Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 09.01.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση

παραιτηθέντος.

-Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000, ως τροποποιημένο ισχύει), μετά την από 23.12.2016 παραίτηση του κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος)   από  Μέλος   του   Διοικητικού   Συμβουλίου,  του        κ. Δημητρίου Βασιλάκη (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 10.7.2019.
 2. Τον ορισμό, του διορισθέντος με τριετή θητεία, ήτοι από τις 29.12.2016 έως τις 28.12.2019, Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως), ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), κ. Γεωργίου Μπίτζα, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Μετά τα πιο πάνω, όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

3.1.         Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

3.2.         Ανδριώτης  Γεώργιος  του  Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό  Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.3.         Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.4.         Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.5.         Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.6.         Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

3.7.         Μάγγος Κυριάκος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.8.         Μπίτζας Γεώργιος του Χρήστου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 28.12.2019.

3.9.         Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.10.      Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.11.      Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

 

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

-Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως Μέλος, της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου.
 2. Όπως η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, κατ’ αλφαβητική σειρά, έχει ως εξής :

2.1.         κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2.2.         κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

2.3.         κ. Κυριάκος Μάγγος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής χωρίς δημόσια προκήρυξη.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Καθορισμός ως ημέρας αργίας, της 13ης Οκτωβρίου, επετείου της μάχης της Ηλεκτρικής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την καθιέρωση από 1.1.2017, της 13ης Οκτωβρίου, επετείου της μάχης της Ηλεκτρικής, ως ημέρας αργίας για όλο το προσωπικό της Επιχείρησης. Η υπόψη αργία εξομοιούται από πλευράς συνεπειών με τις λοιπές ορισθείσες από την Επιχείρηση αργίες.
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης μιας τοπικής αργίας (Πολιούχου ή τοπικής επετείου), κατά την οποία δεν λειτουργούν όλες εν γένει οι υπηρεσίες και τα καταστήματα της πόλης, η αργία της 13ης Οκτωβρίου αντικαθίσταται με την τοπική αργία.

Επιπλέον, σε περίπτωση υπάρξεως δύο τοπικών εορτών (Πολιούχου και τοπικής επετείου), κατά τις οποίες δεν λειτουργούν όλες εν γένει οι υπηρεσίες και τα καταστήματα της πόλης, οι αργίες της 13ης Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος αντικαθίστανται με τις τοπικές αργίες (Πολιούχου και τοπικής επετείου).

Για λόγους ίσης αντιμετώπισης, τα ως άνω θα ισχύουν χωρίς εξαίρεση για όλο το προσωπικό και τις υπηρεσιακές Μονάδες, ανεξαρτήτως που εδρεύουν.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρου Σταθάκη και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ανδριώτη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού Μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018.

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Θέσπιση Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη θέσπιση Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή για μισθωτούς της Εταιρείας οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες/θέσεις που έχουν συσταθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην Αλλοδαπή.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως, με Απόφασή του κάθε φορά, καθορίζει το ύψος του Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή και κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα του Δημοσίου και τυχόν παροχές σε είδος (ενδεικτικά, μίσθωση και παραχώρηση, εκ μέρους της Εταιρείας, κατοικίας και ΙΧ αυτοκινήτου) και ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση, στις υπηρεσιακές μετακινήσεις καθώς και σε οτιδήποτε επιπλέον σχετίζεται με τη διαχείριση των εργαζομένων που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν σε σχετικές υπηρεσίες/θέσεις στην Αλλοδαπή, βάσει της θέσης απασχόλησης και με κριτήριο τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο εγκατάστασης (κόστος διαβίωσης, τόπος, συναλλαγματική ισοτιμία).

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ανασχεδιασμός του θεσμού των Ειδικών Στελεχών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΑΠΕΙΧΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και  Ν.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Την έγκριση, στο πλαίσιο ανασχεδιασμού του θεσμού των Ειδικών Στελεχών, των νέων, συνημμένων στην παρούσα Απόφαση, άρθρων 18, 19 και 20 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, με τις εξής αναδιατυπώσεις επί του άρθρου 20:

 • Την αναδιατύπωση της παραγρ. Β1, περίπτ. στ’ ως εξής :

«στ.       Η αυτεπάγγελτη ή κατόπιν μήνυσης τρίτου, εκτός Επιχείρησης προσώπου, άσκηση ποινικής δίωξης, για διάπραξη αδικημάτων που επιφέρουν σε περίπτωση καταδίκης την ποινή της κάθειρξης και που ευλόγως θίγουν τη δημόσια εικόνα της Επιχείρησης. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάγονται περιπτώσεις που αφορούν την εκπλήρωση των υπηρεσιακών καθηκόντων των υπόψη προσώπων.».

 • Την αναδιατύπωση της παραγρ. Β2, περίπτ. δ’ ως εξής :

«δ.         Στην περίπτωση ανάκλησης των καθηκόντων για τους λόγους των περιπτώσεων ε. και στ. της ανωτέρω παραγράφου Β1, απασχολούνται, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σε αντικείμενο της Κατηγορίας τους, αποκλειόμενης της εκ νέου ανάθεσης σε αυτούς καθηκόντων διοικητικού στελέχους οποιουδήποτε επιπέδου, εφόσον η κατά τα ανωτέρω απόφαση είναι καταδικαστική.».

 1. Την κατάργηση των υφιστάμενων θέσεων Ειδικών Στελεχών και την κατάταξη των υπηρετούντων σε αυτές Ειδικών Στελεχών στις νέες βαθμίδες του αναμορφωμένου θεσμού, με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από κοινή εισήγηση του Γενικού Δ/ντή ΑΝΠΟ και του οικείου Γενικού Δ/ντή και γνωμοδότηση του Ειδικού Συμβουλίου της παραγράφου 3(β) του νέου άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας, χωρίς να έχει στην περίπτωση αυτή εφαρμογή ο περιορισμός της παραγράφου 3(α) του ίδιου άρθρου. Για τα εν λόγω Στελέχη θα εφαρμόζονται εφεξής τα οριζόμενα στο νέο άρθρο 18 του Κανονισμού Λειτουργίας.
 2. Mεταβατικά και μέχρι τις 30.6.2017, τη δυνατότητα ένταξης σε κάποια από τις βαθμίδες των Ειδικών Στελεχών, των υπηρετούντων σήμερα Διοικητικών Στελεχών, των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν, συνεπεία οργανωτικής μεταβολής, με την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για τα Ειδικά Στελέχη, με απλοποιημένη διαδικασία που θα καθορίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με αναδιατύπωση των περιπτώσεων χορήγησης που αφορούν σε δαπάνες υγείας (παρ. 1., υποπ. 1.1., περιπτώσεις α και β της ανωτέρω Απόφασης), ως ακολούθως:

 

  Περιπτώσεις χορήγησης Καταβαλλόμενο ποσό (έως)
 

Δαπάνες υγείας

α)   Για    αποδεδειγμένες    δαπάνες    που      αφορούν σε έξοδα ιατρικής και    νοσοκομειακής περίθαλψης για την  αντιμετώπιση παθήσεων του μισθωτού ή  του/της συζύγου ή τέκνων αυτών.

 

4.500 Ευρώ
β)    Για δαπάνες αντιμετώπισης βαρέων και μη αναστρέψιμων παθήσεων, καθώς και χειρουργικών επεμβάσεων του μισθωτού ή του/της  συζύγου ή τέκνων αυτών. 3.000 Ευρώ

 

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης του Προγράμματος Διακανονισμών 36 δόσεων έως και την 9.1.2017.
 2. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η έκδοση, με έναρξη εφαρμογής από 10.1.2017.

 

 1. Την έγκριση δύο νέων Προγραμμάτων ρυθμίσεων, ως εξής:

 

3.1.     Πρόγραμμα 1: Απευθύνεται μόνον σε πελάτες που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Διακανονισμών 36 δόσεων με ισχύ από 1.4.2016, αλλά στη συνέχεια δεν τήρησαν τη ρύθμιση.

Στους υπόψη πελάτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης έως την 28.2.2017, προκειμένου να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων για το τρέχον συνολικό ποσό οφειλής τους, το οποίο θα ρυθμίζεται στον εναπομείναντα αριθμό δόσεων εκ των αρχικών 36, με άμεση καταβολή της 1ης δόσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.

3.2. Πρόγραμμα 2: Απευθύνεται μόνον σε πελάτες με οφειλές έως και 500 Ευρώ την 31.1.2017.

Στους υπόψη πελάτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από την 1.2.2017 έως την 30.4.2017, προκειμένου να ανασταλεί η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού για ένα (1) έτος, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών που θα εκδοθούν εφεξής.

Οι πελάτες που θα ενταχθούν στο υπόψη Πρόγραμμα, θα επωφεληθούν με έκπτωση 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τρέχοντος λογαριασμού, το Πρόγραμμα 2 διακόπτεται, χωρίς δικαίωμα επανένταξης σε αυτό.

3.3.     Από τα πιο πάνω Προγράμματα  εξαιρούνται οι πελάτες με βαθμό συνέπειας  6 (ρευματοκλοπή).

 1. Την έγκριση ως ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης το ποσό των 10 Ευρώ, για όλες τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η Έκδοση.
 2. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ρυθμίζει κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και εγκρίνει μικρής κλίμακας αλλαγές που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η Έκδοση, με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΑΠΕΙΧΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και  Ν.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Εγκρίνει το συνημμένο στην παρούσα Απόφαση «Παράρτημα Α’ – Όροι Τιμολόγησης Πελάτη» και το θέτει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιανουαρίου 2017 προς λήψη σχετικής Απόφασης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο