Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 04.10.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση του πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του συνημμένου, πίνακα Μετόχων, εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 5ης  Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης που περιήλθαν μέχρι τις 2.10.2016 στην αρμόδια Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου:

«ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».

Έκδοση Συμπληρώματος Νο 5 της πιο πάνω σύμβασης σχετικά με την κάλυψη του κόστους μεταφοράς του αποθηκευμένου εξοπλισμού από την περιοχή της Ελευσίνας στον τόπο του έργου στη Ρόδο, του κόστους αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και ασφάλισης του αποθηκευμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Ελευσίνας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του έτους 2014 έως το Δεκέμβριο του έτους 2015, του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του Υ/Σ Μέσης Τάσης της εργοταξιακής παροχής και του κόστους προμήθειας επιπρόσθετου κινητού εξοπλισμού του κτιρίου ΚΜΕΕΕ και Ξενώνα.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση, με την Εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., για την εκτέλεση του Έργου «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου», των ακόλουθων:
  • Συνολικού κατ’ αποκοπή τιμήματος 2.614.174 Ευρώ, για κάλυψη του κόστους μεταφοράς του αποθηκευμένου εξοπλισμού από την περιοχή της Ελευσίνας στον τόπο του Έργου στη Ρόδο, καθώς και του κόστους αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και ασφάλισης του αποθηκευμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Ελευσίνας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του έτους 2014 έως το Δεκέμβριο του έτους 2015.

1.2.         Της έκδοσης σχετικού Συμπληρώματος της σύμβασης, με μέριμνα της ΔΥΠΠ, στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Ανάδοχος ουδεμία περαιτέρω απαίτηση έχει ή θα εγείρει στο μέλλον έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., σε σχέση με τις ανωτέρω ρυθμίσεις.

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1.1.         Ματαίωση της από 6.8.2012 Διαγωνιστικής διαδικασίας εξεύρεσης Στρατηγικού Εταίρου στον τομέα της Γεωθερμίας και

1.2.         Έγκριση επιλογής Εταίρου για την από κοινού με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανάπτυξη μισθωμένων γεωθερμικών περιοχών.

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Πλήρωση Κριτηρίων Επιλεξιμότητας από την Terna SpA καθώς και την κοινοπραξία RTE International – Ηydro Quebec, σχετικά με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Πρόσκληση για Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

  1. Την έγκριση της συμμετοχής στη Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της Terna SpA και της RTE International (εκ μέρους RTE Reseau de Transport d’Electricite S.A.), είτε ως αυτόνομα μέρη, είτε ως κοινοπραξία με την F2i SGR και τη Hydro Quebec, αντίστοιχα, καθώς τα ανωτέρω μέρη πληρούν τα τεθέντα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.
  2. Την έγκριση της παράτασης κατά δύο ημέρες, ήτοι, έως τις 12.10.2016, της προθεσμίας υποβολής των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κατασκήνωση «ΣΩΤΗΡΑ» στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

  1. Την έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης της κατασκήνωσης «ΣΩΤΗΡΑ», στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας και της – χάριν της τοπικής κοινωνίας και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – παραχώρησης των υφισταμένων εγκαταστάσεων αυτής στον εκμισθωτή του ακινήτου (Ιερά Μητρόπολη Ευρυτανίας), προκειμένου αυτός να αναλάβει εφεξής τη λειτουργία της.
  2. Την ανάληψη από τη ΔΕΗ Α.Ε. του κόστους όλων των απαραίτητων, για τη νόμιμη επαναλειτουργία της κατασκήνωσης, ενεργειών (έργα επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης), με μέριμνα της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης.
  3. Την έγκριση ένταξης της παραπάνω δαπάνης, η οποία εκτιμάται κατά προσέγγιση στο ποσό των 100.000 Ευρώ, στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών και του επιμερισμού της εν συνεχεία, στις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις και τα ανεξάρτητα ΒΟΚ.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Καθορισμός μισθολογικών κλιμακίων στα οποία αντιστοιχούν οι αποδοχές πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση όπως, το Έκτακτο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, που θα επιλεγεί βάσει της υπ’ αριθ. 1Ε/2014 Προκήρυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 17/18.11.2014 ΦΕΚ (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), προσληφθεί με αποδοχές που αντιστοιχούν στο μ.κ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και στο μ.κ. 5 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, για τους Πτυχιούχους Διοικητικοοικονομικούς.

                                                                                                                                                Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο