Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 31.10.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ανάδειξη προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Την ανάδειξη της State Grid International Development LtD ως Προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έναντι τιμήματος 320.000.000 Ευρώ (τριακόσια είκοσι εκατομμύρια ευρώ).
 2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement), σύμφωνα με το τελικό Σχέδιο που εγκρίθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Την υποβολή των ανωτέρω προς έγκριση και λήψη Απόφασης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., που θα συγκληθεί, μεταξύ άλλων, για το σκοπό αυτό.

 

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

 

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας  στην  Αθήνα  (Χαλκοκονδύλη  30,  Αθήνα  104 32,  6ος  όροφος),  στις  24 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έγκριση των ενεργειών  του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εγγραφή της ΔΕΗ Α.Ε. στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.  Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας για τη διαχείριση της συμμετοχής της Επιχείρησης στο Σύστημα Συναλλαγών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της υποβολής από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. της Αίτησης Εγγραφής της Επιχείρησης στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΠΠΗΕ) του Συστήματος Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΔΠΠΗΕ), η οποία συνοδεύεται από Επιστολή με ενσωματωμένη την κάτωθι δήλωση: «Διευκρινίζεται ρητά ότι η Δήλωση περί αποδοχής των διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ υποβάλλεται προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε συμμόρφωση προς το κανονιστικό πλαίσιο και για τους σκοπούς της συμβατικής σχέσης από τη συμμετοχή στο σύστημα και σε κάθε περίπτωση δεν αποστερεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη ΔΕΗ ΑΕ του εννόμου συμφέροντος προς αμφισβήτηση του κανονιστικού πλαισίου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, σύμφωνα με το νόμο».

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Τροποποίηση πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς ντίζελ έτους 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2017, σε ό,τι αφορά το ντίζελ που προορίζεται για τους νησιωτικούς σταθμούς.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 5.706 τόνων κυλινδρελαίου (ΤΒΝ 40 SAE 50) αργόστροφων θαλασσίων μηχανών.Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας του 70% της διακηρυχθείσας ποσότητας κυλινδρελαίων του Διαγωνισμού στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους στις τιμές μονάδας που διαμορφώθηκαν με τις από 31.8.2016 και 2.9.2016 επιστολές των εν λόγω μειοδοτών Οίκων και σύμφωνα με τους συνημμένους στην εισήγηση ΔΥΠ, ΔΕΘ και ΔΠΑΝ, Πίνακες Ανάθεσης, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 6.943.944 Ευρώ, ως εξής :

1.1. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε.

 • ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1% ΤΒΝ 40 SAE 50 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ MAN B&W, είδος με α/α 1, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό ALFACYLO 540 LS και τιμή 1,75 Ευρώ/κιλό για παράδοση 2.324.000 κιλών χύμα, έναντι ενδεικτικής αξίας  067.000 Ευρώ.

1.2. ELVIGRO A.B.E.E.

 • ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΈΩΣ 1% ΤΒΝ 40 SAE 50 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ WARTSILA (CEGIELSKI), είδος με α/α 2, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό NAVIGO 40 MCL και τιμή 1,72 Ευρώ/κιλό για παράδοση 1.628.200 κιλών χύμα και 1,82 Ευρώ/κιλό για παράδοση 42.000 κιλών σε βαρέλι, έναντι συνολικής ενδεικτικής αξίας  876.944 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού».

Εκτέλεση του υπολοίπου του Έργου της πιο πάνω σύμβασης στο Ορυχείο Αμυνταίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της εκτέλεσης του υπολοίπου του Έργου της σύμβασης που αφορά «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού» από την εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» .

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,9 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος για την υπεραύξηση των εργολαβιών και την υποκατασκευή του πάγιου εξοπλισμού.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,9 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, με τιμές μονάδος και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα, όπως εμφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Τιμή ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ  ΕΡΓΟ ΤΙΜΗ    ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (Ευρώ)
ΑΤ1 Διάτρηση, εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση-διάστρωση 7.900.000 M3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6  του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική απόθεση, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (Απόσταση μεταφοράς 5,31 Km). 1,581

Ευρώ/Μ3 στ.

12.489.900
ΑΤ2 Εργασία 1.300 ωρών προωθητή ιπποδύναμης ≥400 ΗΡ, για την απομάκρυνση σκληρών σχηματισμών μεγάλου όγκου που προκύπτουν από τις ανατινάξεις, καθώς και για άλλες εργασίες στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 80,00

Ευρώ/ώρα

104.000
ΑΤ3 Εργασία 500 ωρών εκσκαφέα ιπποδύναμης ≥540 ΗΡ και κάδου ≥6,5 m³, για διάφορες εργασίες στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 93,00

Ευρώ/ώρα

46.500
  ΣΥΝΟΛΟ 12.640.400

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.     Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επέκταση του Προγράμματος Διακανονισμών 36 δόσεων έως και την 31.12.2016, με ελάχιστη δόση το ποσό των 10 Ευρώ.

 

 1. Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 8η Έκδοση, ως προς την Παρατήρηση αριθ. 2: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.04.2016 – 31.10.2016», ως εξής:

 

2.1. Από 01.10.2016 – 31.12.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τα ισχύοντα  μέχρι 31.03.2016.

Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.

Η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες  ρυθμίσεις.

2.2.         Από την 01.10.2016 έως και την 31.12.2016, για τους πελάτες με αποκοπή λόγω οφειλής, οι οποίοι παραβιάζουν το μετρητή τους, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται με άμεση καταβολή του 15% της οφειλής και 12 μηνιαίες δόσεις.

 1. Την έγκριση της ενσωμάτωσης των ως άνω τροποποιήσεων στην 9η Έκδοση του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 1. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 9η Έκδοση.
 1. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 9η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, από το Συμβούλιο Διεύθυνσης ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση.

 

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Εξουσιοδότηση για την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση υπογραφής από το Γενικό Διευθυντή Εμπορίας κ. Λάζαρο Καραλάζο, της από 20.10.2016  Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε., δυνάμει και σε εκτέλεση της από 5 Οκτωβρίου 2016 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 337,1 εκατ. Ευρώ.

– Κατάργηση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 38/8.4.2014.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου μεσοπρόθεσμης διάρκειας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ύψους 337,1 εκατ. Ευρώ με Κοινοπραξία Τραπεζών, αποτελούμενη από τις Τράπεζες «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «ALPHA BANK A.E.», «Tράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και «ATTICA BANK ATE» και συντονιστή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΘΕΜΑ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση παροχής υφιστάμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. για δάνειο από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

–          Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση των Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

                               

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης της υφιστάμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. μέχρι τις 27/12/2016, με την προϋπόθεση ότι η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή μέχρι τη σύναψη του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου μεσοπρόθεσμης διάρκειας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εφόσον αυτή επέλθει νωρίτερα από τις 27.12.2016, για Ομολογιακό Δάνειο του Ν.3156/2003  από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., αρχικού ύψους  65 εκατ. Ευρώ και ανεξόφλητο υπόλοιπο   63,06 εκατ. Ευρώ περίπου προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τους παρακάτω βασικούς όρους :

 

 • Λήξη : 27.12.2016.
 • Επιτόκιο : Euribor πλέον περιθωρίου 6,00%.

 

Εφαρμογή ρήτρας μηδενικού επιτοκίου ή άλλως, την ύπαρξη όρου στη σύμβαση παράτασης, για επιτόκιο μηδενικής βάσης στην περίπτωση που τα επιτόκια Euribor, τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένη εκτοκιστική περίοδο, έχουν αρνητικές τιμές.

 

 • Καταβολή προμήθειας παράτασης  ύψους  είκοσι  χιλιάδων  (20.000) Ευρώ καταβλητέα εφάπαξ κατά την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου από την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, εγκρίνει, ενδεχόμενες νέες παρατάσεις της παρεχόμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε., με τους ίδιους όρους, για το εν λόγω δάνειο της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., ως εγγυήτριας, τις σχετικές τροποποιητικές συμβάσεις καθώς και οποιοδήποτε κείμενο-έγγραφο απαιτηθεί.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο