Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 07.03.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πρόταση διαφοροποίησης της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή του Γραφείου Διοίκησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του επισυναπτόμενου στην παρούσα Απόφαση νέου άρθρου 19 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πρόταση έγκρισης νέου Κανονισμού Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ/ΔΕΗ) σε αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης ΔΕΗ (ΕΚΦΑ/ΔΕΗ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπίτζας και απείχαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων λόγω της μη πρότερης ενημέρωσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

 1. Την έγκριση του, συνημμένου στην παρούσα Απόφαση, Κανονισμού Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ/ΔΕΗ), σε αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης ΔΕΗ (ΕΚΦΑ/ΔΕΗ), με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α.            Όπου αναφέρεται η φράση «Ειδικά Στελέχη» αντικαθίσταται από τη φράση «μισθωτοί των Κατηγοριών Τ1, Τ2, ΔΟ1, Υ1».

β.            Αναπροσαρμογή των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων της κλάσης ΙΙ ως ακολούθως:

 

Κριτήρια                                                                              Συντελεστές Βαρύτητας

 

Αφοσίωση στην εταιρεία                                                                              12

Κατάρτιση                                                                                                       17

Ποσότητα εργασίας                                                                                       12

Ποιότητα εργασίας                                                                                        14

Αποτελεσματικότητα                                                                                     17

Ανάπτυξη                                                                                                        16

Εργασιακή Λειτουργία                                                                                    12

 

 1. Την έγκριση εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, από το έτος 2017 και εφεξής.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον καθορισμό αναλυτικής διαδικασίας εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, τον καθορισμό της αξιολόγησης των Ειδικών Στελεχών που έχουν καταταγεί στις βαθμίδες 2η έως 6η και την έκδοση κάθε αναγκαίας σχετικής οδηγίας.
 3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή των βαθμολογιών κάθε διαβάθμισης στις κλίμακες αξιολόγησης του ΚΑΠ/ΔΕΗ, διατηρώντας το μέγιστο της συνολικής βαθμολογίας στις ορισθείσες 1-200 Μονάδες.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».

Συμπλήρωμα Νο 1. Πλήρης ανάλυση Πίνακα Υλικού και Τιμών Σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της αντικατάστασης του Πίνακα Υλικών και Τιμών της Σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», με τον επισυναπτόμενο στην εισήγηση Πίνακα Υλικών και Τιμών, σε εφαρμογή των προβλέψεων της παραγρ. 5 του Άρθρου 3 του Συμφωνητικού της ως άνω Σύμβασης.
 2. Την έγκριση του, συνημμένου στην εν λόγω εισήγηση, Σχεδίου Συμπληρώματος Νο 1 της Σύμβασης και του επισυναπτόμενου σε αυτό νέου Πίνακα Υλικών και Τιμών, με τον οποίο αντικαθίσταται ο Συμβατικός Πίνακας Υλικών και Τιμών.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης του Προγράμματος 1 του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11η έκδοση, που απευθύνεται μόνον σε πελάτες που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Διακανονισμών 36 δόσεων με ισχύ από 01.04.2016, αλλά στη συνέχεια δεν τήρησαν τη ρύθμιση, έως και την 10.03.2017.
 1. Την έγκριση της μείωσης του ποσοστού άμεσης καταβολής από 20% σε 15% για πελάτες με οφειλές άνω των 1.000 Ευρώ που εντάσσονται στις κατηγορίες “Μη οικιακοί  Πελάτες  Χαμηλής  Τάσης, πλην των κατηγοριών 2-7 & 12” (Α/Α 8), “Οικιακοί Πελάτες, πλην της κατηγορίας 9” (Α/Α 10) και “Διακανονισμοί Πελατών Χαμηλής Τάσης μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών 11770” (A/A 11) του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11η έκδοση.
 1. Την έγκριση της μείωσης του ποσοστού άμεσης καταβολής από 15% σε 10% της συνολικής οφειλής και της αύξησης του αριθμού των μηνιαίων δόσεων από 12 σε 24 για την κατηγορία πελατών “Αγροτικοί Πελάτες” (Α/Α 12) με Βαθμό Συνέπειας 5 του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11η έκδοση.
 1. Έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 12η έκδοση, με έναρξη εφαρμογής από 08.03.2017.
 1. Την έγκριση της δυνατότητας ένταξης στο νέο Κανονισμό διακανονισμών (12η έκδοση) των πελατών που δεν εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 1 της παραγρ. 1, με ισχύ από 10.01.2017 έως και 10.03.2017, με αίτησή τους έως 31.05.2017.
 1. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 12η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

                                                                                                                                                                Σας ευχαριστώ,

      Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο