Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 30.08.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΥΗΣ ΑΓΡΑ – Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Ιδιοκτητών αγρών στην Περιοχή της λίμνης Νησίου (ΥΗΣ Άγρα) για αποζημίωσή τους λόγω αγροζημιών για τις οποίες εκκρεμούν αγωγές κατά της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

Την έγκριση της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Ιδιοκτητών αγρών στην περιοχή της λίμνης Νησίου με την καταβολή ποσού μέχρι πέντε    εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000 Ευρώ). Η αποπληρωμή θα γίνει σε εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις και σε διάρκεια τριών ετών.

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργ. Ανδριώτη όπως εκλέξει, για τριετή θητεία, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ως Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, μετά την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., από 11.8.2016, της τροποποίησης της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της, περί εννεαμελούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την παραίτηση του προταθέντος, με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλους κου Θεόδωρου Μπλίκα, τους κ.κ.:

 

  1. Αργυριάδη Χρήστο του Χαριλάου, Πολιτικό Μηχανικό.

 

  1. Βουγιουκαλάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Γεωλόγο.

 

  1. Βρότση Φώτιο του Αντωνίου, Μηχανολόγο – Μηχανικό.

 

  1. Καμηλέρη Άννα του Γεωργίου, Οικονομολόγο.

 

  1. Κοβλακά Στέλλα του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγο.

 

  1. Μοναχολιά Ηλία του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό

 

  1. Μπούζα Σωτήριο του Δημητρίου, Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό.

 

  1. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο

 

και το ένατο Μέλος, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, για το οποίο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

                                                                                                                                                           Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο