Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 17.05.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων».

–        Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

–       Ενημέρωση της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής πριν τη σύναψη της σύμβασης.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων» και της ανάθεσης του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.», έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος 68.000.000 Ευρώ, με συνεργαζόμενους Υπεργολάβους της, τις εταιρείες SIRIUS ENGINEERS Ltd          για το σχεδιασμό/μελέτη του Έργου και  STEULER KCH GmbH  για την εσωτερική επένδυση του Πύργου Απορρόφησης.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα».

Πρόσθετες εργασίες για το επιμέρους  τμήμα του αγωγού υδροδότησης ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας εντός Ορυχείων, μείωση του αντικειμένου κατά το επιμέρους έργο που αφορά στην εγκατάσταση και στις δοκιμές του αγωγού μεταφοράς νερού στο τμήμα εκτός Ορυχείων, υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού και χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών της πιο πάνω σύμβασης.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», των εξής :
    • Της εκτέλεσης του συνόλου των απαραίτητων πρόσθετων εργασιών της σύμβασης για το επιμέρους τμήμα του αγωγού υδροδότησης ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ εντός Ορυχείων.
    • Της μείωσης του αντικειμένου της ως άνω σύμβασης, κατά το επιμέρους έργο που αφορά στην εγκατάσταση και στις δοκιμές του αγωγού μεταφοράς νερού στο τμήμα εκτός Ορυχείων, από Δεξαμενές Δρεπάνου 30.000 m3 μέχρι Φρεάτιο Νο1, DΝ1100, μήκους 9.635m περίπου (Άρθρο 2 παραγρ. 3.α.1 του Συμφωνητικού), μετά των αντιστοίχων φρεατίων εκκένωσης και αερεξαγωγών, συμβατικού τιμήματος 1,5 εκατ. Ευρώ, περίπου.
  1. Tην, συνεπεία των πιο πάνω, έγκριση της υπέρβασης του Συμβατικού Προϋπολογισμού της σύμβασης, κατά 1.550.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων, ύψους  238.442,43 Ευρώ.

Ο νέος εγκεκριμένος Προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 14.955.514,55 Ευρώ.

  1. Την έγκριση χορήγησης παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης μέχρι 30.6.2017, που αφορούν στην Τμηματική Προθεσμία 1.1.1 (16.5.2015) και την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού της σύμβασης με τον ορισμό της 30.6.2017, ως νέας τελικής προθεσμίας του Έργου, για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην εισήγηση, καταργουμένης της Τμηματικής Προθεσμίας 1.1.2 (16.10.2015).

 

                                                                                                                                                         Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο