Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 07.04.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών  Καταστάσεων  της δέκατης πέμπτης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:
  • Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2016 – 31.12.2016, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.
  • Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :
  • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
  • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
  • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
  • Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.
  • Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται διακριτά και οι δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου.

 

Ειδικότερα:

 

 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.
 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας  Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
 • Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.
 1. Να εισηγηθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγρ. 2 περ. β) του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, παράγρ. 3 του Α.Ν. 148/1967, ως ισχύει, λόγω των σημαντικών συμβολαιοποιημένων επενδύσεων και των ταμειακών αναγκών που αντιμετωπίζει η Εταιρεία κατά τη χρήση 2017.

 

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών  χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών  χωρίς δημόσια προκήρυξη.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στα γήπεδα ΑΗΣ Χανίων και Υ/Σ Χανίων και εκμίσθωση εδαφικής έκτασης και χώρου, εντός του κτιρίου του Υ/Σ, στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ρύθμισης, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όσων εγκαταστάσεων, εντός του συνόλου της ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή του ΑΗΣ Χανίων, είναι ακόμη αυθαίρετες, συμπεριλαμβανομένων και των κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί παράνομα εντός του καταπατημένου τμήματος από τρίτους, ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη των Συμβολαιογραφικών Πράξεων που θα απαιτηθούν στη συνέχεια και η έκδοση Αδειών Δόμησης στο γήπεδο.
 2. Την έγκριση της συνένωσης, με Συμβολαιογραφική Πράξη, όλων των επί μέρους γηπέδων που αποτελούν την ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή του ΑΗΣ Χανίων και την ταυτόχρονη παραίτηση της Επιχείρησης από το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του καταπατημένου τμήματος επιφάνειας 3.200,30Μ2 του γηπέδου με σημερινό.
 1. Να καταβάλει ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το ποσόν των 24.642,31 Ευρώ, ως αποζημίωση για την παραίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. από το δικαίωμα κυριότητας επί του ως άνω καταπατημένου τμήματος επιφάνειας 3.200,30Μ2.
 2. Την έγκριση της σύνταξης Συμβολαιογραφικής Πράξης μίσθωσης, διάρκειας 50 ετών από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με δικαίωμα ανανέωσης εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., συγκεκριμένης εδαφικής έκτασης, επιφάνειας 4.270,00Μ2 του ενιαίου πλέον γηπέδου της, καθώς και χώρου επιφάνειας 55,08Μ2 εντός του κτιρίου του υποσταθμού, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο, στην εισήγηση, Τοπογραφικό Διάγραμμα και το συνημμένο στην εισήγηση, σχέδιο κάτοψης του κτιρίου του υποσταθμού και σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου στην εισήγηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης.

Το ετήσιο μίσθωμα για τη χρήση της παραπάνω γηπεδικής επιφάνειας 4.270,00Μ2 και του στεγασμένου χώρου επιφάνειας 55,08Μ2, ορίζεται στο ποσόν των 16.000 Ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, σύμφωνα και με το συνημμένο στην εισήγηση, σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης.

 1. Την έγκριση όπως επιβαρυνθεί ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με κάθε επιπλέον δαπάνη που τυχόν θα προκύψει από την προαναφερθείσα διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων εντός του καταπατημένου τμήματος του γηπέδου του ΑΗΣ και σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων (ΕΝΦΙΑ, αμοιβές τρίτων, συμβολαιογραφικά έξοδα, εγγραφές στο Κτηματολόγιο κ.λ.π.).

Η καταβολή του συνόλου των παραπάνω επιβαρύνσεων να γίνει επίσης αμέσως   μετά την υπογραφή του προαναφερθέντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο