Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Στις 12.09.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 500.000 ΜΤ λιγνίτη με Κατώτερη Θερμογόνο Ικανότητα 2.100 Kcal/Kg για την κάλυψη αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης και του ΑΗΣ Καρδιάς

–           Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης στον Οίκο ΜΕΤΕ Α.Ε., της προμήθειας 500.000 ΜΤ λιγνίτη συνολικής ενδεικτικής αξίας 16.865.000 Ευρώ για τις ανάγκες του ΑΗΣ Μελίτης και του ΑΗΣ Καρδιάς.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2018, όπως αυτή αποτυπώνεται στο κεφάλαιο Ε της εισήγησης.
  2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει τα τεύχη των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων (μαζούτ και ντίζελ), είτε αυτοί αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις είτε την προμήθεια εκτάκτων φορτίων.
  3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει την επιλογή του/των ναυλομεσιτικού/ών γραφείου/ων που θα χρησιμοποιηθεί/ούν για τη χρονοναύλωση των δεξαμενόπλοιων.
  4. Όπως τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.
  5. Όπως τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης για κάθε χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο