Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 08.11.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 × 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε».

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια έξι (6) Ανατρεπόμενων Χωματουργικών Φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης Ωφέλιμου Φορτίου 175±10 tonnes (181,9-203,9 SHTNS).

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ματαίωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) Ανατρεπόμενων Χωματουργικών Φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης Ωφέλιμου Φορτίου 175±10 tonnes, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 12.900.000 Ευρώ, λόγω μη ύπαρξης προσφορών, δεδομένου ότι και οι δύο Οίκοι, ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και ERGOTRAK Α.Ε., δεν παρέτειναν την ισχύ των προσφορών τους.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νόμος 4412/8.8.2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Επαναδιατύπωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Για το νέο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων οι υπηρεσίες ενημερώνονται με ειδικά εντυπα.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την τροποποίηση του πλαισίου οικονομικών διευκολύνσεων, μέσω της χορήγησης εντόκων δανείων στο προσωπικό της Επιχείρησης, ως εξής:

1.1.                         Περιπτώσεις χορήγησης / Καταβαλλόμενο ποσό (έως)

Περιπτώσεις χορήγησης Καταβαλλόμενο ποσό (έως)
 

Δαπάνες υγείας

α) Για αποδεδειγμένες δαπάνες που αφορούν σε έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων του μισθωτού ή του/της συζύγου ή τέκνων αυτών.

 

4.500 Ευρώ
β) Για δαπάνες αντιμετώπισης βαρέων και μη αναστρέψιμων παθήσεων, καθώς και βαρέων χειρουργικών επεμβάσεων  του μισθωτού ή του/της  συζύγου ή τέκνων αυτών. 3.000 Ευρώ
 

Δαπάνες πρώτης κατοικίας

 

γ) Για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας στο όνομα του μισθωτού ή του/της συζύγου, το οποίο καταβάλλεται άπαξ.
δ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου που καθίσταται αναγκαία εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).
 

 

10.000 Ευρώ

 

4.500 Ευρώ

 

 

ε) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 3.000 Ευρώ
Δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου στ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα του μισθωτού, το οποίο καταβάλλεται άπαξ. 4.500 Ευρώ
Δαπάνες φοίτησης τέκνων ζ) Για δαπάνες που αφορούν σε προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές τέκνων σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε άλλη χώρα ή πόλη από αυτήν που διαμένει ο μισθωτός, καταβαλλόμενο για κάθε περίπτωση ανά παιδί άπαξ. 4.500 Ευρώ
Δαπάνες που αφορούν σε ιδιαίτερα κοινωνικά γεγονότα η) Για δαπάνες που αφορούν σε γάμο, τοκετό ή θάνατο συζύγου, τέκνων ή γονέων. 2.500 Ευρώ

 

1.2.         Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων ορίζεται σε 2% σταθερό και η διάρκεια αποπληρωμής σε 48 μήνες (48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με την εξαίρεση της περίπτωσης (γ) (δηλαδή για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας) όπου η διάρκεια της αποπληρωμής ορίζεται σε 72 μήνες (72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις).

1.3.         Ο κάθε μισθωτός μπορεί να λαμβάνει μόνο ένα δάνειο κάθε φορά και εφόσον έχει εξοφληθεί τυχόν προηγούμενο.  Εξαίρεση αποτελούν οι (α), (β), (δ) και (η) ανωτέρω περιπτώσεις, για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί δεύτερο δάνειο, εφόσον έχουν εξοφληθεί τα 2/3 του προηγούμενου δανείου και με συμψηφισμό του υπολοίπου αυτού με το νέο. Σε περίπτωση συζύγων που συνυπηρετούν στη ΔΕΗ Α.Ε., επιτρέπεται η χορήγηση δανείου στον ένα εξ αυτών για κάθε περίπτωση. Επιπρόσθετα, δεν θα χορηγείται δάνειο (περίπτωση στ΄) για αγοραπωλησία ΙΧ αυτοκινήτου μεταξύ συγγενών πρώτου ή δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

1.4.         Το συνολικό ποσό των δανείων που θα χορηγούνται, κατ’ εφαρμογή αυτής της Απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει κάθε χρόνο τα οριζόμενα στην από 27.6.2006 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ (1,8 % του συνόλου της ακαθάριστης μισθοδοσίας του προσωπικού της Επιχείρησης του προηγούμενου έτους).

1.5.         Τα ως άνω δάνεια χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο προς οικονομική διευκόλυνση των μισθωτών και των οικογενειών τους, με  χαμηλό σταθερό επιτόκιο καθόλη τη διάρκεια αποπληρωμής τους και χωρίς οικονομικό όφελος για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό θα συνομολογείται στη σχετική σύμβαση που θα υπογράφεται για τη χορήγηση του δανείου, ότι αυτό δεν συνιστά οφειλή υπό την έννοια του Ν. 3869/2010 και δεν δύναται να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

Επιπροσθέτως, ο μισθωτός θα δηλώνει ότι το ποσό της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής θα παρακρατείται κάθε μήνα από τη μισθοδοσία του και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση πλήρους αποπληρωμής του υπολοίπου ποσού με τη λύση της σύμβασης εργασίας του καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Δάνεια δεν δύναται να χορηγούνται σε μισθωτούς, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δανείου έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή θεμελιώνουν τούτο εντός της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του.

  1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την επομένη της εκδόσεώς της και καταργεί κάθε άλλη σχετική ρύθμιση.

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών για τις ανάγκες του έτους 2017 μόνο για λόγους συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μετακύλισης θέσεων – roll over) και όχι για εμπορικούς λόγους επίτευξης κέρδους λόγω μεταβολών των τιμών αγοράς και πώλησης.
  2. Την έγκριση αγοράς των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες εκπομπές του μήνα αναφοράς t (σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 643/2011) σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα απέχει όσο το δυνατόν λιγότερο από το συγκεκριμένο μήνα, συνεκτιμώντας τα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης.
  3. Την έγκριση εκτέλεσης συμβολαίων άμεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης δικαιωμάτων εκπομπών στα Χρηματιστήρια EEX και ICE και απευθείας με αντισυμβαλλόμενους (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων που εκκαθαρίζονται μέσω χρηματιστηρίων), σε συνεργασία με τη ΔΕΣΧ, μέσω εξουσιοδοτημένων μισθωτών με άνω όριο δικαιοδοσίας του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) 25.000.000 Ευρώ αθροιστική αξία συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών ανά μήνα.

ΘΕΜΑ 6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της επένδυσης κατασκευής έντεκα (11) νέων Αιολικών Πάρκων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 MW, στις ακόλουθες θέσεις : ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,40 MW, ΠΕΡΔΙΚΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΒΙΓΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΛΑΚΑΚΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΜΕΛΑΝΙΟΣ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΨΑΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΠΟΤΑΜΙΑ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΤΗΓΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW KAI ΜΑΜΑΔΟΣ ΤΗΝΟΥ 4,50 MW, συνολικού προϋπολογισμού 30.972.959 Ευρώ, [προϋπολογισμού Έργου 29.340.000 Ευρώ πλέον κόστους διασύνδεσης ποσού 1.632.959 Ευρώ].
  2. Την έγκριση της επένδυσης κατασκευής ενός (1) νέου Αιολικού Πάρκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και συνολικού προϋπολογισμού 9.180.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 180.000 Ευρώ για την αποξήλωση όλων των θεμελίων των Α/Γ του υφιστάμενου ΑΠ), στη θέση Παλαιόπυργος – Περδικιές στην περιοχή Ιεράς Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο