρχών με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο.
 3. Την έγκριση για επιβολή του εκάστοτε ισχύοντος δικαιοπρακτικού επιτοκίου μόνο στις περιπτώσεις των διακανονισμένων οφειλών.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Παραχώρηση για χρήση εκτάσεων του ΛΚΔΜ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ. Υπερψήφισαν με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Αμυνταίου.

 1. Την έγκριση της παραχώρησης για χρήση, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έναντι ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο, για χρονικό διάστημα 10 ετών, έκτασης περί των 3.000 στρ. στη γεωγραφική περιοχή των Ορυχείων Πτολεμαΐδας.
 2. Την έγκριση της παραχώρησης για χρήση, έναντι ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο, για χρονικό διάστημα 10 ετών, έκτασης περί των 700 στρ. στη γεωγραφική περιοχή του Ορυχείου Αμυνταίου.
 3. Το αντάλλαγμα για τις παραπάνω εκτάσεις ανέρχεται σε 10 Ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος και τα έξοδα της παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένου τυχόν φόρου, θα βαρύνουν τη ΔΕΗ Α.Ε..

 

 1. Η παραχώρηση θα τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της πραγματοποίησης του σκοπού της και για όσες εκτάσεις ο σκοπός αυτός δεν πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών, η παραχώρηση θα ανακαλείται κατά το μέτρο των εκτάσεων που δε χρησιμοποιήθηκαν και οι εκτάσεις αυτές θα επιστρέφουν αυτοδίκαια στη ΔΕΗ Α.Ε..
 2. Εντέλλεται η ΔΝΥ για την περαίωση όλων των από νομικής απόψεως απαραίτητων ενεργειών για την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διάθεση θέσεων «Μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικού έτους 2017 – 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της διάθεσης θέσεων «Μαθητείας» στη ΔΕΗ Α.Ε. μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τo εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, των αναφερομένων ειδικοτήτων, ως εξής:

1.1.         70 μαθητευόμενων, απόφοιτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ), του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας, για εννέα μήνες,

1.2.         30 μαθητευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), εποπτείας Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για έξι μήνες περίπου (768 ώρες).

 1. Όπως η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προαναφερόμενη Μαθητεία ανέλθει κατά μέγιστο στο ποσό των 350.000 Ευρώ, περιλαμβανομένης της τυχόν επιδότησης.
 2. Την έγκριση όπως η δαπάνη της Μαθητείας βαρύνει τον προϋπολογισμό των Μονάδων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί.
 3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης όπως :

4.1.         Εγκρίνει, σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις Μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη μια εκ των εκπαιδευτικών δομών της πιο πάνω παραγράφου 1, να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας της άλλης εκπαιδευτικής δομής, μετά από πρόταση της ΔΕΚΠ.

4.2.         Καθορίζει εφεξής τόσο τον αριθμό των θέσεων Μαθητείας που θα διατίθενται ανά εκπαιδευτικό έτος σε Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ., όσο και τη σχετική δαπάνη, μη υπερβαίνουσα ανά εκπαιδευτικό έτος το ανώτατο ποσό της πιο πάνω παραγράφου 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία και συναφή λεπτομέρεια για τη διενέργεια της εν λόγω Μαθητείας στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο