Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 27.04.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κατάργηση θέσεων εργασίας λόγω απόσυρσης Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής.

Αξιοποίηση προσωπικού των αποσυρόμενων Μονάδων προς κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Καταψήφισαν οι εκπρόσωποι εργαζομένων κ.κ. Καραλευθέρης Παντελής, Φωτόπουλος Νικόλαος. Απείχε ο κ. Μπίτζας Γεώργιος.

 1. Την κατάργηση των θέσεων εργασίας:
 • Του απασχολούμενου στον ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου προσωπικού, με εξαίρεση του απαραίτητου αριθμού θέσεων εργασίας που θα καλυφθούν από το προσωπικό του ΑΗΣ, το οποίο πρέπει να παραμείνει προσωρινά για τις διαδικασίες απόσυρσης, καθώς και για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων.
 • Του απασχολούμενου προσωπικού που σχετίζεται με τη λειτουργία των Μονάδων 1, 2 και 3 του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και 3 και 4 του ΑΗΣ Αλιβερίου.
 • Του απασχολούμενου προσωπικού στον πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ, με εξαίρεση του απαραίτητου αριθμού θέσεων εργασίας, το οποίο παραμένει για τις διαδικασίες απόσυρσης ως και για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων,

εξαιτίας της οριστικής απόσυρσης του συνόλου των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου και του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ, καθώς και των προαναφερόμενων Μονάδων του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και του ΑΗΣ Αλιβερίου, από το Σύστημα.

 1. Ειδικότερα, στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ που συστάθηκε με την Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, παραμένουν 28 μισθωτοί. Στον πρώην ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου και όσον αφορά στις διαδικασίες απόσυρσης των Μονάδων του, παραμένουν είκοσι επτά (27) μισθωτοί (συμπεριλαμβανομένων των Στελεχών διοικητικής στάθμης) που θα στελεχώσουν το υπό σύσταση, νέο οργανωτικό σχήμα του εν λόγω Σταθμού. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: α) φύλαξη εγκαταστάσεων, β) αποθήκη, γ) διοικητική μέριμνα και διαχείριση εξοπλισμού υποστήριξης, δ) πυρασφάλεια και θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ε) τεχνική υποστήριξη διαδικασιών απόσυρσης και στ) επιτήρηση Υ/Σ ΑΔΜΗΕ, για το διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού και οι όροι θα περιλαμβάνονται στην υπό διαμόρφωση συμφωνία αλληλοϋποστήριξης ΔΕΗ Α.Ε. – ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Στους ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και Αλιβερίου, η κατάργηση αφορά μόνο στις θέσεις του τεχνικού προσωπικού που συνδέονταν με τη λειτουργία των αποσυρθεισών Μονάδων και το οποίο προσωπικό δεν αξιοποιήθηκε για την κάλυψη αναγκών άλλων Μονάδων αυτών των Σταθμών, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε λειτουργία ή τέθηκαν σε λειτουργία ως νέες.

Οι καταργούμενες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία/ειδικότητα και υπηρεσιακή Μονάδα, των ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Αλιβερίου και Κερατέας – Λαυρίου, καθώς και οι διατηρούμενες θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου παρατίθενται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα Απόφαση ΠΙΝΑΚΑ 1. Τυχόν αιτιολογημένες τροποποιήσεις στον εν λόγω Πίνακα δύνανται να γίνουν με Aπόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

 1. Οι μισθωτοί των οποίων οι θέσεις εργασίας καταργήθηκαν κατά τα ως άνω, εφόσον έχουν θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης και συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2017 το 57ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να αποχωρήσουν από την Επιχείρηση έως την 30.6.2017, υποβάλλοντας σχετική αίτηση παραίτησης μέχρι τις 20.5.2017 με σκοπό τη συνταξιοδότησή τους και λαμβάνοντας το καθαρό ποσό των 15.000 Ευρώ, ενώ τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση θα συμψηφιστούν με αυτό. Για τους μισθωτούς των ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Αλιβερίου και Κερατέας – Λαυρίου που παρότι εμπίπτουν στην εν λόγω ρύθμιση, δεν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας Απόφασης.

Για τους μισθωτούς του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ που, παρότι εμπίπτουν στην εν λόγω ρύθμιση, επιθυμούν να παραμείνουν στην Επιχείρηση δεν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης, η υπηρεσιακή τους κατάσταση δεν μεταβάλλεται και παραμένουν στις υπηρεσιακές Μονάδες που ήδη απασχολούνται.

 1. Για την αξιοποίηση του προσωπικού, του οποίου οι θέσεις καταργούνται βάσει του ως άνω ΠΙΝΑΚΑ 1, τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 35 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 7.6.2012 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ.

Η πλειονότητα των ως άνω καταργούμενων θέσεων εργασίας του ΠΙΝΑΚΑ 1 αφορά σε κατηγορίες/ειδικότητες δευτεροβάθμιας ή τεχνολογικής εκπαίδευσης του Κλάδου Τεχνικών (Τ4 ή Τ3). Όπως προκύπτει από τους επισυναπτόμενους, στην παρούσα Απόφαση, πίνακες αναγκών σε προσωπικό Τεχνικού Κλάδου της ΓΔ/Π – ΠΙΝΑΚΑΣ 2- και της ΓΔ/ΥΛ – ΠΙΝΑΚΑΣ 3 -, υφίστανται ανάγκες της Επιχείρησης σε τεχνικό προσωπικό που δύνανται να καλυφθούν από τους μισθωτούς που απασχολούνταν στις εν λόγω καταργούμενες θέσεις εργασίας. Η μετακίνηση του εν λόγω προσωπικού προς κάλυψη των ως άνω αναγκών και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική εισήγηση, θα υλοποιηθεί ως εξής:

 

 • Το προσωπικό Τεχνικού Κλάδου (κατηγ./ειδικ. Τ3/Η, Τ4/Β, Τ4/Γ, Τ4/Δ, Τ4/ΣΤ και Τ4/Ω) θα μετακινηθεί εκτός των Ν. Αττικής και Ευβοίας, για την κάλυψη των ιδιαιτέρως επιτακτικών αναγκών που συνδέονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία των Σταθμών Παραγωγής (ΑΗΣ, ΥΗΣ, ΑΣΠ και ΤΣΠ) της Επιχείρησης.

 

4.2  Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τους μισθωτούς των προαναφερόμενων κατηγ./ειδικ. του Τεχνικού Κλάδου του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Κερατέας-Λαυρίου και Αλιβερίου που καταργούνται οι θέσεις εργασίας τους και που:

 • Έχουν αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας.
 • Είναι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι γονείς.
 • Έχουν σύζυγο ή τέκνα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

 

Οι ως άνω μισθωτοί θα μετατεθούν για την κάλυψη αναγκών της αυτής κατηγ./ειδικ. ή άλλης, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, κατά προτεραιότητα εντός του νομού διαμονής τους και εφόσον πρόκειται για το Ν. Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 3 ή και άλλων Μονάδων που έχουν αιτηθεί κάλυψη αναγκών. Κατόπιν δηλούμενης επιθυμίας τους, δύνανται να μετατεθούν σε υπηρεσιακές μονάδες του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 2, με την αυτή Κατηγορία/Ειδικότητα ή άλλη, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

 1. Το προσωπικό των λοιπών κατηγοριών/ειδικοτήτων του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου (ΔΟ1, ΔΟ2, Τ4/Κ,  Τ5,  ΓΥ3/Β και  ΓΥ4/Β) θα καλύψει υφιστάμενες ανάγκες Μονάδων του Ν. Αττικής, οι οποίες θα καθοριστούν με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου λαμβάνοντας υπόψη  και τις ανάγκες του ΠΙΝΑΚΑ 3.
 2. Εφόσον από τον ως άνω καθορισμό των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό των κατηγοριών/ειδικοτήτων αξιοποιείται όλο το προσωπικό, του οποίου οι θέσεις εργασίας καταργούνται, δεν τίθενται σε εφαρμογή οι παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 35 του ΚΚΠ/ΔΕΗ.

O Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να αποφασίσει τη σειρά προτεραιότητας κάλυψης των αναγκών της ΓΔ/Π (επισυναπτόμενος ΠΙΝΑΚΑΣ 2) με μετακινήσεις των μισθωτών του Τεχνικού Κλάδου των καταργούμενων θέσεων του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 1, καθώς και να καθορίσει τη διαδικασία μετακίνησης του ως άνω προσωπικού, εφαρμοζoμένων των κριτηρίων (παρ. Ε.1) και της μοριοδότησης (παρ. Ε.2) του Κανονισμού Μεταθετότητας (Κ.Μ.), όπως κυρώθηκε με τη με αριθ. 53/12.5.2014 Απόφαση του Δ.Σ./ΔΕΗ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένου επιπροσθέτως του κριτηρίου της εμπειρίας απασχόλησης σε Σταθμό Παραγωγής του ΠΙΝΑΚΑ 2, με μοριοδότηση αυτού που θα καθορισθεί στην ως άνω Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

 1. Για το προσωπικό του ΠΙΝΑΚΑ 1 που θα μετακινηθεί εκτός του Νομού κατοικίας του σε προβληματικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. Γ.3. του Κ.Μ., θα χορηγούνται οι παροχές που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο του Κ.Μ. (παραχώρηση κατοικίας από την εταιρεία, καταβολή τακτικών αποδοχών της θέσης από την οποία προέρχονται, εφόσον είναι υψηλότερες από τις τακτικές αποδοχές της νέας θέσης και για όσο χρόνο υπηρετούν σε αυτή).

Για το προσωπικό του ΠΙΝΑΚΑ 1 που θα μετακινηθεί από την ηπειρωτική χώρα (συμπεριλαμβανομένης και της Εύβοιας) σε νησιά (πλην της Εύβοιας και των νησιών που συμπεριλαμβάνονται στις προβληματικές περιοχές) θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ.4. του Κ.Μ. (παραχώρηση κατοικίας από την εταιρεία για 5 έτη, καταβολή τακτικών αποδοχών της θέσης από την οποία προέρχονται, εφόσον είναι υψηλότερες από τις τακτικές αποδοχές της νέας θέσης για 5 έτη).

Για τις λοιπές περιπτώσεις μετακίνησης προσωπικού του ΠΙΝΑΚΑ 1 με τις οποίες αυτό υφίσταται βλαπτική μισθολογική μεταβολή θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ.5. του Κ.Μ..

 

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Καταψήφισαν οι εκπρόσωποι εργαζομένων κ.κ. Καραλευθέρης Παντελής, Φωτόπουλος Νικόλαος. Καταψήφισε ο κ. Μπίτζας Γεώργιος.

Την έγκριση του επισυναπτόμενου, στην εισήγηση, Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., βάσει της αξίας των μετοχών που προέκυψε από την από 21.4.2017 μελέτη Αποτίμησης που εκπόνησε η Deloitte η οποία επισυνάφθηκε ως Παράρτημα στην εισήγηση. Η αξία των μετοχών που θα αποτελέσει το Τελικό Τίμημα θα επιβεβαιωθεί κατά τη στιγμή ολοκλήρωσης της συναλλαγής από τη Deloitte ενώ οι όροι καταβολής στη ΔΕΗ Α.Ε. τυχόν υπερβάλλοντος της αρχικής αποτίμησης ποσού, θα συμφωνηθούν κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

 

ΘΕΜΑ 3

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Καταψήφισαν οι εκπρόσωποι εργαζομένων κ.κ. Καραλευθέρης Παντελής, Φωτόπουλος Νικόλαος. Καταψήφισε ο κ. Μπίτζας Γεώργιος.

 1. Να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., την τροποποίηση των άρθρων, (3), (9), (14), (15), (16), (18), (18α), (21) και (31) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα παρακάτω, καθώς και την Κωδικοποίηση – Διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

1.1.   Την τροποποίηση της υποπερίπτωσης (3) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ως εξής :

«(3)              η προμήθεια, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών, που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της».

 • Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9, ως εξής :

 

«1. α)          Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή «Δ.Σ.») αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της.

β)     Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικά, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται με τη διαδικασία της παρ. 2 περ. β) του παρόντος για την ανάκληση απαιτείται αιτιολογημένη, για λόγους που θα αφορούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως μελών του, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)         Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή  συνολικά τα εννέα (9)  έτη.

 

δ)        Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με οιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με την εταιρεία ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτήν δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τον αριθμό των τριών (3) εκ του συνολικού αριθμού των μελών του».

 • Την τροποποίηση της περίπτωσης α) της παρ. 2 του άρθρου 9, ως εξής:

«α)               Εννέα (9) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού».

1.4.   Τη διαγραφή της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του άρθρου 9.

1.5.   Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9, ως εξής :

«3.                Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση ή αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων μελών δεν είναι μικρότερος του έξι (6)».

 

1.6.    Την τροποποίηση της περίπτωσης β) της παρ. 4 του άρθρου 9, ως εξής:

 

«β)               Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο  14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, και εάν αυτός δεν υπάρχει από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο  9 παρ. 2(α) του Καταστατικού και κατά προτεραιότητα εκ των εκτελεστικών μελών του.  Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου».

1.7.   Την τροποποίηση της περίπτωσης γ) της παρ. 4 του άρθρου 9, ως εξής:

«γ)               Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο  14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.  Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των μελών που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α) του παρόντος άρθρου».

 

1.8.         Την τροποποίηση της περίπτωσης δ) της παρ. 4 του άρθρου 9, ως εξής:

 

«δ)               Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο  9 παρ. 2(α) του Καταστατικού και κατά προτεραιότητα εκ των εκτελεστικών μελών του».

 

1.9.   Την προσθήκη νέας παρ. 5 στο άρθρο 9, ως εξής :

 

«5.               Οι υποψηφιότητες για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μετά των βιογραφικών στοιχείων των αντίστοιχων υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες  ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της σχετικής με την εκλογή τους Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εξετάζονται τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των ανεξάρτητων μελών) από Επιτροπή, που θα θεσμοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο».

1.10.  Την αναρίθμηση της ισχύουσας παρ. 5 του άρθρου 9 ως παρ. 6.

1.11.      Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14, ως εξής :

 

«1.                Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, εκλέγει τον Πρόεδρό του, η ιδιότητα του οποίου είναι δυνατόν να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και έναν Αντιπρόεδρο».

1.12.  Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15, ως εξής :

«1.                Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής και η θητεία του είναι τριετής».

1.13.  Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15, ως εξής :

«2.               Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ, περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του παρόντος Καταστατικού  ή  των αποφάσεων του Δ.Σ. και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ., σε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας και σε κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ  για εκπροσώπησή του».

 

1.14.  Την τροποποίηση της περίπτωσης β) της παρ. 3 του άρθρου 15, ως εξής:

«β)               Αποφασίζει την ανάθεση συμβάσεων, μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

1.15.  Την κατάργηση της παρ. 2, την τροποποίηση των παρ. 1 και 3 και την αναρίθμηση της παρ. 3 ως παρ. 2  του άρθρου 16, ως εξής:

«1.          Μεταξύ της εταιρείας, εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, από ειδικά εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου συνάπτεται Σύμβαση Διαχείρισης. Με τη Σύμβαση Διαχείρισης, που υπογράφεται εντός εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται οι στόχοι που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

 1. Η Σύμβαση Διαχείρισης καταγγέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, σε κάθε περίπτωση εάν διαπιστωθεί, σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων της, που δεν δικαιολογείται επαρκώς, καθώς και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης καταγγελίας της Σύμβασης Διαχείρισης από το Δ.Σ.. Με την καταγγελία της Σύμβασης Διαχείρισης ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του και από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.. Για την αναπλήρωσή του μέχρι την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 β) του παρόντος Καταστατικού.»

1.16. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 18, ως εξής:

«1.               Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας. Αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει, κωλύεται προσωρινά ή απουσιάζει Γενικός Διευθυντής, αναπληρώνεται προσωρινά από στέλεχος Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου».

1.17.  Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18, ως εξής:

«Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές, προερχόμενοι ή μη από το προσωπικό της εταιρείας, επιλέγονται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, εκτός εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίσει διαφορετικά. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται με θητεία τρία (3) έως πέντε (5) έτη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μετά από εισήγηση του οικείου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και ανακαλούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου».

1.18.  Την  τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 18α ως εξής:

«3.          Το Σ.Δ. λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. »

1.19.  Την προσθήκη των εξής παρ. 5 και 6 στο άρθρο 18α :

«5.                Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι δύο (2) μελών του Σ.Δ., χωρίς να αντιπροσωπεύονται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία του Σ.Δ., χωρίς τα μέλη αυτά, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 1. Καθένα από τα μέλη του Σ.Δ. μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση στο Σ.Δ. δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Σ.Δ.».

 

1.20.  Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 21, ως εξής :

«2.               Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας είκοσι (20) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και παράλληλα, η εταιρεία ανακοινώνει στο ΓΕΜΗ τη σχετική της ανάρτηση, σύμφωνα με το νόμο. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ».

1.21.       Την τροποποίηση της περίπτωσης β) της παρ. 2 του άρθρου 31 ως εξής:

«β)         Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της εταιρείας. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.».

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα  104 32, 6ος όροφος), στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων (3), (9), (14), (15), (16), (18), (18α), (21) και (31) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και Κωδικοποίηση – Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αυτού.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο