Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 14.02.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση τριών κτηματικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 345.000 τ.μ. (127.000 τ.μ. και 42.000 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου και 176.000 τ.μ. στις Τοπικές Κοινότητες Χωρεμίου και Θωκνίας του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας) για την εκτροπή της κοίτης του Ποταμού Αλφειού και για λόγους εκμετάλλευσης και ασφαλούς ανάπτυξης των Ορυχείων Δυτικής Μαραθούσας και Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. (ΜΑΧΩ 1).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Απαλλοτριωθεί αναγκαστικά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146 Α / 11.07.2014) :
  • Έκταση 176 στρ. κτηματικής περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Χωρεμίου και Θωκνίας, Δήμου Μεγαλόπολης στο Πεδίο Δυτικής Μαραθούσας,
  • Έκταση 127 στρ. κτηματικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου, Δήμου Μεγαλόπολης Νοτίως του Κύριου Πεδίου Χωρεμίου και
  • Έκταση 42 στρ. κτηματικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου, Δήμου Μεγαλόπολης Ανατολικώς του Κύριου Πεδίου Χωρεμίου για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των Ορυχείων Μαραθούσας και Χωρεμίου (ΜΑΧΩ 1).

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας : «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Μείωση συμβατικών ρυθμών και επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου της πιο πάνω σύμβασης με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της μείωσης των συμβατικών ρυθμών της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», κατά 50% για το διάστημα Ιανουάριος έως Οκτώβριος του έτους 2016.

               

 1. Την έγκριση της επαύξησης κατά ποσοστό έως 50%, ήτοι έως 1.952.400 Ευρώ, του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης, για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», (Ανάδοχος εταιρεία «ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ») με τις τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου και αντίστοιχης χρονικής παράτασης, με νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος την 12.10.2017 και την εξουσιοδότηση ως προς αυτό της Γενικής Διευθύντριας Ορυχείων.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθορισμός του ύψους προμήθειας για την παροχή εταιρικών εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθορισμό του ύψους της προμήθειας εγγύησης, σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες εταιρικές εγγυήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. προς τις εμπορικές τράπεζες για δάνεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε ποσοστό 2,90% για την περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016.

 ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των εξής, συνημμένων στο έγγραφο:
  • Του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2017 για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
  • Του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2017 για τον έλεγχο της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, στην εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 21.004.980 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 4.3.2017 έως και 4.3.2018 με δικαίωμα προαίρεσης (option) της ΔΕΗ Α.Ε. για παράτασή της κατά  ένα έτος επιπλέον και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς της.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέλω να σας πληροφορήσω πως στις ενημερώσεις μου για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνω αποφάσεις που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συναδέλφων.

Σας ευχαριστώ για την αναγνώριση της προσπάθειας ενημέρωσης όπως και για τις πληροφορίες που μου δίνετε για κάθε θέμα.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να μου τηλεφωνείτε στα τηλ.: 210 5226358 – 210 5292161

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο