Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 13.09.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Δημιουργία πάρκου Λιγνιτικής/Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της πλήρους καταγραφής, αποτύπωσης και ολοκληρωμένης ιστορικής τεκμηρίωσης των κτηρίων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, της γραμμής παραγωγής και του περιβάλλοντος χώρου, ολόκληρου του συγκροτήματος της πρώην ΛΙΠΤΟΛ με βάση τα διεθνή πρότυπα καταγραφής ιστορικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 2. Την έγκριση, με βάση την παραπάνω καταγραφή και αξιολόγηση, της επιλογής τμήματος του ιστορικού εξοπλισμού (μηχανήματα του βιομηχανικού συγκροτήματος, αλλά και μηχανήματα εξόρυξης, εργαλεία, αντικείμενα, έπιπλα κ.λ.π.) που θα αποτυπώνει την παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενταχθεί στο σχεδιαζόμενο «Πάρκο Λιγνιτικής/Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας». Ειδικότερα για το θέμα του υφιστάμενου εξοπλισμού ξήρανσης να εξαντληθούν τα περιθώρια αξιοποίησής του.
 3. Την έγκριση της συγκέντρωσης, διατήρησης και ανάδειξης των ιστορικών αρχείων της ΛΙΠΤΟΛ.
 4. Την έγκριση εκπόνησης μελέτης για τη δημιουργία «Πάρκου Λιγνιτικής/Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας». Για το σκοπό αυτό η ΔΕΗ Α.Ε. θα συνεργαστεί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Εορδαίας. Η εκπόνηση των σχετικών προδιαγραφών με βάση τα διεθνή σχετικά πρότυπα και η έναρξη διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης θα γίνει μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2016.

Ο τρόπος συνεργασίας με τους ανωτέρω τοπικούς φορείς, όπως από κοινού θα συμφωνηθεί, θα τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη σχετικής Απόφασης.

 1. Την εξαίρεση, από την κατεδάφιση των κτηρίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος Πτολεμαΐδας, του κτηρίου του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, στο βαθμό που μετά από σχετική μελέτη θα κριθεί ότι μπορεί να αποτελέσει στοιχείο του Πάρκου Λιγνιτικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2017.
 2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει τα εξής τεύχη:

2.1.         Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των υποψηφίων προμηθευτών υγρών καυσίμων των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων.

2.2.         Των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων (μαζούτ και ντίζελ), είτε αυτοί αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις είτε την προμήθεια έκτακτων φορτίων.

 1. Τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις να τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 5.960 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών  Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση του Διαγωνισμού, για την προμήθεια 5.960 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.

ΘΕΜΑ 4

Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο Διαγωνισμό παραχώρησης του συγκροτήματος ΥΗΣ Menzelet και Kilavuzlu στην Τουρκία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της διενέργειας του νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) των εγγράφων του Διαγωνισμού παραχώρησης των ΥΗΣ Menzelet και Kilavuzlu στην Τουρκία από τη ΔΕΗ Α.Ε. και την 100% θυγατρική εμπορική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με επωνυμία PPC Electrik Tedarik ve Ticaret Anonim Sirketi.

 

ΘΕΜΑ 5

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία, με την επωνυμία PPC Albania, με έδρα τα Τίρανα, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το 100% των μετοχών και με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 150.000 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισαν οι κ.κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Π. και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. εκπρόσωποι εργαζομένων.

 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 5 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Να εισηγηθεί προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ τα εξής :

Την έγκριση της σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. για καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 31.12.2018.

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγρ. 2 του Ν. 3556/2007, για την περίοδο 1.1.2016 – 30.6.2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τον ορισμό των κ.κ. :

1.1.         Παναγιώτη Αλεξάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

και

1.2.         Χρήστου Παπαγεωργίου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο