Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 24.11.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση διάρκειας ισχύος Εγγυητικών Eπιστολών υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας   Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με εκδότη την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ).

Παράταση διάρκειας Ομολογιακού Δανείου από την ΕΤΕ, το προϊόν του οποίου χρησιμοποιείται ως κάλυψη υπέρ της ΕΤΕπ για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της διάρκειας ισχύος κατά 2 έτη, ήτοι, έως τις 30.11.2018, των τεσσάρων (4) ακόλουθων Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας και αποδοχής ΕΤΕπ, συνολικού ανεξόφλητου ποσού την 31.12.2016,  27,3 εκατ. Ευρώ, με προμήθεια 2,60% ετησίως.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Πρόσκτηση έκτασης 91.639,78 τ.μ., μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σκοπό την κατασκευή νέας επαρχιακής οδού 35 (Ακρινής – Κοζάνης), για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πρόσκτηση, μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., κτηματικής έκτασης 91.639,78 τ.μ. για την κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής – Κοζάνης, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής.

Η έκταση βρίσκεται στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Ακρινής και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης

 

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Συμβάσεις Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής, Παροχής Υπηρεσιών (SLAs) και Παραχώρησης Δικτύου Διανομής μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των συνημμένων, στην εισήγηση σχεδίων Συμβάσεων Ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού (ΓΔ/ΣΜ) και Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης (ΓΔ/ΕΑ), απευθείας υπαγόμενες στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
  2. Την υπαγωγή της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών (ΓΔ/ΥΛ) στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που εποπτεύει μέχρι σήμερα τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες.
  3. Τη μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων (ΓΔ/ΑΝΠ) σε Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠΟ).
  4. Την έγκριση της Βασικής Οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. σε Γενικές Διευθύνσεις και των αναθεωρημένων άρθρων 10 και 13 του Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα Απόφαση.
  5. Την πλήρωση των θέσεων, του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού (ΓΔ/ΣΜ) και του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης (ΓΔ/ΕΑ), χωρίς δημόσια προκήρυξη.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο