Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 12.08.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,8 Χ 106 Μ3 στ.  σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη διάνοιξη του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

Καταψήφισαν, εκφράζοντας την κάθετη διαφωνία τους για τη συνέχιση και τη διεύρυνση των εργολαβικών δραστηριοτήτων στα Ορυχεία.

Την έγκριση της κατακύρωσης, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,8 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη διάνοιξη του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 6η Έκδοση, ως προς την Παρατήρηση αριθ. 2: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.04.2016 – 30.09.2016», ως εξής:

1.1.         Από 01.04.2016 – 30.09.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τα ισχύοντα  μέχρι 31.03.2016.

Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.

Η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες  ρυθμίσεις.

1.2.         Από την 03.08.2016 και εφεξής, για τις παρακάτω περιπτώσεις πελατών με αποκοπή λόγω οφειλής, οι οποίοι αιτούνται ρύθμιση οφειλής και επανασύνδεση, προκειμένου να επανασυνδεθούν ισχύουν τα εξής:

1.2.1.     Για πελάτες που δεν είχαν αιτηθεί την ένταξή τους στο ως άνω ευνοϊκό Πρόγραμμα Διακανονισμών των 36 δόσεων που ισχύει από την 01.04.2016, ούτε είχαν ενεργό διακανονισμό κατά την 01.04.2016 με προηγούμενα της υπόψη ημερομηνίας Προγράμματα, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται  με άμεση καταβολή του 30% της οφειλής και 8 μηνιαίες δόσεις.

1.2.2.     Για πελάτες με ενεργό διακανονισμό κατά την 01.04.2016, ο οποίος εγκρίθηκε πριν την 01.04.2016, οι οποίοι εντός 10 ημερών από την αποκοπή δεν αιτηθούν την ένταξή τους στο ως άνω ευνοϊκό Πρόγραμμα Διακανονισμών των 36 δόσεων που ισχύει έως την 30.09.2016 ή δεν τακτοποιήσουν την οφειλή τους βάσει των προβλεπομένων στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται  με άμεση καταβολή του 30% της οφειλής και 8 μηνιαίες δόσεις.

1.2.3.     Για πελάτες που εντάχθηκαν στο ως άνω ευνοϊκό Πρόγραμμα Διακανονισμών των 36 δόσεων που ισχύει από την 01.04.2016 έως την 30.09.2016, οι οποίοι εντός 10 ημερών από την αποκοπή δεν τακτοποιήσουν την οφειλή τους βάσει των προβλεπομένων στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται  με άμεση καταβολή του 30% της οφειλής και 8 μηνιαίες δόσεις.

1.2.4.     Για τους πελάτες των ως άνω 1.2.1., 1.2.2. και 1.2.3. περιπτώσεων, οι οποίοι παραβιάζουν το μετρητή τους, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται  με άμεση καταβολή του 30% της οφειλής και 4 μηνιαίες δόσεις.

  1. Την έγκριση της ενσωμάτωσης των ως άνω τροποποιήσεων στην 7η Έκδοση του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  1. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 7η έκδοση.
  2. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 7η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, από το Συμβούλιο Διεύθυνσης ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση.

Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ρυθμίζει κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, καθώς και να εγκρίνει μικρής κλίμακας αλλαγές που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 7η Έκδοση, με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην Α’ Φάση υποψηφίων Στρατηγικών Επενδυτών.

Έγκριση της Πρόσκλησης για υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Έγκριση του αρχικού σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.

Ενημέρωση και σχόλια επί του σχεδίου Σύμβασης Μετόχων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. Οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος αποχώρησαν από το Δ.Σ.  μη θέλοντας να συμμετέχουν σε αποφάσεις του Δ.Σ. που είναι ενάντια στα συμφέροντα της εταιρίας, των μετόχων και των εργαζομένων, ταυτίζοντας την άποψή τους με τις θέσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των συνδικάτων που εκπροσωπούν συνδικαλιστικά τους εργαζόμενους.

  1. Την έγκριση της αξιολόγησης των μη δεσμευτικών προσφορών που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Στρατηγικοί Επενδυτές κατά την Α’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
  2. Την έγκριση της συνημμένης, Πρόσκλησης για Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών (Request for Submission of Binding Offers – RfBO) και της αποστολής της στους Επιλέξιμους Συμμετέχοντες.
  3. Την έγκριση του συνημμένου, σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement – SPA) που θα αναρτηθεί στο Virtual Data Room και θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Επιλέξιμων Συμμετεχόντων.
  4. Την έγκριση της αποστολής στο Ελληνικό Δημόσιο των σχολίων της ΔΕΗ Α.Ε. επί του συνημμένου, Σχεδίου Σύμβασης Μετόχων (Shareholders’ Agreement – SHA) που θα υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικού Μετόχου της Δημόσιας Εταιρείας Συμμετοχών (ΔΕΣ) ΑΔΜΗΕ Α.Ε., της Εταιρείας Συμμετοχών και του προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο