Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 28.09.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2016 – 30.6.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:

1.1.         Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.2.         Τη δήλωση Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3.                         Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2016 – 30.6.2016 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

1.3.1.     Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

1.3.2.     Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

1.3.3.     Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

1.3.4.     Κατάσταση Ταμιακών Ροών

1.3.5.     Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

1.3.6.     Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Σύσταση από τη ΔΕΗ Α.Ε., ανώνυμης εταιρείας συμμετοχών («Εταιρεία Συμμετοχών»), με μοναδικό ιδρυτικό μέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

  1. Τη συμπλήρωση του Σχεδίου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας («Εταιρεία Συμμετοχών»), όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 11.7.2016, με τα ελλείποντα στοιχεία, ήτοι, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας Συμμετοχών, τα Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές αυτής, σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδότηση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

Η Σύσταση της εταιρίας αυτής αφορά την υλοποίηση του σχεδίου πώλησης του ΑΔΜΗΕ.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

  1. Ανακαλεί την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Εγκρίνει την συμφωνία αποτυπούμενη στο συνημμένο στην παρούσα Απόφαση «Παράρτημα Α’» και τη έθεσε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Οκτωβρίου προς λήψη σχετικής Απόφασης.

Η απόφαση του Δ.Σ. όπως και η ανάλογη της Γ.Σ. αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

– Έγκριση του τελικού σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.

– Ενημέρωση επί του σχεδίου Σύμβασης Μετόχων.

– Έγκριση διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

  1. Την έγκριση της συνημμένης, στην εισήγηση, Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement – SPA) η οποία θα υπογραφεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον Προτιμητέο Στρατηγικό Επενδυτή και της ανάρτησής της στο Virtual Data Room.
  2. Την έγκριση της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που θα ληφθούν από τους Επιλέξιμους Συμμετέχοντες, καθώς και των διαδικασιών υποβολής Βέλτιστης Τελικής Προσφοράς, όσες φορές αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα κριτήρια της Πρόσκλησης για Υποβολή Προσφορών.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

–        Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της παράτασης του Προγράμματος Διακανονισμών 36 δόσεων έως και την 31.10.2016.

 

  1. Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 7η Έκδοση, ως προς την Παρατήρηση αριθ. 2: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.04.2016 – 30.09.2016», ως εξής:

 

2.1.         Από 01.10.2016 – 31.10.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τα ισχύοντα  μέχρι 31.03.2016.

Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.

Η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες  ρυθμίσεις.

2.2. Από την 1.10.2016 έως και 31.10.2016 για τους πελάτες με αποκοπή λόγω οφειλής, οι οποίοι παραβιάζουν το μετρητή τους, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται  με άμεση καταβολή του 15% της οφειλής και 12 μηνιαίες δόσεις.

Σας ευχαριστω,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο