Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 27.06.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2017 – 31.3.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των προς δημοσίευση Βασικών Οικονομικών και Λειτουργικών μεγεθών Α’ Τριμήνου 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των συνημμένων, στην εισήγηση Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2017 – 31.3.2017, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.
 • Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
 • Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
 • Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
 • Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση Προϋπολογισμού Ομίλου ΔΕΗ και Μητρικής Εταιρείας, έτους 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο  3 του Άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, του Προϋπολογισμού του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2017.

Η έγκριση λαμβάνει υπόψη ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, από μεταβολές του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου, της εξέλιξης των επισφαλειών και του κόστους χρήματος.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στις 29.6.2017 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των  Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 1. Διάθεση των ετησίων κερδών.
 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως και 31.12.2016.
 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
 4. Έγκριση συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
 5. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 12,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από τα μέτωπα και τα τερματικά των εκσκαφέων Ε1 & Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Καταψήφισαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων Καραλευθέρης π. και Φωτόπουλος Ν. λόγω της υπεραύξησης των εργολαβιών και της σταδιακής υποκατάστασης του παγίου εξοπλισμού από τους εργολάβους.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 12,0 x 10⁶ M³ στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από τα μέτωπα και τα τερματικά των εκσκαφέων Ε1 & Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ERGONSAS Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση, για την προμήθεια λιγνίτη του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης, από το Ορυχείο Αχλάδας, από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

Αίτημα συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αποδοχή των αιτημάτων του Αναδόχου της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για τη σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την επίλυση των διαφωνιών της σχετικά με την πληρωμή της διαφοράς της σχέσης εκμετάλλευσης του μηνός Ιουλίου 2015 και την αναθεώρησή της, την πληρωμή της διαφοράς της σχέσης εκμετάλλευσης των μηνών Οκτωβρίου 2015, Νοεμβρίου 2015 και Δεκεμβρίου 2015 και την επιβολή ποινικής ρήτρας υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2015 έως Αύγουστος 2016, ύψους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.662.709,70 Ευρώ).

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθορισμός ύψους προμήθειας για την παροχή εταιρικών εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2017 – 15.6.2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τον καθορισμό του ύψους της προμήθειας εγγύησης, σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες εταιρικές εγγυήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. προς τις εμπορικές τράπεζες για δάνεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε ποσοστό 3,78% για την περίοδο 1/1/2017 – 15/06/2017.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης  Λογιστικών  Υπηρεσιών  κ. Ευθ. Κουτρουλή ή της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης κας Αλεξ. Κονίδα ή του Διευθυντή Κλάδου Οικονομικής Παρακολούθησης και Κοστολόγησης της  Διεύθυνσης  Λογιστικών  Υπηρεσιών  κ. Σερ. Γκρέκου ή του Διευθυντή Κλάδου Διαχείρισης Διαθεσίμων της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης κ. Ηλία Τσουκαλά, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. οποιοδήποτε  έγγραφο απαιτηθεί για την υλοποίηση της παρούσας Απόφασης.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS A.E.».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως αποφασίσει για τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS A.E.» που ορίζονται από τη ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση και προβεί σε κάθε άλλη σχετική, με τον εν λόγο ορισμό, ενέργεια.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας WASTE SYCLO.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως αποφασίσει για τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας WASTE SYCLO που ορίζονται από τη ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση και προβεί σε κάθε άλλη σχετική, με τον εν λόγο ορισμό, ενέργεια.

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 5.810 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους συνημμένους, στην εισήγηση ΔΥΠ, ΔΕΘ και ΔΠΑΝ Πίνακες Ανάθεσης, στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος  10.459.000 Ευρώ, ως εξής :

1.1. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. για τα είδη:

 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 30, είδος με α/α 1, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό AEGEAN ALFAMAR 430 και τιμές 1,81 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα και 1,96 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 2.813.000 Ευρώ.
 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 40, είδος με α/α 2, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό AEGEAN ALFAMAR 440 και τιμές 1,94 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα και 2,09 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 4.686.000 Ευρώ.

Συνολική ενδεικτική αξία 7.499.000 Ευρώ.

                1.2.  ELVIGRO A.B.E.E. για το είδος :

 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 30, TBN 5-9, είδος με α/α 3, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό NAVIGO 6CO και τιμή 1,55 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα και 1,70 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι συνολικής ενδεικτικής αξίας 2.343.500 Ευρώ.

1.3.  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ – ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. για τα είδη:

 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 30, TBN 12, είδος με α/α 4, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό CASTROL MHP 153 και τιμή 1,75 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 262.500 Ευρώ.
 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 12, είδος με α/α 5, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό CASTROL MHP 154 και τιμή 1,77 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 354.000 Ευρώ.

Συνολική ενδεικτική αξία 616.500 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ως Μέλος, της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Παπαγεωργίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κυριάκου Μάγγου.
 2. Όπως η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, κατ’ αλφαβητική σειρά, έχει ως εξής :

2.1.         κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2.2.         κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

2.3.         κ. Χρήστος Παπαγεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 11

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αιτήματα Αναδόχων συμβάσεων χωματουργικών έργων για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών με φιλικές διαπραγματεύσεις

Νέα σύνθεση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ως Μέλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών με φιλικές διαπραγματεύσεις, αιτημάτων Αναδόχων συμβάσεων χωματουργικών έργων, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντ. Καραλευθέρη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κυριάκου Μάγγου.

 

 1. Όπως η νέα σύνθεση της πιο πάνω Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού της Εταιρείας, έχει ως εξής :

 

 • κ. Μιχ. Θεοχαρίδης, Πρώην Πρόεδρος Αρείου Πάγου,

 

 • κ. Παντ. Καραλευθέρης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

 

 • κ. Χρ. Παπαγεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο