Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 31.08.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Συμπλήρωση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την έγκριση της συμπλήρωσης της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου «Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας», με την προσθήκη της παραγράφου 8, ως εξής :

 

«                    Την έγκριση όπως, περιπτώσεις πελατών που είναι Φορείς Δημοσίου Ενδιαφέροντος, Φορείς δηλ. που εξυπηρετούν ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η κοινωνική πρόνοια, και δύνανται να εξασφαλίζουν ανταποδοτικό όφελος (π.χ. επικοινωνιακές δράσεις) προς την Επιχείρηση, αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως προς τη ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Πίνακα του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 12η Έκδοση, υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση εξόφλησης σε συνδυασμό με το παρεχόμενο ανταποδοτικό όφελος κρίνεται επωφελής για την Επιχείρηση είτε από το Συμβούλιο διεύθυνσης για ποσό οφειλής ύψους έως και 1 εκατ. Ευρώ, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο για ποσό οφειλής ύψους άνω του 1 εκατ. Ευρώ, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Υπηρεσιών.».

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 20.000 ΜΤ ντίζελ στον ΑΗΣ Λαυρίου.

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση του Διαγωνισμού για την προμήθεια 20.000 ΜΤ ντίζελ στον ΑΗΣ Λαυρίου.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ – Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ – Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού», στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Μειοδότη, σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης και την Προσφορά του, έναντι Συνολικού Τιμήματος 13.914.712 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξέταση απαιτήσεων του Αναδόχου, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του υπόψη Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση με την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», για την εκτέλεση του Έργου : «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου», της συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού η οποία θα συζητήσει με εκπροσώπους του Αναδόχου της παραπάνω σύμβασης

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο