Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι. 

Στις 30.03.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κοινοπρακτικό    Εξασφαλισμένο    Κοινό    Ομολογιακό    Δάνειο    του   Ν. 3156/2003 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, την Τράπεζα Eurobank Ergasias, την Τράπεζα Πειραιώς και την ATTICA BANK.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση Κοινοπρακτικού Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 με τους βασικούς όρους, όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο στην παρούσα Απόφαση σχέδιο term sheet οι κυριότεροι των οποίων είναι:

 

Ποσό Εκδόσεως                                                 : Μέχρι Ευρώ διακόσια εκατομμύρια

(€ 200.000.000).

Σκοπός                                                                   : Κάλυψη αναγκών σε  κεφάλαιο κίνησης.

Διάρκεια                                                               : Έως 30/4/2019.

Αποπληρωμή                                                         : Η αποπληρωμή του κεφαλαίου του       Δανείου

ως ακολούθως:

  • 50 εκατ. Ευρώ – 30/4/2018
  • 50 εκατ. Ευρώ – 30/10/2018
  • 100 εκατ. Ευρώ – 30/4/2019

 

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Απείχαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων.

1              Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3(ii) στο «Παράρτημα Α’ – Όροι Τιμολόγησης Πελάτη» της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Γ.Μ.Α.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ για τη χρονική περίοδο από 1.1.2016 έως και 31.12.2020, ως εξής:

«Με την επιφύλαξη των αναφερομένων ανωτέρω υπό 3(i), ο Πελάτης θα εξοφλεί πλήρως κάθε μηνιαίο λογαριασμό του έως την ημερομηνία λήξης αυτού, για τις καταναλώσεις περιόδου από 1.9.2017 έως 31.12.2020. Ποσό τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρώ κάθε μηνιαίου λογαριασμού θα εξασφαλίζεται με σύσταση ενεχύρου εκ μέρους της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε.. Για το σκοπό αυτό η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  θα συστήσει ενέχυρο ποσού τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρώ μηνιαίως επί του τραπεζικού λογαριασμού IBAN ………………………………….….. στον οποίο εισρέουν απαιτήσεις της έναντι του/των μεγαλύτερου/μεγαλύτερων πελατών της. Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  δεσμεύεται δια της παρούσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια μεταφοράς των εισροών απαιτήσεων των ως άνω πελατών της μέχρι του ποσού των τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρώ μηνιαίως σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό και θα διενεργεί εισροές τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων Ευρώ μηνιαίως στον υπόψη τραπεζικό λογαριασμό.»

  1. Την έγκριση όπως η ως άνω τροποποίηση τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο Άρθρο 18 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων και ο κ. Μπίτζας Γ.

Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση τροποποιημένου άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιχείρησης.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αναθεώρηση  σελίδων   του  Κανονισμού  Αξιολόγησης  Προσωπικού  ΔΕΗ Α.Ε.  (ΚΑΠ – ΔΕΗ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων και ο κ. Μπίτζας Γ.

 

  1. Την έγκριση της τροποποίησης των επισυναπτόμενων στην παρούσα Απόφαση σελίδων 9 έως 12 του  Κανονισμού  Αξιολόγησης  Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΑΠ – ΔΕΗ).
  2. Την κατάργηση της παραγράφου 1.β. της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 30/7.3.2017.
  3. Την έγκριση της αναδιατύπωσης των παραγράφων 3 και 4 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 30/7.3.2017, ως εξής:

«3.          Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον καθορισμό αναλυτικής διαδικασίας εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, τον καθορισμό της αξιολόγησης των Ειδικών Στελεχών και την έκδοση κάθε αναγκαίας σχετικής οδηγίας».

«4.          Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή των βαθμολογιών κάθε διαβάθμισης στις κλίμακες αξιολόγησης του ΚΑΠ/ΔΕΗ, διατηρώντας το μέγιστο της συνολικής βαθμολογίας στις ορισθείσες 500 Μονάδες».

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ορισμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία και στη Βουλγαρία.

Αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία και τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού αυτής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της αύξησης του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Amonim Sirketi, από τρία (3) σε πέντε (5) Μέλη.
  2. Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 9, παράγρ. 1 του Καταστατικού της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Amonim Sirketi, αναφορικά με το μέγιστο αριθμό Μελών που μπορούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και την αλλαγή αυτού από ενενήντα εννέα (99) σε πέντε (5).
  3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως αποφασίσει για τον ορισμό των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Sirketi και στη Βουλγαρία, PPC Bulgaria JSCo, καθώς και όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση και προβεί σε κάθε άλλη σχετική με τον εν λόγω ορισμό ενέργεια, περιλαμβανομένης και του προσδιορισμού των αμοιβών/αποζημιώσεών τους.

 

Συνάδελφοι

Η αντίθεσή μου στην πώληση του ΑΔΜΗΕ ήταν και είναι δεδομένη, εκφράστηκε ως τώρα με την καταψήφιση του Δ.Σ. όλων των αποφάσεων υπέρ της πώλησης του ΑΔΜΗΕ και με την προσφυγή μου σε ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στην πώληση όπως και με την συμμετοχή μου σε όλες τις δράσεις ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Συνεχίζω να δηλώνω πως η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι αρνητική για τη χώρα αλλά και για τη ΔΕΗ.

Στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας επιχειρηματολόγησα ενάντια στην πώληση των μονάδων της ΔΕΗ λέγοντας πως γιατί να προχωρήσω στην συνολική πώληση και της ΔΕΗ αφού ούτως η άλλως έχουν συμφωνήσει και δρομολογήσει την υποχρεωτική πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις του Συνδικάτου και της παράταξής μου με δεσμεύουν.

 

 

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο