Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 25.07.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση σύναψης Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Αττικής» για την υλοποίηση του Προγράμματος με θέμα «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Αττικής» και της «ΔΕΗ Α.Ε.»».

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017 – 2019 της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με επωνυμία «PPC Elektrik Τedarik ve Ticaret Anonim Sirketi».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 και της πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού (με όρους αγοράς της Τουρκίας) της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.
 2. Την έγκριση των γενικών κατευθύνσεων του επιχειρησιακού σχεδιασμού της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi για το έτος 2018 και το έτος 2019, όπως αυτά αποτυπώνονται στις παραγράφους 9-11 της εισήγησης.
 3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως:
  • Αποφασίζει για την ανάθεση καθηκόντων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Εκπροσωπεί ο ίδιος ή πρόσωπο που θα οριστεί από τον ίδιο, την Επιχείρηση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas στην Τουρκία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas στην Τουρκία μέσω της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με την επωνυμία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.
 2. Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το 100% των μετοχών, με έδρα την Τουρκία, και αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον η θυγατρική εταιρεία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης.
 3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή τριμελούς επιτροπής υπό την προεδρία του, όπως καθορίσει το ποσό που θα προσφερθεί αρχικώς καθώς και τα ποσά που θα προσφερθούν μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
 4. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως, λαμβάνοντας υπόψη και την εγκεκριμένη διαδικασία για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την έκδοση, από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εντός ή εκτός Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε καταστημάτων αυτού), της εγγυητικής επιστολής 5 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (περίπου 1,2 εκ. Ευρώ) για τη συμμετοχή της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με την επωνυμία «PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi» στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas στην Τουρκία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε περίπτωση που ήθελε κριθεί απαραίτητη από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση εγγυητικής επιστολής, η παροχή αντεγγύησης είτε χωρίς εξασφάλιση είτε με παροχή εξασφάλισης με τη μορφή σύστασης ενεχύρου επί τραπεζικής κατάθεσης της ΔΕΗ Α.Ε..
 5. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και κάθε προσώπου ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτόν σε σχέση με τον εν λόγω Διαγωνισμό και την ίδρυση εταιρείας παραγωγής στην Τουρκία, όπως:
 • Υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. τα σχετικά έγγραφα που θα απαιτηθούν για την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς μέχρι το στάδιο ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας.
 • Επιλύει κάθε πρόβλημα που τυχόν θα προκύψει κατά την ως άνω διαδικασία και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ίδρυση και λειτουργία της παραπάνω εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εγκρίνει την καταβολή χρηματικών ποσών με άνω αθροιστικό όριο δικαιοδοσίας 1 εκατ. Ευρώ και
 • Αποφασίζει για την ανάθεση καθηκόντων των στελεχών της.

 

 1. Την επικύρωση της Πρότασης της Επιτροπής, όπως ορίζεται στο Πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή Financial and Regulatory Advisor, για την επιλογή της εταιρείας PwC, η οποία θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ Α.Ε., ως Financial and Regulatory Advisor, κατά τη συμμετοχή της στον εν λόγω Διαγωνισμό.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δράσεων και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi, όπως διαπραγματευθεί τους επιμέρους όρους και υπογράψει με την εταιρεία PwC Τουρκίας τη σχετική με τα ανωτέρω Σύμβαση, καθώς και κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση ή τον τερματισμό της Σύμβασης αυτής.
 3. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υλοποίησης Εταιρικών Δράσεων όπως διαπραγματευθεί τους επιμέρους όρους των ανωτέρω συναλλαγών και υπογράψει με την εταιρεία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή στον Διαγωνισμό, καθώς και κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση ή τον τερματισμό της Σύμβασης αυτής.
 4. Την έγκριση των αρχικών δαπανών, οι οποίες αφορούν στη διερεύνηση συμμετοχής στον εν λόγω Διαγωνισμό και οι οποίες ανέρχονται σε 95.000 Ευρώ. Οι δαπάνες, που θα αναληφθούν αρχικά από τη θυγατρική εταιρεία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi, θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ μητρικής και θυγατρικής και θα αντληθούν από τον προϋπολογισμό ΔΕΗ Α.Ε. 2017-2018, προκειμένου να καταβληθούν στη θυγατρική βάσει των απαραίτητων νομίμων παραστατικών.
 5. Την έγκριση των δαπανών που θα προκύψουν κατά τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία της παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης του τουρκικού ΥΗΣ. Οι δαπάνες θα αναληφθούν αρχικά από τη θυγατρική εταιρεία  PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi, θα καταβληθούν όμως εκ των υστέρων στη θυγατρική από τη μητρική και θα αντληθούν από τον προϋπολογισμό ΔΕΗ Α.Ε. 2017 – 2018.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.
 2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Κοπανάκη όπως υπογράψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου».

Μείωση μηνιαίων συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας και αντίστοιχη χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μείωσης κατά 60% των συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου», με την εταιρεία «Ι.Μ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Ε.Π.Ε.», για το Γ’ τρίμηνο του 2016 έως και το Β’ τρίμηνο του 2017 με αντίστοιχη χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά 212 ημέρες (νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος η 23.12.2017).

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο