Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 Αγαπητοί συνάδελφοι

 Στις 06.06.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ιδιοκτησιακός Διαχωρισμός ΑΔΜΗΕ Α.Ε. :

Δάνειο προς την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.  Μειοψήφισαν οι ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Π., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. και ΜΠΙΤΖΑΣ Γ.

Την έγκριση παροχής δανείου από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, με τους κάτωθι βασικούς όρους :

Όριο Πίστωσης                                    :             Έως του ποσού  1,3 εκατ. Ευρώ.

Σκοπός                                    :             Κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Επιτόκιο                                                 :             7,02 % ετησίως.

Χρήση Ορίου- Διάρκεια                  :             Έως 31.12.2018.

Εξασφαλίσεις                                       :            Μελλοντικά μερίσματα του ΑΔΜΗΕ προς την

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε..

Έξοδα – Επιβαρύνσεις        :                           Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. επιβαρύνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες εισφορές και επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

 

Λοιποί Όροι

            :       Αυτοί που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο

μερών.

 

 

 

 

 

   

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Oι εκπρόσωποι των εργαζομένων Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. καθώς και ο κ. ΜΠΙΤΖΑΣ Γ. υπερψήφισαν με την προϋπόθεση να τεθεί στο Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ το θέμα του ενιαίου Κ.Κ.Π. ΔΕΗ και των συλλογικών συμβάσεων.

 1. Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., περί σκοπού, έτσι ώστε το τροποποιηθέν να ισχύει ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

 1. η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε πηγής χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής.
 2. η έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή μέσων και προϊόντων, καθώς και των επιμέρους οργάνων, τμημάτων και συστατικών αυτών, που επιτρέπουν άμεσα ή έμμεσα τη μετατροπή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ηλεκτρική. Η προμήθεια στην εγχώρια αγορά ή σε αγορές του εξωτερικού των παραγομένων προϊόντων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς με το αντικείμενο της εταιρείας προϊόντος και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτών.
 • η διαχείριση αποβλήτων γενικά.
 1. η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου ύδατος με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση.
 2. η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ενεργειακών συστημάτων.
 3. η παροχή κάθε σχετικής προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσίας.
 • η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών – πελατών σύμβασης ενεργειακής απόδοσης και η παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.
 • η πρακτόρευση ή/και αντιπροσώπευση προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω αντικείμενα.
 1. η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της.
 2. η ίδρυση εταιρειών, ως και η με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη ή και συμμετοχή σε κάθε είδους και εθνικότητας εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιουδήποτε τύπου με όμοιους, συναφείς ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπούς, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή:

 

α)                Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες.

β)                 Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

γ)                  Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ως και να αναθέτει εργολαβίες ή υπεργολαβίες.

δ)               Να προβαίνει σε χρηματοδότηση έργων σχετικών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ε)               Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και ιδίως υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετείται η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.

στ)             Να ασκεί τις ανωτέρω δραστηριότητες είτε δι’ ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα προς επίτευξη του ανωτέρω επιδιωκόμενου σκοπού αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν άρθρο.».

 1. Την έγκριση της τροποποίησης (μερικής ανάκλησης) της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση Διαδικασίας επιλογής Εταίρου για την από κοινού με την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανάπτυξη μισθωμένων γεωθερμικών περιοχών.».

 1. Την έγκριση εκκίνησης διαδικασίας επιλογής Εταίρου για την από κοινού με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανάπτυξη και λειτουργία Γεωθερμικών Σταθμών στις μισθωμένες γεωθερμικές περιοχές.

 

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σταύρου Γούτσου, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στις 22 Ιουνίου 2017 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης,  Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις) για τη χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

 

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Επιλογή Συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών μέτρων που απαιτούνται για την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επικαιροποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.  Μειοψήφισαν οι ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Π., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. και ΜΠΙΤΖΑΣ Γ. διαφωνώντας στην πώληση των παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Αξιολόγησης και την ανάθεση του έργου της υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών μέτρων που απαιτούνται για την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επικαιροποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε., στην εταιρεία McKinsey&Company με συνολική αμοιβή 1.200.000 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη σύγκληση της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα ισχύοντα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ.   του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με         την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 15η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 7 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 117 45), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 έως 31.12.2016) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο