Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 26.09.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΘΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και μετά την κατάργηση του εδαφίου γ’, της παραγράφου 2, του άρθρου 9 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., που αφορούσε την εκπροσώπηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.,

α)        την εκλογή του κ. Τοπαλή Φραγκίσκου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την από 7.6.2017 παραίτηση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της την 13η Ιουνίου 2017, του κ. Κυριάκου Μάγγου (Μη Εκτελεστικού  Μέλους) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 10.7.2019

και

β)        την εκλογή της κας Φούντη Μαρίας ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και για θητεία έως τις 10.7.2019.

Για αμφότερα τα νέα Μέλη διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, της  διάταξης  του άρθρου 4,  παράγρ. 1, του Ν. 3016/2002 ως ισχύει και επομένως αμφότερα τα Μέλη χαρακτηρίζονται ως «Ανεξάρτητα».

 1. Μετά τα πιο πάνω, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

2.1.         Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος.

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

2.2.         Ανδριώτης  Γεώργιος  του  Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό  Μέλος,  Πολιτικός Μηχανικός,  .

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.3.         Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

2.4.         Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.5.         Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Τεχνικός.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

2.6.         Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

2.7.         Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.8.         Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Χημικός Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.9.         Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος/Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.10.      Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός/Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Θητεία της έως τις 10.7.2019.

2.11.      Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2017 – 30.6.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:
 • Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

1.3.                         Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2017 – 30.6.2017 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

 • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Κατάσταση Ταμιακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 • Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

Σημείωση: Τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου 01.01.2017-30.06.2017 όπως και η σχετική με αυτά δήλωση του Προέδρου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κου Σταύρου Γούτσου, να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc», προκειμένου να :
 • Οριστεί το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Λάζαρος Σταθάκης, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του SPV, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Πραγματοποιηθούν όποιες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του SPV απαιτηθούν κατά το βρετανικό δίκαιο.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παύση προγράμματος για τα Διεθνή Αποθετήρια Έγγραφα (Global Depositary Receipts ή «GDRs»).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παύσης, από 28.11.2017, του προγράμματος για τα Διεθνή Αποθετήρια Έγγραφα (Global Depositary Receipts ή «GDRs»), όπως αυτό περιγράφεται στη συνημμένη, στην εισήγηση Αποθετήρια Συμφωνία (Depositary Agreement) σε συνέχεια της παραίτησης της Bank of New York Mellon (BNY) από Αποθετήρια Τράπεζα.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Μεταβίβαση, κυριότητας τμήματος ακινήτου στα Χανιά ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε..

Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με την κατάργηση της παραγράφου 1.11. αυτής και την αντικατάστασή της, ως εξής :

«1.11.                           Τμήμα ακινήτου επί της οδού Υψηλαντών αριθ. 3 στα Χανιά.

Είδος              :       Ιατρείο, αίθουσα αναμονής, βοηθητικοί χώροι στον

1ο όροφο του ακινήτου.

Εμβαδόν   :            119,51 τ.μ. επί συνόλου 266,60 τ.μ. κυρίων χώρων».

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο