Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Λόγω των αργιών των εορτών δημοσιεύω σήμερα την ενημέρωση για το Δ.Σ. της 21.12.16.

 

Στις 21.12.2016 ημέρα Tετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε.:

 • Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παράγρ. 2, περ. α) του Νόμου.
 • Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην Εταιρεία Συμμετοχών του άρθρου 142, παράγρ. 2, περ. α) του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει.
 • Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της (carve out).

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

Τη σύσταση της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το ποσό της αποτίμησης της αξίας του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως αυτή περιγράφεται στο επισυναπτόμενο, στην εισήγηση, Παράρτημα Ι, πλέον του ποσού των 70.000 Ευρώ σε μετρητά, καθώς και με λοιπούς όρους, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στην εισήγηση, «Τελικό Καταστατικό της Ενεργειακή Συμμετοχών ΑΕ», με τη ρητή πρόβλεψη ότι, για σκοπούς της από 8.5.2014 Σύμβασης Έκδοσης Διεθνούς Ομολόγου (“Indenture”), η υπό σύσταση εταιρεία θα αποτελεί θυγατρική μη υπαγόμενη στους όρους της εν λόγω σύμβασης (“Unrestricted Subsidiary”).

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 

 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας  στην  Αθήνα  (Χαλκοκονδύλη  30,  Αθήνα  104 32,  6ος  όροφος),  στις  12 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΑΔΜΗΕ») από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΗ») σε εφαρμογή των άρθρων 142-149 του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει [«ο Νόμος»], που ειδικότερα περιλαμβάνουν:

 • Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.
 • Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ.2, περ. α) του Νόμου.
 • Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους Μετόχους της (carve out).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:              Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:     Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τιμολογιακή πολιτική.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των εξής :

1.1. Της επέκτασης ισχύος του Εταιρικού Τιμοκαταλόγου για τα έτη 2017-2018.

1.2. Της χρονικής επέκτασης ισχύος της υποπαραγράφου 3 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 51/8.6.2016 για τα έτη 2017-2018 (ποσό σε ετήσια βάση).

 1. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως, στο πλαίσιο της ως άνω παραγράφου 1.2., εγκρίνει θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του εταιρικού και των ΒΜ τιμοκαταλόγων και άπτονται της βελτίωσης της παρουσίας της ΔΕΗ Α.Ε. στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 2. Την έγκριση του «Προγράμματος Προπληρωμένος Λογαριασμός», σύμφωνα με την παράγραφο 3 της εισήγησης.

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων, για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε) στα σύνορα Βουλγαρίας-Ελλάδας, FYROM-Ελλάδας και Αλβανίας-Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πληρωμή ελλειμμάτων συναλλαγών του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οφειλόμενα σε αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων τρίτων Προμηθευτών κατά τα έτη 2011 – 2012, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Tην έγκριση της καταβολής ποσού 71.766.679,78 Ευρώ, σε δώδεκα (12) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις προς τους συμβατικούς Παραγωγούς, υπό την αίρεση υπογραφής συμφωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
 2. Την έγκριση της καταβολής υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΕΛΑΠΕ), καθώς και στη MOTOROIL του ποσού των 6.293.218,96 Ευρώ και του ποσού των 1.932,59 Ευρώ, αντίστοιχα, με ισόποσο συμψηφισμό τους εκ του ανεξόφλητου υπόλοιπου πιστωτικού τιμολογίου της ΔΕΗ Α.Ε. για Φωτοβολταϊκά στεγών Μαΐου 2016 ύψους 9.604.811,37 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύμβαση για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης Κινδύνου (ΠΣΕΗΕ & ΔΚ – ETRM).

Επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου, για αντιμετώπιση τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας σε λογισμικό.

–        Τροποποίηση της Σύμβασης για μεταβολή του τρόπου τιμολόγησης της Ζ Φάσης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επέκτασης του αντικειμένου της σύμβασης για την προμήθεια του ΠΣ ETRM, σύμφωνα με τα περιεχόμενα των συνημμένων, στην εισήγηση ΔΥΠ και ΔΔΕ, ως εξής :
  • Κατά ποσό 170.000 Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό επενδύσεων της ΔΔΕ για το έτος 2017, για την πραγματοποίηση των εργασιών που εμφαίνονται στον πίνακα της παραγράφου Δ της εισήγησης ΔΥΠ και ΔΔΕ .
  • Κατά ποσό έως 180.000 Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την αντιμετώπιση των αναγκών προσαρμογής του ΠΣ ETRM στις απαιτήσεις του target model, για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών και την υποστήριξη της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών εμπορίας της αλλοδαπής, το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό επενδύσεων της ΔΔΕ για τα έτη 2017-2019.
 1. Την έγκριση της τροποποίησης της εκταμίευσης της τελευταίας δόσης της Φάσης Ζ – Πραγματική Λειτουργία του έργου, ύψους 478.500 Ευρώ, από εφ’ άπαξ στο τέλος του έτους, σε 4 τριμηνιαίες δόσεις ύψους 119.625 Ευρώ εκάστη, καταβλητέες στο τέλος κάθε τριμήνου.
 1. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών :

α.            να υπογράψει τη σχετική συμπληρωματική σύμβαση επέκτασης του αντικειμένου του ΠΣ ETRM με τον Ανάδοχο κατά ποσό 170.000 Ευρώ, καθώς και την τροποποίηση της εκταμίευσης της τελευταίας πληρωμής της Φάσης Ζ του έργου, ύψους 478.500 Ευρώ, από μία ετήσια δόση σε 4 τριμηνιαίες, καταβλητέες στο τέλος κάθε τριμήνου, ύψους 119.625 Ευρώ

και

β.            να αποδεχθεί τις υπηρεσίες που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή του ΠΣ ETRM στις ανάγκες του target model, την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών και την υποστήριξη της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών εμπορίας της αλλοδαπής και με τιμή μονάδας ανθρωποώρας την αναφερόμενη στη σύμβαση και μέχρι ποσού ύψους 180.000 Ευρώ, κατόπιν αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης εισήγησης της ΔΔΕ και εκ των υστέρων ενημέρωση του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%) κατά το έτος 2017 στο σημείο παράδοσης ΑΗΣ Αθερινόλακκου, («Item1» του Διαγωνισμού στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ανάθεσης Ι.
 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%) κατά το έτος 2017 στο σημείο παράδοσης ΑΗΣ Λαυρίου στην εταιρεία «SHELL TRADING ROTTERDAM BV» («Item 2» του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611646) σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ανάθεσης ΙI.
 1. Την έγκριση της μετατροπής, σε συνέχεια της από 20.12.2016 πρότασης του Οίκου «SHELL TRADING ROTTERDAM BV», του τρόπου πληρωμής της σύμβασης του εδαφίου 2 σε «open credit», με premium 12,428 $/ΜΤ, υπό την προϋπόθεση ότι ο Οίκος θα αποσύρει την απαίτησή του περί όρου αυτόματης μετατροπής σε πληρωμή μέσω ενέγγυας πίστωσης.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας και χερσαίας μεταφοράς ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης κατά το έτος 2017, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο EKO ABEE.

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για το έτος 2016 στο πλαίσιο της από 29.10.2012 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της προμήθειας, στο πλαίσιο της από 29.10.2012 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ Α.Ε., επιπρόσθετης ονομαστικής ποσότητας 1.116.480 MWh θερμικών, ΑΘΔ φυσικού αερίου, (ήτοι, 100 εκατ. Nm3 σε ΑΘΔ 9.600 Kcal/Nm3), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες, στην εισήγηση ΔΥΠ.

Την έγκριση της προμήθειας, επίσης στο πλαίσιο της από 29.10.2012 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ Α.Ε., ονομαστικής ποσότητας 1.116.480 MWh θερμικών, ΑΘΔ φυσικού αερίου (ήτοι, 100 εκατ. Nm3 σε ΑΘΔ 9.600 Kcal/Nm3) επιπλέον της ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 17.787.500 Fm3 υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Χρονική παράταση, λόγω απομείωσης μηνιαίων συμβατικών ρυθμών διακίνησης, του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της χρονικής παράτασης του Έργου : «Διακίνηση 17.787.500 Fm3 υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», κατά διακόσιες δύο (202) ημέρες, με νέα ημερομηνία πέρατος την 1.5.2017, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
 2. Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι όροι της υπόψη σύμβασης.

ΘΕΜΑ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8.000.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης»  στην εταιρεία “ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ”.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο