Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 11.07.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 6.477.978,60 m2 (Απαλλοτρίωση ΟΝΠ10) για τις ανάγκες ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Απαλλοτριωθούν αναγκαστικά με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. εκτάσεις συνολικού εμβαδού 6.477.978,60 m2 (Απαλλοτρίωση ΟΝΠ10) με τα συστατικά και παραρτήματα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων του ΛΚΔΜ.
 2. Οι παραπάνω εκτάσεις βρίσκονται στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Κλείτου, Τετραλόφου, Οινόης, Φτελέας και Γαλιάνας (κτηματική περιοχή) του Δήμου Κοζάνης καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι εκτάσεις απεικονίζονται στο κτηματολογικό διάγραμμα Απαλλοτρίωσης ΟΝΠ10 1/15-02-2017, κλ. 1:5000.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Συναινετική αποχώρηση εργαζομένων που απασχολούνται στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου – Αμυνταίου (ΚΟΠΑ) του ΛΚΔΜ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Ότι οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΚΟΠΑ), εφόσον επιθυμούν, δύνανται να αποχωρήσουν από την Επιχείρηση έως τις 31.7.2017, υποβάλλοντας σχετική αίτηση παραίτησης, επωφελούμενοι του καθαρού ποσού των 15.000 Ευρώ. Τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση θα συμψηφιστούν με το ποσό αυτό.
 2. Την εξουσιοδότηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, όπως με Απόφασή του ρυθμίσει κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μισθολογικές     ρυθμίσεις     προσωπικού      Κλάδων      Απόσυρσης   ΑΗΣ  Αγ. Γεωργίου και ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της διακοπής της χορήγησης στους απασχολούμενους στους Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Αγ. Γεωργίου και Σταθμού Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ, των παρακάτω συνδεόμενων με Σταθμό Παραγωγής σε λειτουργία ειδικών επιδομάτων, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις χορήγησής των εν λόγω επιδομάτων έχουν πλέον εκλείψει:
  • Ειδικό Επίδομα Τεχνικού Προσωπικού Κυρίων Σταθμών Παραγωγής, ΑΣΠ και Λιγνιτωρυχείων.

 

 • Ειδικό Επίδομα ΕΣΣΕ 89,15% (Τ1).

 

 • Ειδικό Επίδομα 25% ΕΣΣΕ 95 ΓΥ3,4,5 ΚΣΠ- Λιγνιτωρυχείων κ.λ.π..

 

 • Ειδικό Επίδομα Χειριστών – Κατευθυντών Βαρέων Μηχανημάτων των Λιγνιτικών Κέντρων.

 

 • Επίδομα κατοικίας.
 1. Την έγκριση της συνέχισης της χορήγησης στους απασχολούμενους στους ως άνω συσταθέντες Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης – πέραν των γενικών και των συνδεόμενων με θέσεις ευθύνης επιδομάτων – αποκλειστικά και μόνο των παρακάτω ειδικών επιδομάτων:

2.1.                     Επίδομα Διπλωματούχων Μηχανικών Εκτός Περιοχής Πρωτευούσης (ποσοστό 17,5% επί του ΒΜ και 40% επί του ΒΜ για τους απασχολούμενους, αντίστοιχα, στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Αγ. Γεωργίου και στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ.

2.2.                     Επίδομα Απομόνωσης σε ποσοστό 30% επί του ΒΜ, στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ, εφόσον διακόπτεται το Επίδομα Τεχνικού Προσωπικού Κυρίων Σταθμών Παραγωγής, ΑΣΠ και Λιγνιτωρυχείων.

2.3.                     Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας με την προϋπόθεση της απασχόλησης :

α.         στη φύλαξη των εγκαταστάσεων (μισθωτοί ΓΥ3/Β),

β.          στην αποθήκη, εφόσον η εν λόγω απασχόληση είναι

μόνιμη, εντός του χώρου αυτής,

 

γ.           στον Υποσταθμό ΑΔΜΗΕ (μισθωτοί Τ4/Β),

 

δ.          στην    επίβλεψη   ηλεκτρικών   εγκαταστάσεων   και   στη

διατήρηση ορισμένων εξ αυτών υπό ηλεκτρική τάση, καθώς και στην αποξήλωση-απομάκρυνση των ηλεκτρονικών συστημάτων από τις εγκαταστάσεις (μισθωτοί Τ4/Β και Τ4/Γ).

 1. Την έγκριση της χορήγησης του προβλεπόμενου στην ΕΣΣΕ 1995 Επιδόματος Επικίνδυνης Εργασίας σε ποσοστό 15% επί του ΒΜ στους απασχολούμενους στους ως άνω συσταθέντες Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης, Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Β και Τ4/Γ, εξαιρουμένων όσων υπάγονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ή λαμβάνουν το Επίδομα Τεχνικού Προσωπικού ΚΣΠ – ΑΣΠ – ΤΣΠ και Λιγ/χείων.
 2. Η τυχόν διαφορά των τακτικών αποδοχών που θα προκύψει από την ως άνω διακοπή των ειδικών επιδομάτων (παράγραφος 1 της παρούσας) και μετά τη χορήγηση των κατά περίπτωση επιδομάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 της παρούσας, θα καταβάλλεται στους απασχολούμενους στους ως άνω συσταθέντες Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης, σε ποσοστό 100% κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, σε ποσοστό 67% κατά το δεύτερο έτος και σε ποσοστό 33% κατά το τρίτο έτος, ενώ μετά το πέρας του τρίτου έτους, ο εργαζόμενος θα αμείβεται με τις αποδοχές της νέας θέσης απασχόλησης.
 3. Τα οριζόμενα στην ως άνω παρ. 1 της παρούσας καταλαμβάνουν και τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν, βάσει της Απόφασης, από τον πρώην ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου σε θέσεις εργασίας άλλων υπηρεσιακών Μονάδων, τα δε οριζόμενα στην ως άνω παρ. 4, της παρούσας, περί κλιμάκωσης καταβολής της τυχόν διαφοράς τακτικών αποδοχών, καταλαμβάνουν και τους εργαζόμενους που μετακινήθηκαν ή θα μετακινηθούν, μετά την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω Απόφασης ΔΣ/ΔΕΗ, σε θέσεις εργασίας εκτός Μονάδων Σταθμών Παραγωγής και εντός του Νομού διαμονής τους.
 4. Την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7, της με Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Για το προσωπικό για το οποίο έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ως τακτικές αποδοχές της θέσης προέλευσης λογίζονται οι αποδοχές που οι μετακινούμενοι ελάμβαναν μέχρι την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
 5. Την έγκριση όπως, οι ρυθμίσεις της Απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλογικά για τους ΑΗΣ σε περίπτωση οριστικής απόσυρσης του συνόλου των Μονάδων τους.
 6. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ρυθμίσει με Αποφάσεις του τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και επιλύσει τυχόν ανακύπτοντα ειδικότερα ζητήματα.

 

Σημείωση: Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υπερψήφισαν με την προϋπόθεση ότι η περικοπή θα εφαρμοσθεί σταδιακά σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθετότητας και την σχετική διαβούλευση με την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Υπηρεσιακές μετακινήσεις προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. εντός και εκτός της επικράτειας.

 • Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 • Την προσθήκη στην παράγρ. 1.1. του Κεφαλαίου Β’, του Μέρους Γ’, της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του ακόλουθου εδαφίου:

«Προκειμένου περί ταξιδίων μεγάλης (άνω των τριών ωρών διάρκειας) απόστασης, εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να αποφασίζει τον τρόπο μετακίνησης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της ιεραρχίας, κατ’ απόκλιση των ως άνω οριζομένων».

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Επέκταση της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε., στην Ελληνική Αγορά.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Την έγκριση της επέκτασης της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης (Ε.Π.) από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε. στην ελληνική αγορά και για το έτος 2017. Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών έχουν διάρκεια ισχύος που λήγει εντός του 2018, η διάρκεια διάθεσης των Ε.Π. για τους πελάτες αυτούς θα παρατείνεται έως τη λήξη των συμβάσεων αυτών.
 2. Την έγκριση της αύξησης της προς διάθεση ποσότητας των Εγγυήσεων Προέλευσης από 1.200.000 σε 2.000.000.
 3. Την έγκριση της δρομολόγησης των απαραίτητων ενεργειών για την πιστοποίηση και των λοιπών ΥΗΣ του συνημμένου, στην παρούσα Απόφαση, Πίνακα 1, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προς διάθεση στους πελάτες Εγγυήσεων Προέλευσης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο